مرجع صالح به امر رسيدگي باعتراض ثالث نسبت به راي تاييد شده در دادگاه استان


نظريه مشورتي اداره حقوقي وزارت دادگستري

240 شماره 50هفته دادگستري صفحه 3331

چنانچه راي دادگاه بدوي عينا" در دادگاه پژوهش مورد تاييد قرار گيرد، مرجع رسيدگي باعتراض ثالث كداميك از دو دادگاه خواهدبود؟ با توجه بماده 519 قانون آئين دادرسي مدني و ماده 599 قانون اصول محاكمات حقوقي كه در ذيل درج ميگردد:
ماده 519 احكامي كه در رسيدگي پژوهش صادر مي شود قطعي است .
ماده 599 هيچ حكمي از احكام محاكم عدليه بموقع اجرا گذارده نمي شود مگر اينكه قطعي شده يا قرار اجراي موقت آن در مواردي كه قانون معين ميكند از محكمه اي كه صلاحيت دارد صادر شده باشد.
در مورد سئوال فوق كميسوين مشورتي آئين دادرسي مدني اداره حقوقي در جلسه مورخه 20/5/1344 چنين اظهارنظر كرده است :
مرجع رسيدگي به اعتراض اصلي به حكم دادگاه پژوهش دائربه تاييد راي دادگاه بدوي دادگاه پژوهشي است زيرا خارج ازصلاحيت دادگاه مادون يعني دادگاه بدوي است كه راي دادگاه مافوق يعني دادگاه پژوهش را مورد تجديدنظر قرار دهد و احيانا" آنرا لغو كند و اگر هم صلاحيت دادگاه بدوي به الغاي راي خود آن دادگاه محدود دانسته شود با بقاي اعتبار راي دادگاه پژوهش و قابل اجرا بودن آن با توجه بماده 519 قانون آئين دادرسي مدني وماده 599 قانون آئين دادرسي مدني و ماده 599 اصول محاكمات حقوقي غرض اساسي از اعتراض ثالث را تامين نخواهد كرد لذا رسيدگي به اعتراض فوق با دادگاه پژوهش است و راي دادگاه پژوهش درباره اعتراض اعم از اينكه بر رد اعتراض يا الغاي حكم بدوي باشد از جمله احكام قابل پژوهش نيست .

مرجع :مجموعه نظرهاي مشورتي اداره حقوقي وزارت دادگستري درزمينه
مسائل مدني ضميمه مجله حقوقي وزارت دادگستري
ازانتشارات دفترتحقيقات ومطالعات وزارت دادگستري
باهمكاري آقايان محمودسلجوقي يداله اميني

112

240 :شماره انتشار آراء و نظريات :نوع قانون
:تاريخ ابلاغ 1344/05/20 :تاريخ تصويب
:موضوع :دستگاه اجرايي


Copyright © 2003 Tehran Justice Administration. All rights reserved.


صفحه اصلي

بانك قوانين كشور

بانك مقالات حقوقي

فرم درخواست

درباره

ارتباط با ما

دادگستري استان تهران