هزنيه دادرسي در مرحله پژوهشي دعاوي غيرمالي


نظريه مشورتي اداره حقوقي وزارت دادگستري

258 شماره 75هفته دادگستري صفحه 5

بدادخواست پژوهش از حكم غيرمالي چه مبلغ تمبر هزينه دادرسي بايد الصاق و ابطال كرد؟
با توجه بماده 684 قانون آئين دادرسي مدني كه در ذيل درج مي گردد:
ماده 684 در صورتي كه خواسته مالي نباشد و همچنين در دعوي تصرف عدواني و رفع مزاحمت و ممانعت و افراز و تقسيم و حقوق ارتفاقي هزينه دادرسي در دادگاههاي بخش يكصد ريال و در ساير دادگاهها دويست ريال است .
در مورد سئوال فوق كمسيون مشورتي آئين دادرسي مدني اداره حقوقي در جلسه مورخ 4/6/1349 چنين اظهارنظر كرده است :
هزينه احكام در دعاوي غيرمالي بصراحت ماده 684 قانون آئين دادرسي مدني در دادگاه بخش يكصد ريال و در ساير محاكم دويست ريال ميباشد و قسمت اخير ماده نامبرده شامل دادگاه شهرستان و استان است اعم از اينكه رسيدگي دادگاه شهرستان بعنوان بدوي يا استيينافي باشد.

مرجع :مجموعه نظرهاي مشورتي اداره حقوقي وزارت دادگستري درزمينه
مسائل مدني ضميمه مجله حقوقي وزارت دادگستري
ازانتشارات دفترتحقيقات ومطالعات وزارت دادگستري
باهمكاري آقايان محمودسلجوقي يداله اميني

113

258 :شماره انتشار آراء و نظريات :نوع قانون
:تاريخ ابلاغ 1349/06/04 :تاريخ تصويب
:موضوع :دستگاه اجرايي


Copyright © 2003 Tehran Justice Administration. All rights reserved.


صفحه اصلي

بانك قوانين كشور

بانك مقالات حقوقي

فرم درخواست

درباره

ارتباط با ما

دادگستري استان تهران