پژوهشخواهي در ذيل دادنامه


نظريه مشورتي اداره حقوقي وزارت دادگستري

231 شماره 144هفته دادگستري صفحه 11

بعض محكوم عليهم در پرونده هاي مدني ضمن رويت دادنامه ، در ذيل آن عباراتي حاكي از اعتراض به حكم قيد مي نمايند، آيامي توان مطالبي ازاين قبيل را از موارد پژوهشخواهي محكوم عليهم تلقي نمودياخير؟
اداره حقوقي درباره سئوال بالا به تاريخ 25/1/1354 چنين پاسخ داده است :
بموجب ماده 489 قانون آئين دادرسي مدني ، رسيدگي پژوهشي منوط به تقديم دادخواست با رعيات مواد491الي 496 همان قانون است و در ماده 71 قانون مزبور در تعريف دادخواست قيد شده است كه دادخواست بايددرروي برگهاي چاپي مخصوص نوشته شود،بنابراين نوشتن جمله اي حاكي از اعتراض به دادنامه حقوقي در ذيل آن ، دادخواست پژوهشي تلقي نميشود.

مرجع :مجموعه نظرهاي مشورتي اداره حقوقي وزارت دادگستري درزمينه
مسائل مدني ضميمه مجله حقوقي وزارت دادگستري
ازانتشارات دفترتحقيقات ومطالعات وزارت دادگستري
باهمكاري آقايان محمودسلجوقي يداله اميني

112

231 :شماره انتشار آراء و نظريات :نوع قانون
:تاريخ ابلاغ 1354/01/25 :تاريخ تصويب
:موضوع :دستگاه اجرايي


Copyright © 2003 Tehran Justice Administration. All rights reserved.


صفحه اصلي

بانك قوانين كشور

بانك مقالات حقوقي

فرم درخواست

درباره

ارتباط با ما

دادگستري استان تهران