شهرداري حق جلوگيري از عمليات ساختماني برخلاف پروانه ساختماني را دارد و لذا مي تواند ادامه عمليات ساختماني را متوقف سازد


سئوال - 1- آيا مامورين شهرداري براي جلوگيري ازاحداث بناي خلاف پروانه در زمين محصوره نياز به مراجعه به مقامات قضائي دارند؟
2- آيا شهرداري بدون مراجعه به دادگاه حق جلوگيري ازعمليات ساختماني و تخريب بناي احداثي را دارد؟
3- چنانچه بناي احداثي برخلاف پروانه در حال احداث بوده و داراي مصالح ساختماني در پاي كار باشد وظيفه مامورين شهرداري چيست و چگونه مي توانند از احداث بنا جلوگيري نمانيد؟

شماره و تاريخ نظريه 552/7-25/1/1381
نظريه اداره كال حقوقي و تدوين قوانين
1- براي وورد به زمين محصور جهت جلوگيري از احداث بناي غير مجاز اجازه رئيس دادگستري لازم است.
2- شهرداري بدون مراجعه به دادگاه حق جلوگيري از عمليات ساختماني دارد ولي حق تخريب بناي مستحدثه را ندارد.
3- شهرداري حق جلوگيري از عمليات ساختماني برخلاف پروانه ساختماني را دارد و لذا مي تواند ادامه عمليات ساختماني را متوقف سازد و از طريق مامورين شهرداري و در صورت نياز با كمك نيروهاي انتظامي از ادامه كار جلوگيري نمايد جمع آوري آلات و ادوات مورد استفاده در تخلف ، فقط در صورتي امكان پذير است كه راه ديگري براي جلوگيري از احداث بناي غير مجاز نباشد و در صورت جمع آوري آلات و ادوات مذكور، اين اموال به صورت امانت در اختيار شهرداري خواهد بود تا پس از فراهم شدن شرايط قانوني احداث بنا به صاحب آن مسترد شد ضمنا" مامورين شهرداري حق بازداشت افراد را ندارند.

552 :شماره انتشار آراء و نظريات :نوع قانون
:تاريخ ابلاغ 1381/01/25 :تاريخ تصويب
:موضوع :دستگاه اجرايي


Copyright © 2003 Tehran Justice Administration. All rights reserved.


صفحه اصلي

بانك قوانين كشور

بانك مقالات حقوقي

فرم درخواست

درباره

ارتباط با ما

دادگستري استان تهران