شمول ممنوعيت موضوع بند (و) تبصره (43) قانون بودجه سال 1364 به سازمان تامين اجتماعي


اداري استخدامي حقوق ومزايا
شماره : 133198
مورخ : 22/1/1368

نظريه اداره كل حقوقي رياست جمهوري
باتوجه به اينكه دربند (و)تبصره مذكورممنوعيت هرگونه افزايش حقوق ودستمزد،مزايا ، فوق العاده ،هزينه هاوساير پرداختهاي نقدي و غيرنقدي مستخدمين رسمي ،ثابت ،پيماني وخريدخدمت دردستگاههاي داراي مقررات استخدامي خاص مذكوردربند(الف )اين تبصره مقيدبه آن گرديده كه دستگاههاي مزبوربه نحوي ازبودجه عمومي باكمك دولت استفاده نمايندعلي هذادرصورتي كه آن سازمان ازبودجه عمومي وكمك دولت استفاده ننمايندمشمول ممنوعيت بند(و)نمي باشد.

مرجع :
كتاب مجموعه نظرات حقوقي ،رياست جمهوري ،اداره كل حقوقي سال 1368
ناشر: اداره كل قوانين ومقررات كشور،چاپ دوم ،بهار 1375
صفحه : 56

16

133198 :شماره انتشار آراء و نظريات :نوع قانون
:تاريخ ابلاغ 1368/01/22 :تاريخ تصويب
:موضوع :دستگاه اجرايي


Copyright © 2003 Tehran Justice Administration. All rights reserved.


صفحه اصلي

بانك قوانين كشور

بانك مقالات حقوقي

فرم درخواست

درباره

ارتباط با ما

دادگستري استان تهران