تعلق بن عيدي موضوع تصويبنامه شماره 89980ت 712مورخ 1367/10/14 به كاركناني كه ازمحلي غيرازاعتبارات و رديفهاي عمومي دولت حقوق و مزايا دريافت مي نمايند


اداري استخدامي حقوق و مزايا
شماره : 492/5 م ج
مورخ : 7/8/1368

نظريه اداره كل حقوقي رياست جمهوري
با توجه به اينكه مصوبه مزبور ناظربه مشمولين مصوبه شماره 90530 مورخ 8/11/1363 بوده و دربند(1)مصوبه اخيرالذكر يكي از شرايط لازم براي پرداخت عيدي ،دريافت حقوق و مزايا از بودجه جاري يا عمراني ذكر گرديده لذا بن عيدي به كاركنان مورداستعلام تعلق نمي گيرد مع الوصف درصورتي كه دستگاههايي كه كاركنان مزبور شاغل درآن مي باشند داراي اعتبارات خاصي باشند كه مصرف آنها خارج از شمول مقررات عمومي دولت باشد مي توان ازآن محل ويا همان منابعي كه دستمزد پرداخت مي شود به افراد مذكور مبلغي به عنوان پاداش نمود.

مرجع :
كتاب مجموعه نظرات حقوقي ،رياست جمهوري ،اداره كل حقوقي سال 1368
ناشر: اداره كل قوانين ومقررات كشور،چاپ دوم ،بهار 1375
صفحه : 65

16

492 :شماره انتشار آراء و نظريات :نوع قانون
:تاريخ ابلاغ 1368/08/07 :تاريخ تصويب
:موضوع :دستگاه اجرايي


Copyright © 2003 Tehran Justice Administration. All rights reserved.


صفحه اصلي

بانك قوانين كشور

بانك مقالات حقوقي

فرم درخواست

درباره

ارتباط با ما

دادگستري استان تهران