اعتبار تبصره هاي (1 و 6 ) ماده ( 38 ) قانون استخدام كشوري با توجه به بند ( الف ) مصوبه شماره 54440/ت 421 مورخ 1368/4/26


اداري استخدامي حقوق و مزايا
شماره : 85826
مورخ : 5/9/1368

نظريه اداره كل حقوقي رياست جمهوري
همانگونه كه درتبصره هاي مزبور تصريح گرديده مفادآن در ارتباط باحقوق و فوق العاده شغل مي باشد درصورتي كه فوق العاده هاو مزاياي ديگري نيزطبق ماده ( 39 ) قانون استخدام كشوري به كارمندان تعلق مي گيردو بند (الف ) مصوبه 54440/ت 421 مورخ 29/3/1368 هيات وزيران كه به استناد ماده ( 8 ) لايحه قانوني حداكثر و حداقل حقوق مستخدمين شاغل وبازنشسته و آماده به خدمت مصوب 4/2/1358 صادرشده باتوجه به ماده (1) لايحه قانوني مزبورناظر به اضافه كاروپرداختهاي ماهيانه ديگر ازقبيل كمك هزينه عائله مندي ...نيز مي باشد لذا تغايري بين مصوبه دولت وتبصره هاي (1 و 6 ) ماده ( 38 ) قانون استخدام كشوري وجود ندارد.

مرجع :
كتاب مجموعه نظرات حقوقي ،رياست جمهوري ،اداره كل حقوقي سال 1368
ناشر: اداره كل قوانين ومقررات كشور،چاپ دوم ،بهار 1375
صفحه : 66

16

85826 :شماره انتشار آراء و نظريات :نوع قانون
:تاريخ ابلاغ 1368/09/05 :تاريخ تصويب
:موضوع :دستگاه اجرايي


Copyright © 2003 Tehran Justice Administration. All rights reserved.


صفحه اصلي

بانك قوانين كشور

بانك مقالات حقوقي

فرم درخواست

درباره

ارتباط با ما

دادگستري استان تهران