پرداخت حقوق معوقه كارمندان بازنشسته كه اكنون درخارج ازكشور به سر مي برند


اداري استخدامي بازنشستگي
شماره : 80904
مورخ : 27/6/1368

نظريه اداره كل حقوقي رياست جمهوري
باتوجه به اينكه به موجب قسمت اخيرراي شماره 67 مورخ 2/8/1367 هيات عمومي ديوان عدالت اداري درموردلغو بخشنامه شماره 49194مورخ 2/12/1359 تقييد مندرج در ذيل بند 6 بخشنامه مزبور دررابطه با تاييد مقامات مذكور درآن بند ابطال گرديده لذا پرداخت حقوق بازنشستگي و وظيفه مستمري بگيراني كه به عللي درخارج ازكشور به سر مي برند باارائه وكالتنامه تاييد شده ازطرف سفارتخانه ذي ربط جمهوري اسلامي ايران بلامانع مي باشد.
طبعي است درصورتي كه مطابق آراء هياتهاي رسيدگي به تخلفات اداري بازنشستگان مزبور محكوم به مجازات لازم الاجرا شوند مطابق راي هيات درمورد پرداخت حقوق ايشان اقدام خواهدشد.

مرجع :
كتاب مجموعه نظرات حقوقي ،رياست جمهوري ،اداره كل حقوقي سال 1368
ناشر: اداره كل قوانين ومقررات كشور،چاپ دوم ،بهار 1375
صفحه : 32

16

80904 :شماره انتشار آراء و نظريات :نوع قانون
:تاريخ ابلاغ 1368/06/27 :تاريخ تصويب
:موضوع :دستگاه اجرايي


Copyright © 2003 Tehran Justice Administration. All rights reserved.


صفحه اصلي

بانك قوانين كشور

بانك مقالات حقوقي

فرم درخواست

درباره

ارتباط با ما

دادگستري استان تهران