در مورد محكومين به حبس ابد آزادي مشروط متصور نمي باشدسئوال - 1- آيا اعمال ماده 38 قانون مجازات اسلامي نسبت به محكوميت به حبس ابد، امكان دارد؟ در صورت ممكن بودن ، مدت تحمل كيفر حبس جهت آزادي مشروط چه مقدار است ؟
2- شخصي تحت عنوان ممسك در قتل به حبس ابد محكوم گرديده و بيش از15 سال حبس را تحمل كرده است ، آيا راه قانوني براي نجات اين شخص وجود دارد؟

شماره وتاريخ نظريه 11/7-15/1/1381
نظريه اداره كل حقوقي و تدوين قوانين
1- حبس ابد مادام العمر است و مقيد به مدت معين نمي باشد ولذا نصف آن معلوم نيست چه مدتي است. بنابراين در مورد محكومين به حبس ابد آزادي مشروط متصور نمي باشد و چنين محكوم عليه نمي تواند از آزادي مشروط برخوردار شود.
2- مجازات ممسك مذكور در استعلام حد است و حد مشمول مقررات آزادي مشروط يا مقررات ديگر كه خاص مجازاتهاي تعزيري يا بازدارنده است نمي گردد.


11 :شماره انتشار آراء و نظريات :نوع قانون
:تاريخ ابلاغ 1381/01/15 :تاريخ تصويب
:موضوع :دستگاه اجرايي


Copyright © 2003 Tehran Justice Administration. All rights reserved.


صفحه اصلي

بانك قوانين كشور

بانك مقالات حقوقي

فرم درخواست

درباره

ارتباط با ما

دادگستري استان تهران