صرفنظر از اينكه استفاده از خيار غبن فوري است ومدتها پس از وقوع معامله اقامه دعوي گرديده حسب سند ابرازي از كليه خيارات از جمله خيار غبن از طرفين اسقاط شده است


.
تاريخ رسيدگي : 13/12/70
شماره دادنامه : 744/10
مرجع رسيدگي : شعبه دهم ديوانعالي كشور

خلاصه جريان پرونده :
آقايان شمس الله ومحمد دادخواستي بطرفيت آقايان محمدصالح ... و جلال ... بخواسته فسخ و ابطال معامله يكدستگاه تراكتور بارزش ... /700/3 ريال تقديم وتوضيح داده اند خواندگان يكدستگاه تراكتور بما فروخته اند قيمت آن بيش از قيمت واقعي بوده و مارافريب داده و مغبون كرده اند بعلاوه اداره توسعه تهران دفترچه تاركتوررابنام ما نمي كنند و مي گويند انتقال دفترچه از يك استان به استان ديگر ممنوع است و باين علت نمي توانيم هيچگونه لوازم يدكي بگيريم تقاضاي صدور حكم بر طبق خواسته داريم و ضميمه دادخواست فتوكپي يكبرگ سند رسمي معامله شماره 91432-6/11/69 مربوط به معامله تراكتور تنظيمي فميابين آقايان سيدجلال ... و شمس الله ... تقديم داشته اند پرونده در شعبه اول دادگاه حقوقي يك همدان مطرح وآقاي محمدصالح ... احد از خواندگان باتقديم لايحه اي اشعار داشته سند تقديمي خواهان حاكي از وقوع معامله بين سيدجلال ... و شمس الله ... است و باينجانب ارتباطي ندارد تقاضاي رد دعوي دارم 0 خوانده ديگر سيد جلال ... نيز لايحه اي تقديم ودر دفاع اظهار داشته خواهان با علم واطلاع كامل در دفترخانه حاضر و اقدام به معامله نموده بعلاوه استفاده از خيار غبن فوري است در حال ايشان پس از گذشت چند ماه دادخواست تقديم نموده همچنين طبق سند رسمي ابرازي كافه خيارات خصوصا" خيار غبن را از خود ساقط نموده تقاضاي صدور حكم بر رد دعوي خواهان را دارم 0 دادگاه با جلب عقيده مشاور بشرح نظريه معترض عنه اولا" در مورد آقاي محمدصالح ... قرار رد دعوي بلحاظ عدم توجه دعوي بوي صادر و ثانيا" در مورد خوانده ديگريعني آقاي جلال ... صرفنظر از اينكه استفاده از حيار غبن فوري است ومدتها پس از وقوع معامله اقامه دعوي گرديده نظر باينكه حسب سند ابرازي كليه خيارات از جمله خيار غبن از طرفين ساقط گرديده و با توجه باينكه عدم امكان انتقال دفترچه سوخت نيز از موارد فسخ معامله نبوده و در اين قسمت ذكري در سند رسمي نشده لذا دعواي خواهان را ثابت ندانسته به بطلان دعوي اظهارنظر كرده است خواهانهابنظريه دادگاه اعتراض كرده اند كه پرونده بديوانعالي كشورارسال ورسيدگي باين شعبه ارجاع شده است. متن لايحه تقديمي معترضان در هنگام مشاوره قرائت مي شود.
هيئت شعبه در تاريخ بالا تشكيل گرديد پس ازقرائت گزارش آقاي ... عضو مميز واوراق پرونده مشاوره نموده چنين راي مي دهند:

بسمه تعالي
نظرهي دادگاه صحيحا" صادر شده و اعتراضات معترضان موجه نيست لذا با تاييد نظريه معترض عنه پرونده جهت انشاء راي بدادگاه مربوطه اعاده شود.

مرجع :
كتاب قانون مدني در آراء ديوان عالي كشور- خيارات واحكام راجع به آن - به اهتمام يداله بازگير - انتشارات فردوسي - چاپ اول 1379 - چاپ دريا

744 :شماره انتشار آراء و نظريات :نوع قانون
:تاريخ ابلاغ 1370/12/13 :تاريخ تصويب
:موضوع :دستگاه اجرايي


Copyright © 2003 Tehran Justice Administration. All rights reserved.


صفحه اصلي

بانك قوانين كشور

بانك مقالات حقوقي

فرم درخواست

درباره

ارتباط با ما

دادگستري استان تهران