ارسال دادخواست پژوهشي از طريق پست و وصول آن در خارج از مهلت پژوهشخواهي


نظريه مشورتي اداره حقوقي وزارت دادگستري

233 شماره 151هفته دادگستري صفحه 1110

در صورتيكه دادخواست پژوهشي ظرف مهلت قانوني ازطريق پست سفارشي ارسال و خارج از فرجه قانوني پژوهش خواهي واصل گرددتكليف دادگاه درباره رد يا قبول آن چيست ؟
اداره حقوقي وزارت دادگستري در مورد سئوال فوق بر منباي نظر كميسيون مشورتي آئين دادرسي مدني در تاريخ 12/3/1354 چنين پاسخ داده است :
مهلت پژوهش از احكام و قرارها و مرجع تقديم دادخواست پژوهش در موارد482و489 قانون آئين دادرسي مدني ذكرشده وموعد مزبور از تارخي ابلاغ حكم و قرار به محكوم عليه يا كسان اودر حدودمقررات آئين دادرسي مدني تاوصول دادخواست بمراجع صلاحيتدار مزبور حساب ميشود.بنابراين اگر دادخواست پژوهش ظرف موعدبه اداره پست تسليم ولي خارج از موعدبمرجع قضائي صلاحيتدارواصل شود قابل قبول و جريان نبوده و رسيدگي بمسامحه مامورين اداره پست نيز از وظيفه مراجع قضائي خارج است 0 اين موضوع درقبول دادخواست پژوهشي هم اثري نخواهد داشت .

مرجع :مجموعه نظرهاي مشورتي اداره حقوقي وزارت دادگستري درزمينه
مسائل مدني ضميمه مجله حقوقي وزارت دادگستري
ازانتشارات دفترتحقيقات ومطالعات وزارت دادگستري
باهمكاري آقايان محمودسلجوقي يداله اميني

112

233 :شماره انتشار آراء و نظريات :نوع قانون
:تاريخ ابلاغ 1354/03/12 :تاريخ تصويب
:موضوع :دستگاه اجرايي


Copyright © 2003 Tehran Justice Administration. All rights reserved.


صفحه اصلي

بانك قوانين كشور

بانك مقالات حقوقي

فرم درخواست

درباره

ارتباط با ما

دادگستري استان تهران