قانون اصلاح بند الف ماده 2 قانون تاسيس صندوق پس انداز ثابت افسران ودرجه داران و افراد كادر ثابت و همرديفان ژاندارمري كشور شاهنشاهي وشهرباني كشور شاهنشاهي مصوب سوم تير ماه 1353 شمسي


ماده واحده - بند الف ماده 2 قانون تاسيس صندوق پس انداز ثابت افسران و
درجه داران ثابت و همرديفان ژاندارمري كشور شاهنشاهي و شهرباني كشور
شاهنشاهي مصوب سوم تير ماه 1353 شمسي (2533 شاهنشاهي ) به شرح زير اصلاح
مي شود و از تاريخ اول فروردين ماه 2536 شاهنشاهي قابل اجرا مي باشد.
الف - از حقوق ماهانه .
1 - امرا و افسران ارشد و همرديفان ماهانه سه هزار (3000) ريال .
2 - افسران جز و همرديفان و هنرفران ماهانه دو هزار (2000) ريال .
3 - درجه داران و افراد و همرديفان آنان ماهانه يك هزار (1000) ريال .
قانون فوق مشتمل بر يك ماده پس از تصويب مجلس شوراي ملي در جلسه روز
يشنبه بيستم آذر ماه 2536 در جلسه روز چهارشنبه پنجم بهمن ماه دو هزار و
پانصد و سي و شش شاهنشاهي به تصويب مجلس سنا رسيد.
رييس مجلس سنا - جعفر شريف امامي:شماره انتشار قانون :نوع قانون
:تاريخ ابلاغ 1356/11/05 :تاريخ تصويب
:موضوع :دستگاه اجرايي


Copyright © 2003 Tehran Justice Administration. All rights reserved.


صفحه اصلي

بانك قوانين كشور

بانك مقالات حقوقي

فرم درخواست

درباره

ارتباط با ما

دادگستري استان تهران