اعتراض موضوع ماده 14 قانون تشكيل دادگاههاي حقوقي يك و 2 تابع هيچيك از تشريفات دادرسي از قبيل تقديم دادخواست و هزينه دادرسي و غيره نيست


نظريه شماره : 1763/7 4/4/1365

سئوال آيا اعتراض طرفين پرونده بنظريه دادگاه حقوقي يك تابع تشريفات فرجامخواهي است يا خير؟

نظر مشورتي اداره حقوقي :
چون نظريه دادگاه حقوقي يك حكم نيست ومقررات فرجامخواهي وتشريفات آن مربوط به احكام است لذادرمورداعتراض برنظريه دادگاه حقوقي يك كه در ماده 14 قانون تشكيل دادگاههاي حقوقي يك و 2 آمده است جاري نميشود و درنتيجه براي رسيدگي به اعتراض مذكور تقديم دادخواست و پرداخت هزينه دادرسي و سايرتشريفات ضرورت ندارد0

مرجع : مجموعه نظرهاي مشورتي اداره حقوقي دادگستري جمهوري اسلامي ايران درمسائل مدني ازسال 1358 به بعد،
تهيه وتنظيم غلامرضاشهري ،امير حسين آبادي
ناشر: روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران

90

1763 :شماره انتشار آراء و نظريات :نوع قانون
:تاريخ ابلاغ 1365/04/04 :تاريخ تصويب
:موضوع :دستگاه اجرايي


Copyright © 2003 Tehran Justice Administration. All rights reserved.


صفحه اصلي

بانك قوانين كشور

بانك مقالات حقوقي

فرم درخواست

درباره

ارتباط با ما

دادگستري استان تهران