چگونگي اجراي مصوبه راجع به اضافه كاركاركنان دفاترحقوقي دستگاهها (شماره 84488/ت 898 مورخ 1368/10/17 ) باتوجه به مصوبه راجع به اضافه كارساعتي (شماره 48634/ت 414 مورخ 1366/5/29)


اداري استخدامي حقوق ومزايا
شماره : 117704
مورخ : 5/12/1368

نظريه اداره كل حقوقي رياست جمهوري
موضوع مصوبه 84488/ت مورخ 17/10/1368 متضمن حكم جديدي نبوده وباعنايت به لزوم پيگيري دعاوي خارج ازوقت اداري جنبه تاكيد بر اجراي مصوبه 48634/ت 414 مورخ 29/5/1366 نسبت به كاركنان حائز شرايط دارد.

مرجع :
كتاب مجموعه نظرات حقوقي ،رياست جمهوري ،اداره كل حقوقي سال 1368
ناشر: اداره كل قوانين ومقررات كشور،چاپ دوم ،بهار 1375
صفحه : 71

16

117704 :شماره انتشار آراء و نظريات :نوع قانون
:تاريخ ابلاغ 1368/12/05 :تاريخ تصويب
:موضوع :دستگاه اجرايي


Copyright © 2003 Tehran Justice Administration. All rights reserved.


صفحه اصلي

بانك قوانين كشور

بانك مقالات حقوقي

فرم درخواست

درباره

ارتباط با ما

دادگستري استان تهران