اعطاي تسهيلات بانكي به كارمندان جهت خريد مسكن


اداري استخدامي تسهيلات رفاهي
شماره :1279 /الف ح
مورخ :2/6/1368

نظريه اداره كل حقوقي رياست جمهوري
هر چند درتبصره هاي (2و3) ماده (4) قانون نحوه ايجاد تسيهلات رفاهي براي كاركنان دولت مصوب 1367 بانكها مكلف شده اندتسيهلات مورد نياز جهت خريد،احداث ،تكميل وتعمير واحدهاي مسكوني را دراختيار كارمندان دولت قراردهند لكن باعنايت به اينكه تعيين ميزان تسهيلات اعطايي به هرمشتري براساس بند (6)ماده (20) قانون عمليات بانكي بدون ربا مصوب 1362 ازوظايف بانك مركزي است كه بانك مزبور نيز با عنايت به تبصره ماده (14) قانون پولي و بانكي كشور مصوب 1351 بايد تصويب شوراپول واعتبار را كه يكي ازاركان آن بانك است اخذ نمايد.
علي هذاحد اكثر تعيين شده درماده (11) آئين اجرائي قانون نحوه ايجاد تسيهلات رفاهي براي كاركنان دولت منوط به تاييد و پذيرش شوراي پول واعتباراست ازطرفي صرفنظرازانكته قانوني منابع بانكي محدود مي باشند وباتوجه به گزارشهاي رئيس كل بانك مركزي اعطاي تسيهلات مزبور مشكل اجرايي نيز دارد علي هذا چنانچه تكليف مندرج درتبصره هاي (2و3)ماده (4) قانون تسيهلات رفاهي لايطاق باشد تحقق پذير نخواهدبود.

مرجع :
كتاب مجموعه نظرات حقوقي ،رياست جمهوري ،اداره كل حقوقي سال 1368
ناشر: اداره كل قوانين ومقررات كشور،چاپ دوم ،بهار 1375
صفحه : 49

16

1279 :شماره انتشار آراء و نظريات :نوع قانون
:تاريخ ابلاغ 1368/06/02 :تاريخ تصويب
:موضوع :دستگاه اجرايي


Copyright © 2003 Tehran Justice Administration. All rights reserved.


صفحه اصلي

بانك قوانين كشور

بانك مقالات حقوقي

فرم درخواست

درباره

ارتباط با ما

دادگستري استان تهران