شمول تصويبنامه راجع به تخفيف بهاي بليط هواپيما براي كاركنان دولت (شماره 2278/ت 37 مورخ 1366/01/31 ) به مركزگسترش خدمات توليدي وعمراني استانها


اداري استخدامي تسهيلات رفاهي
شماره : 101142
مورخ : 7/10/1368

نظريه اداره كل حقوقي رياست جمهوري
باتوجه به اينكه مراكز گسترش خدمات توليدي وعمراني به موجب صدورآئين نامه اجرائي طرح اشتغال فارغ التحصيلان بيكارمصوب 1358 شوراي انقلاب ومادعه (1)آن بخشي ازاستانداري مي باشند.لذا كاركنان مراكز مزبور ازمصاديق بند(1)مصوبه مي باشند.

مرجع :
كتاب مجموعه نظرات حقوقي ،رياست جمهوري ،اداره كل حقوقي سال 1368
ناشر: اداره كل قوانين ومقررات كشور،چاپ دوم ،بهار 1375
صفحه : 55

16

101142 :شماره انتشار آراء و نظريات :نوع قانون
:تاريخ ابلاغ 1368/10/07 :تاريخ تصويب
:موضوع :دستگاه اجرايي


Copyright © 2003 Tehran Justice Administration. All rights reserved.


صفحه اصلي

بانك قوانين كشور

بانك مقالات حقوقي

فرم درخواست

درباره

ارتباط با ما

دادگستري استان تهران