اجراء حكم عزل قيم واقدام به تعيين قيم ديگرازطرف دادستان قبل ازقطعيت وبدون اينكه قراراجراء موقت آن ازدادگاه صادرشده باشد تخلفاست


راي محكمه عالي انتظامي قضات
456-اجراءحكم عزل قيم واقدام به تعيين قيم ديگرازطرف دادستان قبل ازقطعيت وبدون اينكه قراراجراءموقت آن ازدادگاه صادرشده باشدتخلف است .
حكم شماره 2922-14بهمن 1318

مرجع :
مجموعه موازين قضائي محكمه عالي انتظامي قضات
تدوين :موسي شهيدي
چاپ دوم سال 1330
چاپخانه علمي
7

2922 :شماره انتشار :نوع قانون
:تاريخ ابلاغ 1318/11/14 :تاريخ تصويب
:موضوع :دستگاه اجرايي


Copyright © 2003 Tehran Justice Administration. All rights reserved.


صفحه اصلي

بانك قوانين كشور

بانك مقالات حقوقي

فرم درخواست

درباره

ارتباط با ما

دادگستري استان تهران