خيار ادعائي بر فرض وجود ساقط گرديده است


تاريخ رسيدگي : 18/2/72
شماره راي : 88/21
مرجع رسيدگي : شعبه 21ديوانعالي كشور

خلاصه جريان پرونده :
با توجه بخلاصه پرونده منعكس در دادنامه شماره 890/21-2/11/70 اين شعبه واعاده پرونده جهت اتخاذ تصميم قانوني بدادگاه ،دادگاه مرجع رسيدگي در جلسه مورخ 23/4/71 از طرفين دعوت و آقاي (الف ) با استخضار از دادنامه ديوانعالي كشور در مقام توضيح اظهار مي دارد: (اينجانب باتفاق آقاي (ب ) (خواهان ) بالمناصفه ششدانگ پلاك مورد بحث را خريداري كرديم و سه دانگ از آن رسما" بمالكيت اينجانب انتقال يافته امضاء دادخواست توسط اينجانب صرفا" در مقام تائيد حقانيت آقاي (ب ) بوده و دعوي خود را نسبت به سه دانگ بشرح مذكور مسترد مي دارم 0(وكيل خواهنها نيز در مقام توضيح همين مطالب را تائيد واضافه مي نمايدكه : (با توجه به اينكه فروشنده متواليا" وجوهي از بابت ثمن معامله دريافت نموده درخواست رسيدگي و صدور حكم نسبت بالزام خوانده به تنظيم نسد انتقال رسمي بنام آقاي (ب ) دارد.)
دادگاه پساز بررسي پرونده واستماع اظهارات حاضرين در جلسه و ملاحظه اظهارنظر مشاور دادگاه ختم رسيدگي را اعلام و باين شرح به صدور راي مبادرت مي نمايد:
(اولا" در خصوص دعوي آقاي (الف ) باعنايت باينكه بموجب قولنامه استنادي خواهانها با مناصفه خريدار ششدانگ ملك موردادعامي باشند و باعنايت بدلالت متون انتقالات فتوكپي سندمالكيت مضبوط درپرونده واظهارت اصحاب دعوي در جلسه دادرسي سهمي بانو(ج ) كه سه دانگ مشاع از ششدانگ ملك مي باشد و در حدود استحقاق و حصه خريداري آقاي (الف ) بوده و در تاريخ 12/5/69 به شخص مشاراليه انتقال رسمي يافته لذا سهمي آقاي (الف ) از ملك مذكور بموجب سندرسمي درمالكيت وي قرار گرفته و از اينجهت دعوي نامبرده سالبه بانتفقاء موضوع بوده ونبت به سه دانگ ديگر مورد دعوي از حصه خوانده آقاي (الف ) در جلسه مورخه 23/4/71 صريحا" اعلام نموده است كه صرفا" براي حمايت خواهان رديف اول دادخواست را امضاء نموده و دعوي رامسترد نموده قرار در دعوي مشاراليه صادر واعلام مي گردد.)
ثانيا" در خصوص دعواي آقاي (ب ) به طرفيت آقاي (د) بخواسته الزام خوانده به تنظيم سند رسمي انتقال نسبت به سه دانگ پلاك 333/3104 اصلي واقع در بخش 11 تهران با توجه باينكه صحت صدور مبايعه نامه مورد تائيد خواند هو وكيل وي قرار گرفته و مبايعه نامه حكايت از وقوع عقد بيع بين آ;ان نسبت به سه دانگ از رقبه مورددعوي مي نمايد و با توجه باينكه بشرح مبايعه نامه پرداخت ثمن در ستون قيمت موجل بوده و طبق اظهارنامه صريح خوانده در جلسه دادرسي نامبرده علاوه از مبلغي كه بعنوان بيعانه دريافت نموده در تاريخ موخر بر مواعد معينه تا مبلغ 487 ... 0 تومان از مجموع ثمن سهمي خوددريافت داشته است لذا استناد وكيل خوانده بماده 402 قانو مدني محمل قانون نداشته و مورد از مشول ماده قانون خارج و در محدوده ماده 403 قانون مذكور بوده وخيار ادعائي ويكل خوانده بر فرض وجود ساقط گرديده ا ست و با توجه بمجموع محتويات پرونده حقانيت خواهان رديف اول بنظر دادگاه محرز ومسلم بوده و مدافعات وكيل خوانده خدشه بر صحت دعوي وارد نمي سازد حكم بر محكوميت خوانده به تنظيم سند رسمي انتقال سه دانگ از ششدانگ پلاك ثبتي 333/3104اصلي واقع در بخش يازده تهران ودو رشته تلفن بشماره هاي ... و ... و بنام آقاي (ب ) شرايط مندرج در مبايعه نامه مستند دعوي در قبال پرداخت بقيه ثمن معامله صادر و اعلام مي دارد. (دادنامه در تاريخ 7/7/71 بخوانده ابلاغ و مشاراليه در11/7/71 دادخواست تجديدنظر تقديم و پرونده بديوانعالي كشور ارسال و باين شعبه ارجاع وتبادل لوايح توسط دفتر شعبه انجام مي شود لوايح طرفين بهنگام شورقرائت خواهد شد.
بسمه تعالي
هيئت شعبه در تاريخ بالا تشكيل گرديد پس از قرائت گزارش آقاي دكتر ... عضو ممي زواوراق پرونده و لوايح طرفين و دادنامه شماره 160-23/4/71 تحديدنظرخواسته مشاوره نموده چنين راي مي دهد:
دادنامه تجديدنظرخواسته در مورد محكوميت خوانده به تنظيم سند رسمي انتقال نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ پلاك ثبتي 333/3104 واقع در بخش 11 تهران بنام آقاي (ب ) با توجه به مستندات ومباني مذكور در آن و عدم ايراد و اعتراض موثري از ناحيه خوانده (تجديد نظرخواه ) و عدم اشكالي از لحاظ رعايت اصول ومقررات دادرسي ابرام مي شود ليكن در خصوص دو رشته تلفن بشماره هاي ... و ... كه دادگاه حكم بمحكوميت تجديدنظرخواه بانتقال رسمي هر دو رشته تلفن به آقاي (ب ) كه يكي از خواهانها بوده صادر نموده نظر باينكه حسب مفاد قرارداد مستند دعوي اولا" خريداران دو نفر (آقاي ب والف ) بوده و مورد معامله تمامي و همگي عرصه واعيان سه دستگاه آپارتمان در يك قطع هزمين و دو رشته تلفن بوده بنابراين حكم به انتقال هر دو رشته تلفن بنام (ه) از خواهانها بدودن اخذ توضيح در اين خصوص از مشارالهيا صحيح بنظر نمي رسد.
ثانيا" در قرارداد مذكور قيد گرديد(تلفن شماره ... بنام خانم (ج ) است و شماره ... مشترك ) بنابراين محكوميت خوانده (آقاي د) به انتقال تلفن اولي كه ماكل و صاحب امتيازآن حسب مندرجات قرارداد خانم (ج ) بوده و طرف دعوي واقع نشده صحيح نبوده است.
ثالثا" تجديدنظرخواهي در لايحه اعتراضيه اعلام نموده است كه : (تلفن اولي متعلق به خانم (ج ) بوده كه نسبت به مشارالهيا حكمي صادر نشده وديگري متعلق به (و) (كه ظاهرا" فوت شده ) مي باشد)كه با اين كيفيت اقتضاء داشت دادگاه بدوا" در مورد صاحب امتيازو مالك تلفن هاي مذكور از اداره مخابرات استعلام واز خواهان در خصوص توافق آنان درباره تلفنهاي مذكور در قرارداد توضيح اخذ و سپس با توجه باينكه خوانده دعوي در دادخواست منحصرا" آقاي (د) بوده وخام (ج ) طرف دعوي واقع نشده نسبت به موضوع رسيدگي و اتخاذتصميم نمايد لذا دادنامه تجديدنظرخواسته بجهات مذكور واجدايراد قضائي تشخيص و در اين قسمت نقض و رسيدگي بپرونده به شعبه ديگر دادگاه حقوقي يك تهران ارجاع مي گردد.

مرجع :
كتاب قانون مدني در آراء ديوان عالي كشور- خيارات واحكام راجع به آن - به اهتمام يداله بازگير - انتشارات فردوسي - چاپ اول 1379 - چاپ دريا

88 :شماره انتشار آراء و نظريات :نوع قانون
:تاريخ ابلاغ 1372/02/18 :تاريخ تصويب
:موضوع :دستگاه اجرايي


Copyright © 2003 Tehran Justice Administration. All rights reserved.


صفحه اصلي

بانك قوانين كشور

بانك مقالات حقوقي

فرم درخواست

درباره

ارتباط با ما

دادگستري استان تهران