معافيت از هزينه دادرسي - معافيت از عشريه اجرائي


نظريه مشورتي اداره حقوقي وزارت دادگستري

262 شماره 82 هفته دادگستري صفحه 9

آيا معافيت از پرداخت هزينه دادرسي را ميتوان شامل بهاي اوراق و نيز عشريه اجرا دانست .
در مورد سئوال فوق اداره حقوقي بر اساس نظريات كميسيونهاي مشورتي آئين دادرسي مدني چنين پاسيخ داده است :
معافيت مذكور در ماده 690 قانون آئين دادرسي مدني شامل هزنيه دادرسي و هزينه مطابقت رونوشت با اصل هر دوميباشدلكن اگر كسي براي گرفتن برگهاي مخصوص چاپي اعم از برگ دادخواست يا برگ رونوشت و غيره به محل فروش برگهاي مزبورمراجعه نمايد بايد بهاي قانوني آنها را بپردازد و پس از اينكه باقامه دعوي مبادرت نمود هرگاه دعوي او مشمول مقررات ماده 690 قانون آئين دادرسي مدني باشد از تاديه پول تمبر و هزنيه مطابقت رونوشت با صال معاف خواهد بود.در هر حال عشريه به هيچوجه مشمول مقررات ماده مذكور نيست .

مرجع :مجموعه نظرهاي مشورتي اداره حقوقي وزارت دادگستري درزمينه
مسائل مدني ضميمه مجله حقوقي وزارت دادگستري
ازانتشارات دفترتحقيقات ومطالعات وزارت دادگستري
باهمكاري آقايان محمودسلجوقي يداله اميني

113

262 :شماره انتشار آراء و نظريات :نوع قانون
:تاريخ ابلاغ 1344/02/08 :تاريخ تصويب
:موضوع :دستگاه اجرايي


Copyright © 2003 Tehran Justice Administration. All rights reserved.


صفحه اصلي

بانك قوانين كشور

بانك مقالات حقوقي

فرم درخواست

درباره

ارتباط با ما

دادگستري استان تهران