ادعاي غبن بعمل آمده از سوي خوانده در معامله نيز صرفنظر ازصحت و سقم آن به لحاظ اسقاط كافه خيارات در قراردادمربوطه قابل پذيرش نمي باشد


.
تاريخ رسيدگي : 28/12/69
شماره دادنامه : 1318/22
مرجع رسيدگي : شعبه 22 ديوانعالي كشور

خلاصه جريان پرونده :
در تاريخ 20/1/69 آقايان (ت ) و(ج ) و(ع ) با وكالت آقاي ... (س ) بخواسته الزام خونده به تنظيم وامضاي سند رسمي انتقال پلاكهاي ثبتي 1/3038و3031و3026واقعات در بخش دو همدان مقوم بمبلغ 635 ... 00 ريال با تامين خواسته تقديم دادگاه حقوقي يك همدان نموده كه بشعبه اول ارجاع گرديده و خلاصتا" توضيح داده در تاريخ 4/11/68 ششدانگ يك باب حياط بصورت مسافرخانه بوده و داراي پلاكهاي ثبتي مذور واقع در بخش دو همدان مي باشد را از خوانده بمبلغ فوق الذكر از خوانده خريداري و قسمتي از ثمن را طي چك پرداخت ومقررگرديده طرفين در تاريخ 25/12/68 در دفترانساد رسمي شماره 5 همدان حضور يافته و نسبت به تنظيم سند رسمي اقدام نمايندوموكلين باقيمانده بهايمورد معامله را بخوانده پرداخت نمايد ليكن خوانده در موعد مقرر از حضور در دفترخحانه استنكاف نمود ودر خاتمه تقاضاي صدور حكم طبق خواسته را كرده است مستندات 1- وكالتنامه 2- فتوكپي قرارداد عادي 3- گواهي دفترخانه مي باشد با تعيين وقت و ابلاغ به طرفين آقاي (س ) نيز بطرفيت خواهانها دعوي اصلي دادخواست متقابل بخواسته صدور حكم به فسخ و ابطال قرارداد عادي مورخ 4/11/68مقوم بمبلغ 635 ... 00 ريال تقديم دادگاه حقوقي يك تهران نموده كه بشعبه اول ارجاع گرديده و خلاصتا" توضيح داه كه اينجانب مدتها قبل از انجچام معامله بيمار و بستري بوده و حتي در قرارداد عادي رانيز در بستر بيماري امضاء نموده ام و در اين معامله مغبون شده ام وبه محض اطلاع غز غبن مراتب فخس معامله را ازطريق مخابرات بخواندگان اعلام و بيعانه دريافتي را نيز بحساب آن واريز نموده ام كه دررابطه با غبن شديد خود كافي است باين نكته اشاره كنيم كه خواندگان بموجب برگ استهشاديه پيوست لايحه تقديمي و به محض دريافت تلگراف اينجانب با مراجعه مكرر بالا بردن قميت مور معامله را تا مبلغ يكصد ميليون ريال سعي در راضي كردنم بانجام معامله نموده اند كه مورد قبول واقع نشده است ودر خاتمه تقاضاي صدور حكم بر رد دعوي خواهان هاي پرونده بدوي و اصدار حكم ابطال و فسخ قولنامه عادي مورخه 4/11/68 را كرده اند دادگاته بدوا" قرار تامين خواسته صادر و خواندگان بقرار مذكور اعتراض كرده كه دادگاه ضمن رد اعتراض قرار تامين خواسته را تاييد كرده است و دادگاه پرونده هاي مذكور را تواما" مورد رسيدگي قرار داد و آقاي ... وكيل خواهان دعوي اصلي اظهرا داشته كه اولاگ غبني واقع نشده و ثانيا" خوانده خيار غبن خود را اسقاط كرده است دادگاه وضعيت ملك را از ثبت همدان استعلام كرده كه پاسخ واصل شده ودادگا ملاحظه فتوكپي سند مالكيت بپلاكهاي مذكور از جهت قابل انتقال بودن يا نبودن آن را مطالبه كرده و از ثبت نيز مراتب استعلام شده كه پاسخ واصل گرديده و سرانجام دادگاه پس از كسب نظر آقاي مشاور خلاصتا" چنين اظهارنظر كرده است (اولا" در خصوص دعوي خواهانها آقايان (ت ) و(ج ) و(ع ) با وكالت... بطرفيت آقاي (س ) بخواسته الزام خوانده به تنظيم وامضاء سند رسمي انتقال پلاكهاي 1/3028و3031/3026 واقع در بخش دو همدان با توجه بقرارداد مورخ 4/11/68 بنگاه املاك كه در ضمن قرارداد مذكور فروش پلاكهاي فوق الذرك از ناحيه خوانده به خواهانهادرقبال مبلغ شصت و سه ميليون و پانصد هزار ريال بعنوان قيمت ملك مورد قرارداد خوانده دعوي متعهد شده در تاريخ 20/12/68 در محضر5 همدان حاضر شده ونسبت به تنظيم سند انتقال رسمي اقدام نمايدولي حسب گواهي مورخه 26/12/68 دفترخانه مذكور خوانده در دفترخانه مذكور حضور پيدان نكرده است و ادعاي غبن بعمل آمده از سوي خوانده در معامله نيز صفنظر از صحت وسقم آن بلحاظ اسقاط كليه خيارات از جمله خيار غبن در قرارداد فوق الذكر قابل پذيرش نمي باشد عليهذا با توجه بمراتب مذكور و پاسخهاي واصله از سوي اداره ثبت بشرح مضبوط در پرونده بنظر دادگاه دعوي خواهانها محمول بر صحت تشخيص و دادگاه نظر به الزام خوانده بحضور در دفترخانه وتنظيم و امضاي سند رسمي انتقال پلاكهاي ثبتي مذكور را بتمام خواهانها در قبال دريافت ثمن مورد معامله بظرح مندرج در قرارداد سند عادي باتوجه باظهارات خوانده مبني بر واريز نمودن بيعنامه دريافتي به حساب خواهانها بموجب فتوكپي فيش قديمي كه حاكي از واريز نمودن مبلغ مذكور مي باشد و نام صاحب حساب (ج ) قيد گرديده دارد و ثانيا" در خصوص دعوي تقابل آقاي (س ) عليه خواهانهاي دعوي اصلي بخواسته صدور حكم به فسخ و ابطال قرارداد عادي مورخه 4/11/1368 بلحاظ غبن در آن نظر بمراتب فوق الذكر بنظر دادگاه دعوي تقابل مطروحه غيروارد تشخيص ودادگاه نظر به رد آن دارد.00) آقاي (س ) بنظريه مذكور اعتراض كرده و مضن لايحه تقديمي خلاصتا" اظهار داشته اولا" در قولنامه خريداري آقاي (ت ) ذكر شده در صورتيي كه مشاراليه حضور نداشته و آقاي (ج ) قولنامه را امضاء كرده ثانيا" در مورد اينكه اعلام شده خريداران از كم وكيف ملك منطل شدند كدام خريداران ؟ خريداراني كه حاضر نبودند چگونه از كمن و كيف ملك مطلع شدند ثانيا" قولنامه سرتاسر خلاف واقع و مبين بر نيزنگ و فريب است بنا بجهات ياد شده قولنامه مورد استناد خواهان دلالتي بروقوع عقد بيع بنحو صحيح و قانوني نداردو باطل است لايحه مذكور هنگام شور قرايت خواهد شد پس از ارسال پرونده بديوانعالي كشور و ارجاع آن به اين شعبه اينك در وقت بالا هيئت شعبه تشكيل با بررسي محتويات پرونده ومشاوره بشرح زير اظهار نظر مي نمايد.

بسمه تعالي
نظريه : اعتراضات معترض از حيث اينكه معامله صادره باطل بوده است موثر نيست و چون مشاراليه از لحاظ رد دعوي غبن ايراد و اعتراض بعمل نياورده فلذا نظريه صادره تاييد مي گردد.

مرجع :
كتاب قانون مدني در آراء ديوان عالي كشور- خيارات واحكام راجع به آن - به اهتمام يداله بازگير - انتشارات فردوسي - چاپ اول 1379 - چاپ دريا

1318 :شماره انتشار آراء و نظريات :نوع قانون
:تاريخ ابلاغ 1369/12/28 :تاريخ تصويب
:موضوع :دستگاه اجرايي


Copyright © 2003 Tehran Justice Administration. All rights reserved.


صفحه اصلي

بانك قوانين كشور

بانك مقالات حقوقي

فرم درخواست

درباره

ارتباط با ما

دادگستري استان تهران