آئين نامه اجرائي جزء(9) بند(ب ) تبصره (4) قانون بودجه سال 1381 كل كشور


شماره 3663/ت 26298ه 2/2/1381
هيات وزيران در جلسه مورخ 28/1/1381 بنا به پيشنهاد شماره 3687/105 مورخ 20/1/1381 سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور وبه استناد جزء(9) بند(ب ) تبصره (4) قانون بودجه سال 1381 كشور،آئين نامه اجرائي جزء ياد شده را بشرح زير تصويب نمود:

ماده 1- دستگاههاي اجرائي اعم از لشكري و كشوري موظفند حقوق و مزاياي حالت اشغال ،بازنشستگي و وظيفه مستمري مستخدمان جانباز را كه براساس قوانين ومقررات مربوط از كارافتاده كلي شناخته مي شوند، تعيين و از محل اعتبارات مصوب خودپرداخت نمايند.
ماده 2- حقوق و مزاياي حال اشتغال موضوع اين آئين نامه وجوهي است كه در اجراي قانون حالت اشتغال مستخدمين شهيد، جانباز، ازكارافتاده و مفقودالاثر انقلاب اسلامي و جنگ تحميلي - مصوب 1372 و آئين نامه اجرائي آن تعيين و برقرار مي شود.
ماده 3- دستگاههاي مشمول اين آئين نامه مكلفندازمحل اعتبارات مصوب سال 1381 خود نسبت به تامين و پرداخت كليه مزاياي رفاهي و خدماتي اعم از نقدي و غير نقدي كه براي ساير مستخدمان خودمنظور مي نمايند، اقدام كنند.
ماده 4- سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور مكلف است كل اعتبار مربوط به حقوق حالت اشتغال آندسته از مستخدمان جانبازاز كار افتاده كلي ار كه قبلا" توسط بنياد مستضعفان و جانبازان انقلاب اسلامي پرداخت مي شده است و در قانون بودجه سال 1381 كل كشور جزو اعتبارات مصوب بنياد منظور شده است را از اعتبارات بنيادمذكور كسر و به منظور اجراي جزء(9) بند(د) تبصره (4) قانون بودجه سال 1381 كل كشور حسب مورد به اعتبار دستگاههاي ذيربط اعم ازكشوري و لشگري اضافه نمايد.
ماده 5- دستگاههاي اجرائي ذيربط موظفند نسبت به ارائه گزارش عملكرد اين آئين نامه هر شش ماه يكبار به سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور اقدام نمايند.
معاون اول رئيس جمهور - محمدرضاعارف

16652 :شماره انتشار آيين نامه :نوع قانون
1381/02/11 :تاريخ ابلاغ 1381/01/28 :تاريخ تصويب
:موضوع سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور
بنياد مستضعفان و جانبازان انقلاب اسلامي
:دستگاه اجرايي


Copyright © 2003 Tehran Justice Administration. All rights reserved.


صفحه اصلي

بانك قوانين كشور

بانك مقالات حقوقي

فرم درخواست

درباره

ارتباط با ما

دادگستري استان تهران