منظور از محاكم صالحه مذكور در ماده 17 قانون هيئتهاي رسيدگي به تخلفات اداري دادگاه هاي عمومي دادگستري است


نظريه شماره : 1985/247/4 /63

سئوال مراد از محاكم صالحه مذكور در ماده 17 قانون هيئتهاي رسيدگي بتخلفات اداري دادگاههاي عمومي است يا دادگاههاي انقلاب يا هر دو؟

نظر مشورتي اداره حقوقي بشرح زير است :
بموجب قانون حدود صلاحيت دادسراها و دادگاهاي انقلاب مصوب ارديبهشت 1362 امور داخل در صلاحيت دادسراها ودادگاههاي مزبورتعيين و احصاء شده است و علي الظاهر موارد مندرج در ماده 17 قانون هيئتهاي رسيدگي به تخلفات اداري مصوب اسفندماه 1361جزءآن نميباشد عليهذا مستندا" به اصل يكصد و پنجاه ونهم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران چنين بنظر ميرسد كه منظوراز (محاكم صالحه ) مذكور در ماده 17 ياد شده دادگاههاي عمومي دادگستري است نه دادگاههاي انقلاب يا دادگاههاي ديگر0

مرجع : مجموعه نظرهاي مشورتي اداره حقوقي دادگستري جمهوري اسلامي ايران درمسائل مدني ازسال 1358 به بعد
تهيه وتنظيم : غلامرضاشهري ،امير حسين آبادي
ناشر: روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران

15

1985 :شماره انتشار آراء و نظريات :نوع قانون
:تاريخ ابلاغ 1363/04/24 :تاريخ تصويب
:موضوع :دستگاه اجرايي


Copyright © 2003 Tehran Justice Administration. All rights reserved.


صفحه اصلي

بانك قوانين كشور

بانك مقالات حقوقي

فرم درخواست

درباره

ارتباط با ما

دادگستري استان تهران