آئين نامه اجرائي جزء(4) بند(الف ) تبصره (22) قانون بودجه سال 1381 كل كشور


شماره 4202/ت 26308ه 4/2/381
هيات وزيران در جلسه مورخ 1/2/1381 بنا به پيشنهاد شماره 3687/105 مورخ 20/1/381 سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور و به استناد اصل يكصد و سي وهشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران ، آئين نامه اجرائي جزء(4) بند(الف ) تبصره (22) قانون بودجه سال 1381 كل كشور را به شرح زير تصويب نمود:

ماده 1- كليه دستگاه هاي اجرائي استاني مي توانند براي اجرا و تكميل پروژه هاي تملك دارائي هاي سرمايه اي خود، از خودياري و مشاركت مردم استفاده كنند.
تبصره - دريافت هرگونه وجهي به اجبار تحت عنوان خودياري و مانند آن ممنوع و قابل تعقيب است.
ماده 2- اعتبارات مربوط به خودياري مندرج در پيوست شماره (2) قانون بودجه سال 1381 هراستان به پيشنهاد سازمان مديريت وبرنامه ريزي و تصويب شوراي برنامه ريزي و توسعه استان بين شهرستان هاي تابع توزيع خواهد شد تا براي اجراي پروژه هاي كوچك كمتر از يك ميليارد ريال جديد و تكميل پروژه هاي نيمه تمام استاني بارعايت ضوابط مربوط به اخذ خودياري و در قالب موافقت نامه هاي مبادله شده بين دستگاه اجرائي و سازمان مديريت و برنامه ريزي استان به مصرف برسد.
تبصره - پروژه هاي هر شهرستان به پيشنهاد دستگاه اجرائي و تصويب كميته برنامه ريزي شهرستان تعيين مي شود.
ماده 3- براي اجراي پروژه ها در روستاها ده درصد ودر شهرهاي زير پنجاه هزار نفر سي درصد ودر شهرهاي بالاي پنجاه هزار نفر پنجاه درصد اعتبار آنهابه صورت خودياري توسط مردم پرداخت مي شود
تبصره 1- مجموع خودياري و سهم هر پروژه از محل اعتبارخودياري بايد براي تكميل عمليات اجرائي پروژه و بهره برداي از آن كفايت كند.
تبصره 2- خودياري مي تواند به صورت نقدي ، جنسي و از جمله زكا، منقول و غير منقول و نيروي انساني باشد. خودياري غيرنقدي توسط دستگاه اجرائي ذيربط يا دفتر فني استانداري براساس آخرين فهرست بهاي سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور تقويم ريالي مي شود.
تبصره 3- پرداخت هر گونه وجهي از بودجه عمومي براي اجراي پروژه هاي مذكور، منوط به پرداخت وجه خودياري يا اجراي پروژه به ميزان تعيين شده در قانون توسط متعهد خودياري است.
ماه 4- كليه وجوه خودياري براي اجرا و تكميل پروژه هاي تملك دارائي هاي سرمايه اي استاني بايد با معرفي دستگاه اجرائي به حساب خاص كه به همين منظور تحت عنوان (خودياري ) توسط نمايندگي خزانه معين در استان افتتاح مي شود، واريز شود.
تبصهر1- در صورتي كه خودياري اخذ شده بابت اجرا و تكميل پروژه هاي باشد كه به نحوي از بودجه عمومي به آنها اعتبار اختاص يافته است (اعم از اعتبار خودياري يا ديگر اعتبارات قانون بودجه سال 1381 كل كشور) وجوه موضوع اين ماده به منظور اجراي پروژه هاي مورد نظر به حساب پرداخت طرحهاي تملك دارائي هاي سرمايه اي ذيحسابي مربوط منتقل مي شود تا پس از اصلاح و مبادله موافقت نامه با سازمان مديريت و برنامه ريزي به مصرف برسد.
تبصره 2- در صورتي كه خودياري اخذ شده بابت اجراي پروژه هائي باشد كه همه آن از محل خودياري مردم تامين اعتبار شده باشد، خودياري مذكور بابت وحوه موضوع اين ماده به طور مستقيم در اختيار دستگاه اجرائي قرار مي گيرد. دستگاه اجرائي اينگون 8 پروژه ها مكلف به حفظ و نگهداري كليه اسناد مالي مربوط مي باشد.
ماد5- شوراي برنامه ريزي و توسعه استان مي تواند علاوه بر اعتبارات خودياري مندرج در پيوست شماره (2) قانون بودجه سال 1381 با هماهنگي و پيشنهاد شوراهاي اسلامي شهر و روستا(حسب مورد) تا ده درصد از اعتبار تملك دارائي هاي سرمايه اي استاني را در قالب ساز و كار اجرائي اين آئين نامه هزينه نمايند.
ماده 6- دستگاه اجرائي مكلف است ميزان و شرح عملياتي را كه از محل خودياري تامين شده است همچنين هزينه انجام شده را به تفكيك پروژه ، هر شش ماه يكبار به سازمان مديريت و برنامه ريزي استان گزارش كند.
معاون اول رئيس جمهور - محمدرضاعارف

16654 :شماره انتشار آيين نامه :نوع قانون
1381/02/14 :تاريخ ابلاغ 1381/02/01 :تاريخ تصويب
:موضوع وزارت كشور
وزارت امور اقتصادي و دارائي
سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور
:دستگاه اجرايي


Copyright © 2003 Tehran Justice Administration. All rights reserved.


صفحه اصلي

بانك قوانين كشور

بانك مقالات حقوقي

فرم درخواست

درباره

ارتباط با ما

دادگستري استان تهران