هرگاه يك نفر سبب تلف مالي را ايجادكند و ديگري مباشر تلف شدن آن مال بشود مباشر مسئول است نه مسبب مگر اينكه سبب اقوي باشد به نحوي كه عرفا" اتلاف مستند به او باشد


تاريخ رسيدگي : 26/1/72
شماره : 30/3
مرجع رسيدگي : شعبه سوم ديوان عالي كشور

خلاصه جريان پرونده :
در تاريخ 11/3/70 آقاي (ص ) و خانم (م )ساكنان تهران دادخواستي به طرفيت دفتر آستان قدس رضوي در تهران به خواسته مطالبه مبلغ دويست وده هزار تومان و ضرر و زيان متعلق به دادخواست به دفتر دادگاههاي حقوقي يك تهران تسليم نموده و با استناد به فتوكپي سند مالكيت اشتشهاديه و نظريه كارشناس در مقام تامين دليل در توضيح دعوي به خلاصه اعلام داشته اند بر اثر تخريب و نوسازي حد شرقي محل سكونت اينجانبان كه فعلا" سه خانوار درآن زندگي مي كنند شركتهائي در ديوار ساختمان و سقف طبقات و خرابيهاي ديگر به وجود آمده و بر اثر مسدود شدن جوي آب به وسيله نخاله هاي ساختماني و تجمع آب در پشت ساختمان كف مهمانخانه طبقه هم كف رطوبت برداشته و چون خوانده به تذكرات ما توجه نكرده رسيدگي و جبران ضرر و زيان وارده تقاضا مي شود ميزان خواسته حداقل ميزان خسارت است رسيدگي به موضوع به شعبه سيزدهم دادگاه حقوقي يك تهران ارجاع و پرونده به كلاسه 70/97 ثبت و با تعيين وقت و ابلاغ دعوي به خوانده طرفين جهت رسيدگي اخطار شده اند آقاي ... وكيل دادگستري مقيم تهران به وكالت از طرف خوانده مداخله كرده مداركي تقديم داشته دادگاه با رسيدگي و جلب نظر كارشناس و تحصيل نظريه مشاور در تاريخ 17/6/71 ضمن استماع اظهارات وكيل خوانده به محكوميت خوانده به پرداخت مبلغ 1250000 ريال اظهارنظر كرده و نسبت به مازاد از اين مبلغ دعوي را غير ثابت و مردود اعلام نموده است با ابلاغ رونوشت نظريه دادگاه وكيل خوانده بشرح لايحه تقديمي ثبت شده به شماره 171697/8/71 نسبت به نظريه دادگاه اعتراض كرده و حسب دستور17/6/71 دادگاه پرونده به ديوان عالي كشور ارسال به كلاسه 7/674 ثبت و به اين شعبه ارجاع شده است.
هيئت شعبه در تاريخ بالا تشكيل گرديد پس ازقرائت گزارش آقاي ... عضو مميز و اوراق پروند مشاوره نموده چنين اظهارنظر مي نمايند:

نظريه
نظريه مورخ 17/6/71 شعبه 13 دادگاه حقوقي يك تهران ابرازي در پرونده شماره 70/97با اشكال مواجه است و موقعيت تاييد نداردزيرا اولا" وفق ماده 322 قانون مدني هرگاه يك نفرسبب تلف مالي راايجاد كند و ديگري مباشر تلف شدن آن مال بشود مباشر مسئول است نه مسبب مگر اينكه سبب اقوي باشد به نحوي كه عرفا" اتلاف مستند به اوباشد ثانيا" بشرح مندرجات استشهاديه محلي مورخ 29/2/70 كه خواهان به عنوان دليل اثباتي مدعا ضميمه دادخواست تقديم كرده و به مندرجات آن ماخوذ مي باشد تصريح گرديده (آب خيابان به علت نوسازي اوقافي واقع در خيابان شهيد روانمهر بين چهارراه دانشگاه و ابوريحان پلاك 76 به وسيله مجريان ساختمان مسدود شده و به علت جمع شدن نخاله هاي ساختمان در پياده رو مرتبا" آب جوي درپشت ديوارساختمان اينجانب جمع مي شود به طوري كه آب تمام سطح پياده را در حدمنزل حقير مي گيرد000) بنا به مراتب و با عنايت به مدافعات وكيل خوانده و مدارك تقديمي مشاراليه و با عنايت به مستفاد ازمقررات ماده 12 قانون مسئوليت مدني و اينكه دليلي براقوي بودن سبب از مباشر ارائه نشده دعوي متوجه پيمانكار مربوطه است و به مالك ملك و كارفرما توجه ندارند و لذا نظريه دادگاه مورد تاييد قرار نمي گيرد و پرونده جهت اقدام قانوني به دادگاه مرقوم اعاده مي گردد

مرجع :
كتاب سقوط تعهدات - ضمان قهري - به اهتمام يداله بازگير
انتشارات فردوسي - چاپ اول 1379 - چاپ دريا

30 :شماره انتشار آراء و نظريات :نوع قانون
:تاريخ ابلاغ 1372/01/26 :تاريخ تصويب
:موضوع :دستگاه اجرايي


Copyright © 2003 Tehran Justice Administration. All rights reserved.


صفحه اصلي

بانك قوانين كشور

بانك مقالات حقوقي

فرم درخواست

درباره

ارتباط با ما

دادگستري استان تهران