براي مورث نسبت به زمين و ساختمان مالكيتي باقي نمايده تا خواهان بتواند سهم الارث خود را مطالبه نمايد


تاريخ رسيدگي : 5/11/72
شماره دادنامه : 662/72/19
مرجع رسيدگي : شعبه 19 ديوان عالي كشور

خلاصه جريان پرونده :
بانو(الف ) عليه آقاي (ب ) به خواسته صدور حكم تسليط به هكتار زمين شاليزاري واقع در قريه غياث كلا" سهم الارث حدود پنج قفيز شاليزاري است در تاريخ 15/12/69 دادخواست تقديم كرده و توضيح داده خوانده برادرم از تاريخ فوت پدرم خانه مرا در زمين مزروعي موروثي را در تصرف خود دارد و از دو سهم من خودداري مي كند تقاضاي احضار رسيدگي سپس صدور حكم وفق خواسته دارم آقاي (ج ) با تقديم وكالتنامه خود را به وكالت از آقاي (ب ) معرفي و مداخله و چنين دفاع كرده به پدر موكل در زمان حيات زمين بحث وخانه سرا را به فرزند خود يعني خوانده رشوه خويش صلح نموده فتوكپي صلحنامه تقديم مي شود موضوع مورد گواهي ساير ورثه مي باشند لذا خواهان حقي به زمين و خانه سرا نداشته تقاضاي رد دادخواست وي را دارد شهود هم وجود دارد عنداللزوم تعرفه خواهد شد وكيل خواهان نسبت به مستند ادعاي تكذيب و ترديد كرده و خوانده با استفاده از مدرك باقي بود دادگاه با توجه به اظهارات طرفين قرار استماع شهادت شهود(مسجلين صلحنامه و اقرارنامه استشهاد و ورثه ) صادر كرده در تاريخ 8/10/71 دادگاه از گواهان تعرفه شده تحقيق نموده و پس از استماع اظهارات طرفين وبررسي اوراق پرونده ابتدا" به صدور نظريه سپس صدور راي خلاصتا" بشرح زير مبادرت كرده است (در خصوص دعوي مطروحه به خواسته تسليط مساعي در سه هكتارشاليزار و يك دستگاه ساختمان مربوط به ماترك مرحوم (ه) با عنايت به دفاعيات خوانده وم وداي شهادت شهود و مطلعين و تعدادي از ورثه نظربه اينكه مورث خواهان به موجب صلحنامه مورخ دوم آبان ماه 1347 كليه اموال خود را به خوانده و فرزند وي (و) در زمان حيات صلح نموده و اصالت صلحنامه با تائيد مسلجين ذيل صلحنامه و سايرورثه مصالح بر دادگاه ثابت گرديده در نتيجه براي مورث نسبت به زمين و ساختمان مالكيتي باقي نمانده تا خواهان بتواند سهم الارث خودرا مطالبه نمايد) لهذا به استناد ماده 1257 قانون مدني و365آئين دادرسي مدني حكم بر دعوي مطروحه صادر مي نمايد) نسبت به دادنامه مذكور تجديدنظرخواهي شده درين رابطه پرونده به شعبه نوزدهم ديوان عالي كشور واصل گرديده است.
هيئت شعبه در تاريخ بالا تشكيل گرديد پس از قرائت گزارش عضو مميز و اوراق پرونده و دادنامه شماره 235-72 تجديدنظرخواسته مشاوره نموده چنين راي مي دهد.
بسمه تعالي
تجديدنظرخواهي نسبت به دادنامه شماره 325-72 دادگاه حقوقي 1 آمل با توجه به اساس تشخيص و استنباط دادگاه به نحوي نيست كه به اركان آن خللي وارد آورد باهيچيك از شقوق ماده 10 قانون تجديدنظر آراء دادگاهها انطباق ندارد و فاقد اشكال موثرمي باشد لذا دادنامه فوق الاشعار نتيجتا" تائيد و ابرام مي گيرد.

مرجع :
كتاب صلح و اجاره و احكام راجع به آنها ، تاليف يداله بازگير
چاپ اول ، سال 1379 ، چاپ گيتي ، انتشارات فردوسي

662 :شماره انتشار آراء و نظريات :نوع قانون
:تاريخ ابلاغ 1372/11/05 :تاريخ تصويب
:موضوع :دستگاه اجرايي


Copyright © 2003 Tehran Justice Administration. All rights reserved.


صفحه اصلي

بانك قوانين كشور

بانك مقالات حقوقي

فرم درخواست

درباره

ارتباط با ما

دادگستري استان تهران