تعيين مجازاتي بيش از آنچه در ماده 35 قانون بازسازي نيروي انساني ... آمده است براي قصور جائز نيست


نظريه شماره : 5679/57 /11/61

سئوال آيا ميتوان براي كارمندي كه مرتكب چند بار قصورشده است مجازاتي بيش از حداكثر مذكور در ماده 35 قانون بازسازي نيروي انساني 000 تعيين نمود يا نه ؟

نظر مشورتي اداره حقوقي بشرح زير است :
ماده 35 قانون بازسازي نيروي انساني وزاتخانه ها وموسسات دولتي حداكثر مجازات قوصر اداري را كسرحقوق ومزاياي مستخدم تا يك سوم از يكماه تا سه ماه تعيين كرده است 0بنابراين اگرمستخدم دولت مرتكب چند بار قصور شود با توجه به تبصره ذيل ماده 36نميتوان او رابه بيش ازحداكثرمجازات مقرردرآن ماده محكوم نمود0

مرجع : مجموعه نظرهاي مشورتي اداره حقوقي دادگستري جمهوري اسلامي ايران درمسائل مدني ازسال 1358 به بعد
تهيه وتنظيم : غلامرضاشهري ،امير حسين آبادي
ناشر: روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران

15

5679 :شماره انتشار آراء و نظريات :نوع قانون
:تاريخ ابلاغ 1361/11/05 :تاريخ تصويب
:موضوع :دستگاه اجرايي


Copyright © 2003 Tehran Justice Administration. All rights reserved.


صفحه اصلي

بانك قوانين كشور

بانك مقالات حقوقي

فرم درخواست

درباره

ارتباط با ما

دادگستري استان تهران