قانون بازسازي نيروي انساني وزارتخانه ها و موسسات دولتي و وابسته بدولت شامل كساني كه مشمول قانون كارميباشندنخواهدشد


نظريه شماره : 4741/297/11/62

سئوال آيا قاننن بازسازي نيروي انساني شامل كاركنان بيمه آسيا كه مشمول مقررات قانون كار ميباشند ميشود يا نه ؟

نظر شمورتي اداره حقوقي بشرح زير است :
قانون بازسازي نثيروي انساني وزاتخانه ها و موسسات دولتي ووابسته بدولت مصوب سال 1360 شامل آن عده از كاركنان كه مشمول قانون كار ميباشندنخواهد شد خواه درموسسات خصوصي مشغول بكارباشند يا در موسسات وابسته بدولت يا شركتهاي دولتي زيرااين اشخاص كارمند رسمي دولت نميباشند و اين معني ازمفهوم ومدلول ماده 20به بعدقانون مذكوركه ناظربرمجازاتهااست به روشني استنباطميگردد0 بعلاوه تبصره 2ذيل ماده 12 قانون موصوف صراحت داردكه گروههاي بررسي و تحقيق تنها درباره مستخدميني ميتواننندبه بررسي و تحقيق بپردازند كه از طرف هيئتهاي بدون وتجديدنظر بوضع آنان رسيدگي شده باشد در صورتكيه كاركنان وكارگراني كه >در موسسات صنعتي و توليدي و خدماتي و كشاورزي ايفاء وظيفه مينمايند مشمول لايحه قانوني مربوط به پاكسازي درواحدهاي توليدي ، صنعتي ، خدماتي و كشاورزي مصوب 23/4/59 كه پس ازلايحه قانوني مربوطبه پاكسازي و ايجادمحيط مساعد000مصوب سال 1358بتصويب رسيده ،بوده اند0 هرچند شركتهاي بيمه طبق لايحه قانوني ملي شدن موسسات بيمه مصوب سال 1358ملي گرديده اند لكن چون طبق صريح ماده 7لايحه >قانوني فوق الذكر كليه كاركنان شركتهاي بيمه تا تصويب مقررات استخدامي تابع مقررات استخدامي موجود بوده وازطرفي اين نوع كاركنان تابع مقررات استخدامي كشوري نبوده اند و از صندوق بازنشستگي استخدامي كشوري ، لذا قانون بازسازي نيروي انساني در وزارتخانه ها000مصوب سال 1360 شامل كسانيكه درموسسات وابسته به دولت يا موسسات خصوصي مشغول بكار ميباشند(اعم ازكاركنان شركتهاي بيمه و ساير كارگران ) نخواهد شد0

مرجع : مجموعه نظرهاي مشورتي اداره حقوقي دادگستري جمهوري اسلامي ايران درمسائل مدني ازسال 1358 به بعد
تهيه وتنظيم : غلامرضاشهري ،امير حسين آبادي
ناشر: روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران

15

4741 :شماره انتشار آراء و نظريات :نوع قانون
:تاريخ ابلاغ 1362/11/29 :تاريخ تصويب
:موضوع :دستگاه اجرايي


Copyright © 2003 Tehran Justice Administration. All rights reserved.


صفحه اصلي

بانك قوانين كشور

بانك مقالات حقوقي

فرم درخواست

درباره

ارتباط با ما

دادگستري استان تهران