قانون موافقت نامه راجع به خط مرزي حد فاصل فلات قاره بين ايران و قطر


ماده واحده - موافقت نامه راجع به خط مرزي حد فاصل فلات قاره بين ايران
و قطر مشتمل بر يك مقدمه و پنج ماده و يك نقشه كه در تاريخ بيست و نهم
شهريور ماه 1348 برابر با بيستم سپتامبر 1969 بين نمايندگان ايران و قطر
در دوحه به امضا رسيده است تصويب و اجازه مبادله اسناد تصويب آن داده
مي شود.
قانون فوق مشتمل بر يك ماده و موافقت نامه ضميمه پس از تصويب مجلس سنا در
تاريخ روز دوشنبه 20/11/1348 در جلسه روز پنجشنبه 21/12/1348 به تصويب
مجلس شوراي ملي رسيده است .
رييس مجلس شوراي ملي - عبدالله رياضي
موافقت نامه راجع به خطر مرزي حد فاصل فلات قاره بين ايران و قطر
دولت شاهنشاهي ايران و حكومت قطر با تمايل به اين كه خط مرزي بين نواحي
مربوطه فلات قاره را كه طبق حقوق بين الملل نسبت به آن داراي حق حاكميت
مي باشند به طرزي صحيح و عادلانه و دقيق تعيين نمايند.
به شرح زير موافقت نمودند:
ماده 1 - خطر مرزي كه فلات قاره واقع بين سرزمين ايران از يك طرف و سرزمين
قطر از طرف ديگر را از هم جدا مي سازد عبارت از خطر مرزي ژئودزيك
(euqisedoeG) است كه نقاطي را به ترتيبي كه ذكر مي شود به هم مي پيوندد:
نقطه (1) عبارت است از غربي ترين نقطه در غربي ترين قسمت خط مرز شمالي فلات
قاره متعلق به قطر كه به وسيله يك خط مرزي ژئودزيك (euqisedoeG) داراي سمت
278 درجه و 14 دقيقه و 27 ثانيه در مغرب نقطه 2 مذكور در زير مشخص
مي گردد:
عرض شمالي طول شرقي
----------------------------------------------------------------------
نقطه (2) 27 درجه صفر دقيقه 35 ثانيه 51 درجه 23 دقيقه صفر ثانيه
نقطه (3) 26 درجه 56 دقيقه 20 ثانيه 51 درجه 44 دقيقه 05 ثانيه
نقطه (4) 26 درجه 33 دقيقه 25 ثانيه 52 درجه 12 دقيقه 10 ثانيه
نقطه (5) 26 درجه 06 دقيقه 20 ثانيه 52 درجه 42 دقيقه 30 ثانيه
نقطه (6) 25 درجه 31 دقيقه 50 ثانيه 53 درجه 02 دقيقه 05 ثانيه
ماده 2 - هر گاه ساختمان زمين شناسي نفتي واحد يا ميدان نفتي واحد يا هر
ساختمان زمين شناسي واحد يا ميدان واحدي از مواد معدني ديگر به آن طرف خط
مرزي مشخص در ماده (1) اين موافقت نامه امتداد يابد و آن قسمت از اين
ساختمان يا ميدان را كه در يك طرف خط مرزي واقع شده باشد به توان كلا يا
جزئا به وسيله حفاري انحرافي از طرف ديگر خط مرزي مورد بهره برداري
قرارداد در اين صورت :
الف - در هيچ يك از دو طرف خط مرزي مشخص در ماده (1) هيچ چاهي كه بخش
بهره ده آن كمتر از 125 متر از خطر مرزي مزبور فاصله داشته باشد حفر
نخواهد شد مگر آن كه طرفين نسبت به آن توافق بنمايند.
ب - طرفين كوشش خواهند كرد كه نسبت به نحوه هماهنگ ساختن عمليات و يا
وحدت آن در دو طرف خط مرزي توافق حاصل نمايند.
ماده 3 - خطر مرزي مذكور در ماده (1) اين موافقت نامه روي نقشه شماره
28370 درياداري بريتانيا كه ضميمه اين موافقت مي باشد مشخص شده است .
نقشه مزبور در دو نسخه تهيه شده و به امضاي نمايندگان دو طرف رسيده است و
هر يك از طرفين يك نسخه آن را در اختيار دارد.
ماده 4 - هيچ يك از مندرجات اين موافقت نامه در وضع آبهاي فوقاني يا فضاي
هوايي هيچ قسمت از فلات قاره موثر نخواهد بود.
ماده 5 - الف - اين موافقت نامه به تصويب خواهد رسيد و اسناد تصويب آن در
اسرع وقت در دوحه قطر مبادله خواهد شد.
ب - اين موافقت نامه از تاريخ مبادله اسناد تصويب لازم الاجرا خواهد بود.
به منظور گواهي مراتب فوق امضاكنندگان ذيل كه داراي اختيارات لازمه از طرف
دولت شاهنشاهي ايران و حكومت قطر مي باشند اين موافقتنامه را امضا نمودند.
اين موافقت نامه در دو نسخه در تاريخ بيست و نهم شهريور ماه 1348 مطابق با
نهم رجب 1389 و برابر با بيست سپتامبر 1969 دو دوحه - قطر به زبانهاي
فارسي و عربي و انگليسي تنظيم گرديد و كليه نسخ متساويا معتبر خواهند
بود.
از طرف دولت شاهنشاهي ايران از طرف حكومت قطر
موافقت نامه فوق مشتمل بر يك مقدمه و پنج ماده و يك نقشه منضم به قانون
موافقت نامه راجع به خطر مرزي حد فاصل فلات قاره بين ايران و قطر مي باشد.
رييس مجلس شوراي ملي - عبدالله رياضي:شماره انتشار قانون :نوع قانون
:تاريخ ابلاغ 1348/12/21 :تاريخ تصويب
:موضوع :دستگاه اجرايي


Copyright © 2003 Tehran Justice Administration. All rights reserved.


صفحه اصلي

بانك قوانين كشور

بانك مقالات حقوقي

فرم درخواست

درباره

ارتباط با ما

دادگستري استان تهران