شمول تخفيف موضوع تبصره (3) ماده (6) (آئين نامه اجرائي قانون نحوه ايجاد تسهيلات رفاهي براي كاركنان دولت )به بدهيهاي قبلي مربوط به انشعابات آب وبرق وگاز كاركنان مذكور


اداري استخدامي تسهيلات رفاهي
شماره : 38586
مورخ :10/5/1368

نظريه اداره كل حقوقي رياست جمهوري
عطف به ماسبق گرديدن مصوبات منوط به تصريح است ومصوبه فوق الذكر حكم جهت عطف به ماسبق گرديدن مفاد تبصره (3) ماده (6) وجود ندارد لذا باقيمانده اقساط بدهي كاركنان دولت به سازمان ذي ربط (آب و برق وگاز) مشمول تبصره مزبور نمي گردد وتخفيف موضوع تبصره (1)ماده (9) نيز صرفا"راجع است به سود يا كارمزد باقيمانده اقساط بدهي كاركنان دولت به بانكها ، نه كليه بدهي كاركنان دولت .

مرجع :
كتاب مجموعه نظرات حقوقي ،رياست جمهوري ،اداره كل حقوقي سال 1368
ناشر: اداره كل قوانين ومقررات كشور،چاپ دوم ،بهار 1375
صفحه : 48

16

38586 :شماره انتشار آراء و نظريات :نوع قانون
:تاريخ ابلاغ 1368/05/10 :تاريخ تصويب
:موضوع :دستگاه اجرايي


Copyright © 2003 Tehran Justice Administration. All rights reserved.


صفحه اصلي

بانك قوانين كشور

بانك مقالات حقوقي

فرم درخواست

درباره

ارتباط با ما

دادگستري استان تهران