درخواست لحاظ كاركنان اسير ومفقودالاثر در ( آئين نامه راجع به اختصاص 20% ازتلفنهاي قابل واگذاري به كاركنان دولت


اداري استخدامي تسهيلات رفاهي
شماره : 1350147/م ن
مورخ : 30/10/1368

نظريه اداره كل حقوقي رياست جمهوري
باتوجه به اينكه فصل سوم مصوبه درارتباط با شرايط متقاضي به نحوي تنظيم گرديده كه صرفا"كاركنان شاغل وبازنشسته بارعايت بند (37)تسهيلات مصوبه استفاده مي نمايند وطبيعتا"كاركنان اسير و مفقودالاثر ازشمول آن خارج مي گردند لذا استفاده خانواده كاركنان اسير و مفقودالاثر ازمفاد مصوبه مستلزم تصويب هيات محترم وزيران مي باشد.

مرجع :
كتاب مجموعه نظرات حقوقي ،رياست جمهوري ،اداره كل حقوقي سال 1368
ناشر: اداره كل قوانين ومقررات كشور،چاپ دوم ،بهار 1375
صفحه : 55

16

50147 :شماره انتشار آراء و نظريات :نوع قانون
:تاريخ ابلاغ 1368/10/30 :تاريخ تصويب
:موضوع :دستگاه اجرايي


Copyright © 2003 Tehran Justice Administration. All rights reserved.


صفحه اصلي

بانك قوانين كشور

بانك مقالات حقوقي

فرم درخواست

درباره

ارتباط با ما

دادگستري استان تهران