تغييراتي كه در وضع عائله تحت تكفل حاصل ميشود در اولين 3 ماهه بعد اعمال خواهد شد


نظريه شماره : 3628/277/ 8/60

سئوال با توجه به تبصره ذيل ماده 4 تصويبنامه شماره 63616 17/9/1354 هيئت وزيران اگر فرزند كارمندي در فروردين فوت نمايد آيا كمك غيرنقدي او از همان تاريخ فوقت قطع ميوشد ياازتيرماه ؟

نظر مشورتي اداره حقوقي بشرح زيراست :
>زتبصره ذيل ماده 4تصويبنامه شماره 1763616/9/54هيئت وزيران صراحتا" مقرر ميدارد(000 مستخدمين مكلفند هر نوع تغييردروضع عائله تحت تكفل خود را بلافاصله به وزارتخانه يا موسسه متبوع اطلاع دهند و در اين صورت وزارتخانه ياموسسه مربوطه موظف به اعمال تغييرات در اولين 3ماهه بعد خواهد بود0) مستنبط ازاين تبصره آنست كه تغييرات حاصله در تعداد افرادتحت تكفل ميبايدفورا" وسيله كارمند اعلام و در كمك غيرنقدي مشاراليه دراولين 3مكاهه بعد منظور شود0 بنابراين در موارد مفروض اگر فرزندكارمندي در15فروردين ماه فوت شد كمك غيرنقدي او ازتاريخ اول تيرماه قطع ميشود0همچنين اگر كارمندي در15 فروردين ماه صاحب فرزندي شد در كمك غيرنقدي اولين 3ماهه بعد يعني اول تيرماه منظور خواهد شد0

مرجع : مجموعه نظرهاي مشورتي اداره حقوقي دادگستري جمهوري اسلامي ايران درمسائل مدني ازسال 1358 به بعد
تهيه وتنظيم : غلامرضاشهري ،امير حسين آبادي
ناشر: روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران

15

3628 :شماره انتشار آراء و نظريات :نوع قانون
:تاريخ ابلاغ 1360/08/27 :تاريخ تصويب
:موضوع :دستگاه اجرايي


Copyright © 2003 Tehran Justice Administration. All rights reserved.


صفحه اصلي

بانك قوانين كشور

بانك مقالات حقوقي

فرم درخواست

درباره

ارتباط با ما

دادگستري استان تهران