داوري - تكليف دعوي پس از بطلان راي داور - تعيين داور جديد پس از بطلان راي داور


نظريه مشورتي اداره حقوقي وزارت دادگستري

248 شماره 13 هفته دادگستري صفحه 191

با توجه بماده 656 قانون آئين دادرسي مدني كه در آن تصريح گرديده در صورت تراضي كتبي طرفين يا فوت يا حجر يكي از آنان داوري از بين ميرود و اينكه در آن ماده اشاره نشده كه راي دادگاه مبني بر بطان راي داور نيز از زمره اموري است كه باعث از ميان رفتن داوري ميشود، در صورتكيه به راي داور اعتراض و حكم مبني بربطلان راي مزبور صادر گردد تكليف دعوي مطروحه چه ميشود؟
آيا قرار ارجاع بداوري كماكان باقي است و دادگاه بايدبه انتخاب داور مجدد مبادرت كند يا با بطلان راي داورقرارارجاع امر بداوري نيزمنتفي است ودادگاه بايد به دعوي مطروحه رسيدگي و حكم صادركند؟

با توجه بمادتين 665و666 قانون آئين دادرسي مدني كه در ذيل درج ميگردد:
ماده 665 در موارد زير راي داور اساسا" باطل وغيرقابل اجراست :
1 در صورتيكه راي مخالف با قواتنين موجد حق باشد.
2 وقتي كه داور نسبت بمطلبي كه موضوع داوري نبوده است راي داده يا راي داور پس از انقضاء مدرت داوري صادر شده باشد.
3 در صورتيكه راي داور با آ;چه در دفتر املاك يا بين اصحاب دعوي در دفتر اسناد رسمي ثبت شده وبجهتي ازجهت قانوني ازاعتبار افتاده است مخالف باشد.
هرگاه داور خارج از حدود اختيار راي داده باشد فقط آن قسمتي از راي كه خارج از حدود اختيار داور بوده باطل است .
ماده 666 در مورد ماده فوق هر يك ازطرفين ميتوانداز دادگاهي كه صلاحيت رسيدگي باصل دعوي را دراد حكم ببطلان راي داور رابخواهد در اينصورت دادگاه مكلف است بدرخواست رسيدگي كرده هرگاه راي بر طبق ماده فوق باطل باشد حكم ببطلان آن بدهد ورسيدگي باصل دعوي تا قطعي شدن حكم بطلان راي داور متوقف ميماند.
در مورد سئوال فوق كميسيون مشورتي آئين دادرسي مدني اداره حقوقي در جلسه مورخ 13/3/1343 چنين اظهرانظر كرده است :
ارجاع به داوري دو قسم ممكن است باشد:
1 طرفين توافق ميكنند كه شخص يا اشخاصي معين بعنوان داوري بدعوي رسيدگي كنند در اينصورت اگر راي داور ياداوران صادر و بنابدرخواست يكي از طرفين باطل شد پس از قطعيت راي قهرا" قرارنامه داوري هم از بين رفته محسوب است و دادگاه باصل دعوي رسيدگي خواهد نمود مگراينكه طرفين مجددا" درخواست ارجاع امر بداوري اشخاص ديگر نمايند كه بنابدرخواست آنان قرارنامه ارجاع به داوري تنظيم ميشود.
2 وقتي كه طرفين بدون در نظر گرفتن شخص مخصوصي درخواست ارجاع امر بداوري نموده اند و راي داور باطل شناخته شده است در اينصورت قرارنامه داوري بحال خود باقي است و پس ازقطعيت حكم بطلان راي داور طرفين دعوي ميشوند و درصورتي دادگاه باصل دعوي رسيدگي ميكند كه طرفين تراضي نمايند والابدرخواست هريك از طرفين اقدام به تعيين داور مي نمايد و منظور از رسيدگي باصل دعوي تا قطعي شدن حكم مندرج درماده 666قانون آئين دادرسي مدني اينست كه قبل از حصول قطعيت حكم بطلان راي داور جريان پرونده بايد متوقف بماند.

مرجع :مجموعه نظرهاي مشورتي اداره حقوقي وزارت دادگستري درزمينه
مسائل مدني ضميمه مجله حقوقي وزارت دادگستري
ازانتشارات دفترتحقيقات ومطالعات وزارت دادگستري
باهمكاري آقايان محمودسلجوقي يداله اميني

112

248 :شماره انتشار آراء و نظريات :نوع قانون
:تاريخ ابلاغ 1343/03/13 :تاريخ تصويب
:موضوع :دستگاه اجرايي


Copyright © 2003 Tehran Justice Administration. All rights reserved.


صفحه اصلي

بانك قوانين كشور

بانك مقالات حقوقي

فرم درخواست

درباره

ارتباط با ما

دادگستري استان تهران