در صورت محكوميت مستخدم متخلف به يكي از مجازاتهاي اداري پرداخت پرداخت حقوق مبنا و يا عنوان مشابه به او جواز قانوني ندارد


تاريخ 26/12/1380 شماره دادنامه 438 كلاسه پرونده 79/269

راي هيات عمومي ديوان عدالت اداري
طبق ماده 20 قانون رسيدگي به تخلفات اداري مصوب 7/9/1372 پرداخت حقوق مبنا و يا عنوان مشابه به مستخدم تحت تعقيب اداري در مدت عدم اشتغال است و با اين وصف در صورت محكوميت مستخدم متخلف به يكي از مجازاتهاي اداري پرداخت حقوق مذكور به اوجواز قانوني ندارد . بنابراين دادنامه شماره 1073 مورخ 17/5/1379 در پرونده كلاسه 79/5 شعبه دوم بدوي ديوان كه متضمن اين معني مي باشد موافق اصول وموازين قانوني تشخيص داده مي شود.
اين راي به استناد قسمت اخير ماده 20 اصلاحي قانون ديوان عدالت اداري مصوب 1/2/1379 براي شعب ديوان و ساير مراجع ذيربط درمواردمشابه لازم الاتباع است
رئيس هيات عمومي ديوان عدالت اداري - دري نجف آبادي


شماره ه/79/269 2/2/1381
مرجع رسيدگي : هيات عمومي ديوان عدالت اداري
شاكي : دفتر هماهنگي هياتهاي رسيدگي تخلفات اداري سازمان نهضت سوادآموزي
موضوع شكايت و خواسته : اعلام تعارض آراء صادره از شعبه دوم ديوان عدالت اداري .
مقدمه : الف - شعبه دوم در رسيدگي به پرونده كلاسه 77/2886 موضوع شكايت آقاي ملنگ غلامي نهضت به طرفيت نهضت سوادآموزي به خواسته ، پرداخت حقوق معوقه از تاريخ 1/12/1373 لغايت 9/9/1379 بشرح دادنامه شماره 1029مورخ 4/6/1378 چنين راي صادر نموده است ، شاكي مدعي است كه براساس دادنامه صادره به شماره 558 مورخ 31/3/1377 شعبه دوم ديوان عدالت اداري به شماره 29 مورخ 1/11/73 شعبه اول هيات تجديدنظر تخلفات اداري مبني بر اخراج وي از محل خدمت نقض و اين دادنامه در شعبه اول تجديدنظر ديوان طي راي شماره 797 مورخ 15/6/1377 تائيد گرديده ، مع الوصف اداره خوانده از پرداخت حقوق معوقه از تاريخ 1/12/1373 لغايت 9/9/1377 خودداري مي نمايد0 تقاضاي احقاق حق را دارد0 مشتكي عنه در لايحه دفاعيه اقدام خود را به استناد قسمت اخير ماده 20 قانون رسيدگي به تخلفات اداري طبق بند(د) ماده 124 قانون استخدام كشوري دانسته و اعلام داشته ، چون شاكي برائت حاصل ننموده حال تعليق را دارد، تقاضاي رد شكايت نمود است 0 پس از بررسي محتويات پرونده وسوابق ارسالي نظر به اينكه راي شماره 29 مورخ 1/11/1373 نقض گرديده به استناد همان ماده 20 قانوني مارالذكر شاكي از اتهام منجر به اخراج برائت حاصل نموده و بر فرض صحت راي شماره 151 مورخ 21/10/1377 شعبه دوم تجديدنظرهيات رسيدگي به تخلفات اداري موضوع اتهام به استناد بند(ز) ماده 9 سابق الذكر محكوميت يافته و حكم قبلي ملغي الاثر گرديده است 0 بنابراين شكايت و خواسته شاكي به ماخذ آخرين پست سازماني كه قبل از اين دوران به عهده داشته (از تاريخ 1/12/1373 لغايت 9/9/1377) صادر و اعلام مي گردد0
ب - شعبه دوم در رسيدگي به پرونده سوادآموزي به خواسته ،اعتراض به راي هيات بدوي رسيدگي به تخلفات اداري و اعاده حقوق ومزاياي سنوات گذشته از تاريخ 1/9/1373 الي 4/2/1378 بشرح دادنامه شماره 1073 مورخ 17/5/1379 چنين راي صادر نموده است ، با توجه به لايحه جوابيه مدير دفتر هماهنگي هياتهاي رسيدگي به تخلفات اداري سازمان نهضت سوادآموزي و مندرجات آن چون ايراد و اشكال قانوني به راي موضوع شكايت وارد نيست ، لذا شعبه راي به رد شكايت شاكي صادر و اعلام مي دارد0 و در مورد اعاده حقوق و مزاياي گذشته عدم اشتغال نيز با توجه به مدلول راي صادره موصوف قرار رد شكايت صادر مي گردد هيات عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق به رياست حجت الاسلام والمسلمين دري نجف آبادي و با حضور روساي شعب بدوي و روسا و مستشاران شعب تجديدنظر تشكيل و پس از بحث و بررسي وانجام مشاوره با اكثريت آراء بشرح آتي مبادرت به صدور راي مي نمايد0

نقل از روزنامه رسمي شماره 16668 مورخ 1/3/1381

438 :شماره انتشار راي وحدت رويه :نوع قانون
:تاريخ ابلاغ 1380/12/26 :تاريخ تصويب
:موضوع :دستگاه اجرايي


Copyright © 2003 Tehran Justice Administration. All rights reserved.


صفحه اصلي

بانك قوانين كشور

بانك مقالات حقوقي

فرم درخواست

درباره

ارتباط با ما

دادگستري استان تهران