شرايط استفاده ازتسهيلات موضوع ( آئين نامه اختصاص 20% ازتلفنهاي قابل واگذاري به كاركنان دولت


اداري استخدامي تسهيلات رفاهي
شماره : 100410
مورخ : 22/9/1368

نظريه اداره كل حقوقي رياست جمهوري
1 امتياز مربوط به حضور درجبهه صرفا"براساس گواهيهاي صادره توسط دستگاههاي مسوول قابل احتساب مي باشدكه دربند(9)تصويبنامه شماره 64330 مورخ 23/7/1364 سپاه پاسداران انقلاب اسلامي و جهاد سازندگي باتوجه به مسووليتهاي قانوني اجازه صدورگواهي يافته اند.
2 نظربه اينكه شرايط مورد نظردولت جهت استفاده ازتسهيلات مصوبه مزبوربه وضوح تصريح گرديده لذا اعمال شرايط مورد نظر دولت جهت واگذاري تلفن مقدور نبوده ونيازبه تصويب دولت دارد.

مرجع :
كتاب مجموعه نظرات حقوقي ،رياست جمهوري ،اداره كل حقوقي سال 1368
ناشر: اداره كل قوانين ومقررات كشور،چاپ دوم ،بهار 1375
صفحه : 54

16

100410 :شماره انتشار آراء و نظريات :نوع قانون
:تاريخ ابلاغ 1368/09/22 :تاريخ تصويب
:موضوع :دستگاه اجرايي


Copyright © 2003 Tehran Justice Administration. All rights reserved.


صفحه اصلي

بانك قوانين كشور

بانك مقالات حقوقي

فرم درخواست

درباره

ارتباط با ما

دادگستري استان تهران