پس از تعين قيم براي صغير دخالت مستقيم دادستان دراموراوتخلف است


راي محكمه عالي انتظامي قضات
458-پس ازتعين قيم براي صغيردخالت مستقيم دادستان داموراوتخلف است .
حكم شماره 3393-13مرداد1321

مرجع :
مجموعه موازين قضائي محكمه عالي انتظامي قضات
تدوين :موسي شهيدي
چاپ دوم سال 1330
چاپخانه علمي
7

3393 :شماره انتشار :نوع قانون
:تاريخ ابلاغ 1321/05/13 :تاريخ تصويب
:موضوع :دستگاه اجرايي


Copyright © 2003 Tehran Justice Administration. All rights reserved.


صفحه اصلي

بانك قوانين كشور

بانك مقالات حقوقي

فرم درخواست

درباره

ارتباط با ما

دادگستري استان تهران