آراء قطعي هيتهاي بازسازي نيروي انساني قابل شكايت به ديوان عدالت اداري ميباشد وبخشنامه نخست وزيري نميتواند مانع اجراء آراء ديوان عدالت اداري گردد


نظريه شماره : 1512/167/3 /63

سئوال شخصي بموجب راي قطعي هيئت بازسازي نيروي انساني محكوم به بازنشستگي شده و در اثر شكايت او ديوان عدالت اداري آن راي را فسخ كرده است 0 اما بخشنامه نخست وزيري مشعر بر عدم اجراي راي دويان عدالت اداريه قبلي از تفسير مجلس است 0تكليف چيست ؟

نظر مشورتي اداره حقوقي بشرح زير است :
مستنبط از مندرجات بندهاي 1و2ماده 11قانون ديوان عدالت اداري اينست كه ديوان مذكور صلاحيت رسيدگي نسبت به آراءصادره ازطرف هيئتهاي بازسازي نيروي انساني را دارد اين صلاحيت جزبموجب قانون مصوب مجلس شوراي اسالمي نميتواند نسخ يا محدود گردد بنابراين بخشنامه صادر از طرف نخست وزيري نميتواندمانع اجراي حكم ديوان عدالت اداري و رافع مسئوليت قانوني مسئولين اجراي احكام ديوان باشد0

مرجع : مجموعه نظرهاي مشورتي اداره حقوقي دادگستري جمهوري اسلامي ايران درمسائل مدني ازسال 1358 به بعد
تهيه وتنظيم : غلامرضاشهري ،امير حسين آبادي
ناشر: روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران

15

1512 :شماره انتشار آراء و نظريات :نوع قانون
:تاريخ ابلاغ 1363/03/16 :تاريخ تصويب
:موضوع :دستگاه اجرايي


Copyright © 2003 Tehran Justice Administration. All rights reserved.


صفحه اصلي

بانك قوانين كشور

بانك مقالات حقوقي

فرم درخواست

درباره

ارتباط با ما

دادگستري استان تهران