قانون تعيين وضع استخدامي درجه داران ليسانسيه ارتش شاهنشاهي


ماده واحده - به وزارت جنگ اجازه داده مي شود آن عده از درجه داران ارتش
شاهنشاهي را كه موفق به اخذ ليسانس شده يا مي شوند و حائز شرايط لازم براي
ورود به آموزشگاه افسري و يا دانشكده افسري نيستند بر اساس نيازمنديهاي
خود در مشاغل درماني غير نظامي منصوب و وضع استخدامي آنان را با مقررات
استخدامي مربوط به كارمندان غير نظامي ارتش شاهنشاهي تطبيق نمايد.
تبصره 1 - سوابق خدمتي مشمولين اين قانون از لحاظ بازنشستگي و وظيفه
مستمري و تعيين پايه قابل احتساب خواهد بود و از نظر تشخيص مرتبه ، خدمت
آنان در شغل جديد ملاك عمل قرار خواهد گرفت .
تبصره 2 - در صورتي كه حقوق و مزاياي مشمولين اين قانون در وضع جديد
از حقوق و مزايايي كه طبق مقررات قبلي به آنان تعلق مي گرفته كمتر باشد
تفاوت اين دو مبلغ را كماكان به عنوان تفاوت تطبيق حقوق و مزايا دريافت
خواهند كرد.
قانون فوق مشتمل بر يك ماده و دو تبصره پس از تصويب مجلس شواري ملي در
جلسه روز يكشنبه بيستم آذر ماه 2536 در جلسه روز دوشنبه بيست و ششم دي
ماه دو هزار و پانصد و سي و شش شاهنشاهي به تصويب مجلس سنا رسيد.
رييس مجلس سنا - جعفر شريف امامي:شماره انتشار قانون :نوع قانون
:تاريخ ابلاغ 1356/10/26 :تاريخ تصويب
:موضوع :دستگاه اجرايي


Copyright © 2003 Tehran Justice Administration. All rights reserved.


صفحه اصلي

بانك قوانين كشور

بانك مقالات حقوقي

فرم درخواست

درباره

ارتباط با ما

دادگستري استان تهران