با توجه به اينكه قرارداداخير مورد استناد صرفا" ناظر به تقسيم اموال موضوع صلحنامه مورخ 66/4/30 و تغيير در كيفيت آن مي باشد واشاره اي به قرارداد مستند خواهان كه حاكي از اشتغال ذمه خوانده و تعهد وي در قبال خواهان مي باشد ندارد


تاريخ رسيدگي :27/8/70
شماره راي :752/21
مرجع رسيدگي :شعبه 21 ديوان عالي كشور

خلاصه جريان پرونده :
آقاي (الف ) در تاريخ 6/4/1367 دادخواستي به خواسته مطالبه مبلغ دو ميليون ونهصد و پانزده هزار ريال به طرفيت آقاي (ب ) تقديم دادگاه حقوقي يك شهركرد نموده توضيح داده است به موجب صلحناه تنظيمي توسط مادرمان من و خوانده و برادر ديگرم هر يك مالك مقداري زمين وخانه شديم و بر مبناي همان صلحنامه به موجب نوشته مورخ 30/4/1366 خوانده تعهد نمود مبلغ شصت هزار تومان وجه نقد كه بر ذمه خودش بوده ومبلغ دويست و سي ويك هزار و پانصد تومان ديگر كه بر ذمه برادر ديگرمان آقاي (ع ) است بابت صلحنامه مورد بحث ظرف مدت دو ماه به اينجانب بپردازد چون از پرداخت آن تعلل مي ورزد تقاضاي رسيدگي و صدور حكم به شرح خواسته دارم خوانده طي لوايح تقديمي من جمله لايحه اي كه به شماره 1118-25/12/69 ثبت دفتر لوايح گرديده متضمن توافق نامه مورخ 27/7/69 تنظيمي فيمابين طرفين و برادر ديگري (ع ) اشعار داشته است اينجانب و خواهان بر طبق مدرك پيوست نسبت به مورد ادعاي ايشان به توافق رسيده ايم و چندين نفر ذيل توافق نامه را امضاء كرده اندكه حاضرم ايشان را به دادگاه معرفي نمايم و قضيه به كلي حل و فصل شده و ايشان هيچ گونه حقي در مورد نوشته مورخ 30/4/66 از اينجانب ندارد لذا با توجه به مدرك تقديمي تقاضاي صدور حكم بر رد دعوي بي اساس خواهان را دارم مفاد قرارداد مورخ 27/7/69 تنظيمي بين طرفين حاكي از تقسيم تمامي زمين مزروعي كشاورزي آبي وديم اعم از موروثي پدري ومتصرفي وموروثي برادر مرحوم شان شهريار وآنچه مطابق صلحنامه از مادرشان در تصرف دارند فيمابين خودشان است خواهان در جلسه دادرسي مورخ 22/12/69 پس از اطلاع از مفاد لايحه دفاعيه خوانده اظهار داشته صلحنامه اولي را(ب ) (خوانده ) و(ع ) (برادرديگرم ) قبول نكردند سپس توافق نامه وتقسيم نامه مورخ 27/7/1369 را بستيم كه من قبول ندارم زيرا آنان اراضي مرغوبتري را گرفته اند خوانده در تقسيم نامه مورخ 27/7/69 كلاه سرمن گذاشته است دادگاه پس از جلب نظر مشورتي آقاي مشاور با توجه به محتويات پرونده دعوي مطروحه راجع به صلحنامه مورخ 30/4/66 را باتقسيم نامه (قرارداد)جديد27/7/1369 سال به انتفاء موضوع تلقي نظر بر رد دعوي خواهان داده است اين نظريه مورد اعتراض خواهان قرار گرفته و لايحه اعتراضيه متذكر گرديده صلحنامه مورخ 30/0/66 را قبول دارد و صلحنامه مورخ 30/4/66 را قبول ندارد پرونده امر جهت رسيدگي به ديوان عالي كشور ايفاد گرديده و به اين شعبه ارجاع شده است.
هيئت در تاريخ بالا تشكيل گرديد پس از قرائت گزارش آقاي ... عضو مميز واوراق پرونده ونظريه دادگاه و لايحه اعتراضيه مشاوره نموده چنين راي مي دهند.
قطع نظر از اينكه خواهان در جلسه مورخ 22/12/69 در دادگاه اظهار نموده است كه : (سپس توافقتنامه وتقسيم نامه مورخ 27/7/69 را نوشتيم كه من قبول ندارم : (و دادگاه در اين خصوص توضيحي نخواسته وتحقيقي ننموده است نظر به اينكه اولا" دادگاه در تاريخ 27/3/69 دستور احضار افرادي را به عنوان مطلع وبه تجويز ماده 28 لايحه قانوني تشكيل دادگاههاي عمومي صادر ودر جلسه مورخ 12/8/69 نيز مقرر داشته : (وقت رسيدگي تعيين و بشرح وكيفيت سابق اقدام شود) با اين حال در جلسه مورخ 22/12/69 بدون قيد عدول از اين تصميم و علت آن ، به اظهارنظر مبادرت نموده است ثانيا" مستند خواهان كه در مطالبه خواسته قرارداد عادي مورخ 30/4/66بوده كه به حكايت پرونده خوانده دعوي نسبت به آن ايرادي ننموده بلكه طي لايحه وارده به شماره 1118-21/12/68 تلويحا" آن را تصديق النهايه اظهارنموده است كه (نسبت به مورد ادعاي ايشان به توافق رسيده ايم ) و در اين خصوص به قرارداد ديگري به تاريخ 27/7/69 (كه فقوكپي غيرمصدق آن پيوست است ) استناد نموده است. ( با توجه به اينكه قرارداد اخير مورد استناد صرفا" ناظر به تقسيم اموال موضوع صلحنامه مورخ 30/4/66 و تغيير در كيفيت و ميزان آن مي باشد ندراد) لذا اظهارنظر دادگاه واجد ايراد قضائي تشخيص و مستندا" به ماده 15 قانون تشكيل دادگاههاي حقوقي يك ودو پرونده جهت اتخاذ قانوني به دادگاه اعاده مي گردد.

مرجع :
كتاب صلح و اجاره و احكام راجع به آنها ، تاليف يداله بازگير
چاپ اول ، سال 1379 ، چاپ گيتي ، انتشارات فردوسي

752 :شماره انتشار آراء و نظريات :نوع قانون
:تاريخ ابلاغ 1370/08/27 :تاريخ تصويب
:موضوع :دستگاه اجرايي


Copyright © 2003 Tehran Justice Administration. All rights reserved.


صفحه اصلي

بانك قوانين كشور

بانك مقالات حقوقي

فرم درخواست

درباره

ارتباط با ما

دادگستري استان تهران