كسر حقوق مستخدم اعم از قضائي و غير قضائي در صورت غيبت غير موجه از اختيارات رئيس مربوط است


نظريه شماره : 2810/7 3/ 6/61

سئوال آيا رئيس دادگستري استان ، اجازه قطع حقوق يك يا چند تن از قضات خود را دارد يا خير؟

نظر مشورتي اداره حقوقي بشرح زير است :
پرداخت حقوق فرع بر انجام وظيفه و حضور در محل كار است 0اداره امور مالي حسب گواهي انجام كار از طرف روساي مربوطه مكلف بپرداخت حقوق مستخدم دولت ميباشد و در صورت عدم انجام خدمت يا غيبت غيرموجه ، رئيس مربوط ميتواند مراتب رابه اداره امور مالي گزارش نمايد و بخشنامه شماره 71553/214/1/1351حدود اين اختيارات را مشخص نموده است 0

مرجع : مجموعه نظرهاي مشورتي اداره حقوقي دادگستري جمهوري اسلامي ايران درمسائل مدني ازسال 1358 به بعد
تهيه وتنظيم : غلامرضاشهري ،امير حسين آبادي
ناشر: روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران

15

2810 :شماره انتشار آراء و نظريات :نوع قانون
:تاريخ ابلاغ 1361/06/03 :تاريخ تصويب
:موضوع :دستگاه اجرايي


Copyright © 2003 Tehran Justice Administration. All rights reserved.


صفحه اصلي

بانك قوانين كشور

بانك مقالات حقوقي

فرم درخواست

درباره

ارتباط با ما

دادگستري استان تهران