شمول تسهيلات (آئين نامه اختصاص 20% ازتلفنهاي قابل واگذاري به كاركنان دولت ) به كاركنان بازنشسته


اداري استخدامي تسهيلات رفاهي
شماره : 65548
مورخ : 3/8/1368

نظريه اداره كل حقوقي رياست جمهوري
باتوجه به اينكه درفصل سوم مصوبه مزبور مربوط به شرايط متقاضي ، كاركنان دولت مقيد به كاركنان شاغل گرديده لذاشمول تسهيلات مصوبه به كاركنان بازنشسته به استثناي حكم مندرج دربند 27 فصل مذكور مستلزم تصويب درهيات محترم وزيران مي باشد.

مرجع :
كتاب مجموعه نظرات حقوقي ،رياست جمهوري ،اداره كل حقوقي سال 1368
ناشر: اداره كل قوانين ومقررات كشور،چاپ دوم ،بهار 1375
صفحه : 53

16

65548 :شماره انتشار آراء و نظريات :نوع قانون
:تاريخ ابلاغ 1368/08/03 :تاريخ تصويب
:موضوع :دستگاه اجرايي


Copyright © 2003 Tehran Justice Administration. All rights reserved.


صفحه اصلي

بانك قوانين كشور

بانك مقالات حقوقي

فرم درخواست

درباره

ارتباط با ما

دادگستري استان تهران