در صورت تصادم دو اتومبيل مسئوليت متوجه طرفي خواهد بود كه تصادم در نتيجه عمد يا مسامحه او حاصل شده است


تاريخ رسيدگي : 12/12/70
شماره دادنامه : 673/3
مرجع رسيدگي : شعبه سوم ديوانعالي كشور

خلاصه جريان پرونده :
اداره آموزش و پرورش رودبار دادخواستي به طرفيت آقاي (ه) در تاريخ 15/2/70 به دادگاه حقوقي يك تاكستان تقديم و آقاي (ع ) به به نمايندگي اداره خواهان در دادگاه حاضر و توضيح داده است كه خوانده به هنگام رسيدگي در جاده رشت با كاميون كمپرسي به علت تجاوز به سمت چپ با ميني بوس شماره 26182 عبور موقت تهران متعلق به ادراه آموزش و پرورش تصادف نموده كه مبلغ پنج ميليون ريال خسارت وارد نموده فلذا به استنادماده 335 قانون مدني ومواد1و2و3 قانون مسئوليت مدني محكوميت وي را خواستارم 0 مرجع رسيدگي پس از كسب نظر آقاي مشاور دادگاه و در غياب خوانده نظر استنباطي خودرا بدين خلاصه اعلام داشته است با توجه به اينكه كارشناس رسمي ميزان خسارت وارده به ماشين ميني بوس را مبلغ 000/300/4 ريال برآورده نموده و به اين نظريه مصون از تعرض مانده عليهذا دادگاه در نظر دارد حكم به نفع خواهان تا ميزان خسارت برآورد شده و در نظر كارشناس صادر و نسبت به زائد بر آن حكم به رد دعوي صادر نمايد0 نظر استنباطي دادگاه به خوانده ابلاغ ومشاراليه لايحه اعتراضيه ارسال داشته كه تحت شماره 5826/8/70 در دفتر دادگاه تاكستان ثبت گرديده و ضميمه پرونده است و به هنگام شور قرائت خواهدشد0
هيئت شعبه در تاريخ بالا تشكيل گرديد پس ازقرائت گزارش آقاي ... عضو مميز و اوراق پرونده مشاوره نموده چنين راي مي دهند0

راي
نظر به اينكه نظريه استنباطي دادگاه در تاريخ 28/7/70 به خوانده ابلاغ و لايحه اعتراضي در خارج از موعد مقرر قانون تهيه و تقديم وبه شماره 5826/8/70 ثبت دفتر گرديده دادگاه مجاز بوده راسا" مبادرت به اصدار راي نمايد و در اين قبيل موارد جلب نظر ديوان عالي كشور ضرورتي ندارد مقرر مي شود پرونده جهت اقدام مقتضي به دادگاه مربوطه اعاده گردد0

مرجع :
كتاب سقوط تعهدات - ضمان قهري - به اهتمام يداله بازگير
انتشارات فردوسي - چاپ اول 1379 - چاپ دريا

673 :شماره انتشار آراء و نظريات :نوع قانون
:تاريخ ابلاغ 1370/12/12 :تاريخ تصويب
:موضوع :دستگاه اجرايي


Copyright © 2003 Tehran Justice Administration. All rights reserved.


صفحه اصلي

بانك قوانين كشور

بانك مقالات حقوقي

فرم درخواست

درباره

ارتباط با ما

دادگستري استان تهران