آئين نامه تشكيل مجلس دانش آموزي


شماره 8/4980/120 25/12/1380

مقدمه :
در اجراي ماده 24 آئين نامه اجرائي مدارس مصوب ششصدوبيستمين جلسه شوراي عالي آموزش و پرورش مورخ 3/2/77، شوراي دانش آموزش مكزي كه در اين مصوبه (مجلس دانش آموزش ) ناميده مي شود براساس اين آئين نامه تكشيل خواهد شد.
ماده 1- اهداف
1- ترويج فرهنگ مشاكرت جويي ، تعاون و همكاري و مسئوليت پذيري و زمينه سازي براي مشاركت فكري و ملي دانش آموزان در عرصه هاي مختلف آموزش و پرورش 0
2- ترويج فرهنگ گفتگو ومشورت بين دانش آموزان.
3- بهره گيري از نظرات دانش آموزان در اصلاح قوانين ومقررات و طرح و برنامه هاي مرتبط با آنها0
4- آشنا كردن دانش آموزان با مقوله هاي اجتماعي ، سياسي و اقتصادي داخلي وخارجي 0
5- تقويت روجه خودباوري ، خودتكايي واخلاق اجتماعي 0
6- تقويت هويت اسلامي وايراني و تحكيم و ترويج ارزشهاي انقلاب اسلامي 0
ماده 2- وظايف و اختيارات
1- بجث و بررسي پيرامون مسائل و مشكلات دانش آموزان درمدارس 0
2- بحث و بررسي پيرامون مقررات تحصيلي وانظباطي و ارائه طرحها و پيشنهادها يمناسب براي بهبود آن.
3- بجث و تبادل نظر در مورد راهارهاي تقويت تربيت ديني ، اختلاقي واجتماعي دانش اموزان و تقدير از دانش اموزاني كه در زمينه هاي ديني و اجتماعي ، علمي ، هنري و سايرزمينه ها،فعاليتهاي برجسته اي داشته اند.
4- بحث و بررسي پيرامون چگونگي بهينه سازي روابط بين عوامل انساني در مدرسه 0
5- بحث و بررسي پيرامون برنامه هاي درسي و فعاليتهاي فوق برنامه و ارائه پيشنهاد براي غني سازي آنها0
6- بحث و بررسي و پيرامون انتظارات متقابل دانش آموزوخانواده و جامعه و ارائه پيشنهاد براي نزديك ساختن انتظارات به يكديگر
7- اظهارنظر در مورد پيش نويس طرحها و لوايح مرتبط با دانش اموزان كه از طريق وزارت آموزش و پرورش ، شوراي عالي آموزش و پرورش يا مجلس شوراي اسلامي ارجاع مي شود.
8- بررسي و تعيين شيوه هاي تكريم و تجليل دانش آموزان ازمقام و منزل معلم 0
9- بحث و بررسي پيرامون مسائل نوجوانان درخصوص كار وآينده شغلي 0
10- بحث و بررسي درباره وظايف وحقوق نوجوانان در جامعه ، خانواده و مدرسه 0
11- بحث و بررسي و پيشنهاد راهكارهاي مناسب براي تقويب هويت فرهنگ اسلامي ايراني دانش آموزان.
12- ارتباط و تبادل تجربيات با مجالس دانش آموزي مشابه در ديگر كشورها0
13- بحث و تبادل نظر در مورد چگونگي مشاركت دانش آموزان در فعاليتهاي آموزشي ، پرورشي و اجرائي مدارس 0
تبصره - وزارت آموزش و پرورش و سازمان دانش آموزش پيشنهادهاي مجلس دانش آموزي را مورد توجه قرار داده و با فراهم كردن امنكانات اجرائي و قانوني ، زمينه اجراي آنها را تسهيل خواهند كرد.

ماده 3- تركيب اعضاء
تعداد اعضاي مجلس دانش آموزي 150 نفر است كه متناسب باجمعيت دان شاموزي استان از ميان دانش آموزان عضو شورايهاي دانش آموزي مدارس دوره متوسطه براساس شيوه نامه اي كه به تاييد وزيرآموزش و پرورش مي رسد انتخاب خواهند شد.
تبصره - عضويت در مجلس دانش آموزي افتخاري است و دوره آن دو سال خواهد بود.
ماده 4- مجلس دانش آموزي هيات رئيسه خواهد داشت كه اعضاي آن توسط مجلس دانش آموزي و با رعايت آئين نامه داخلي انتخاب خواهندشد.
تبصره - وزير آموزش و پرورش براي اعضاء هيات رئيس بعنوان مشاوران دانش آموزي وزير ابلاغ صادر مي كند.
ماده 5- دبيرخانه مجلس دانش آموزي
مجلس دانش آموزي دبيرخانه اي خواهد داشت كه در سازمان دانش اموزي مستقر خواهد شد و وظايف آن بشرح زير خواهد بود:
1- تهيه و تنظيم آئين نامه داخلي مجلس وتقديم آن به مجلس دانش آموزي جهت تاييد.
2- تهيه پيش نويس طرحها و برنامه ها براي بحث و بررسي درمجلس دانش آموزي 0
3- برنامه ريزي براي تشكيل جلسات و دعوت از اعضاء و مدعوين.
4- پيگيري تصميم هاي متخذه مجلس دانش آموزي 0
5- برنامه ريزي براي آشنا كردن اعضاء مجلس با آئين نامه تشكيل مجلس دانش آموزي ، آئين نامه داخلي وكميسيونهاي مجلس 0
6- انجام امور خدماتي ، رفاهي وپشتيباني براي برگزاري جلسات ساليانه 0
تبصره - ابلاغ رئيس دبيرخانه مجلس توسط رئيس سازمان دانش آموزي پس از هماهنگي با وزير آموزش و پرورش صادر مي شود. رئيس دبيرخانه علاوه بر مسئوليت دبيرخانه به عنوان رابط وزارت آموزش وپرورش و مجلس دانش آموزي در جلسات مربوط شركت خواهد كرد.
ساير موارد:
ماده 6- مجلس در هر دوره 4 نشست رسمي به فاصله حدود6ماه از هم خواهد داشت.
ماده 7- مجلس براي اجراي وظايف خود مي تواند نسبت به تشكيل كميسيونهاي تخصصي اقدام كند.
ماده 8- مسيولين آموزش و پرورش با دعوت هيات رئيس مجلس در جلسات حضور مي يابند و در صورت عدم امان حضور، شركت نماينده آنها در جلسات مذكور الزامي خواهد بود.
تبصره - براي سهولت ارتباط مديران مختلف آموزش و پرورش با هيات رئيس مجلس شيوه نامه اي تنظيم خواهد شد كه پس از تاييد وزير آموزش و پرورش ابلاغ مي گردد.
ماده 9- تشكيل شوراي دانش آموزي در سطح شهرستان ،منطقه وناحيه با شركت روساي شوراهاي دانش آموزي مدارس دوره متوسطه و درسطح استان با شركت نمايندگان شوراهاي شهرستانها، مناطق ونواحي بلامانع خواهد بود.
ماده 10- مجلس و شوراهاي دانش آموزي تشكل غير سياسي و غير انتفاعي بوده و فعاليت آنها مستلزم رعايت كليه قوانين ومفاد اين آئين نامه خواهد بود.
ماده 11- دستورالعمل اجرائي اين آئين نامه و نيز تركيب اعضاء و ساختار تشكيلاتي دبيرخانه به تاييد وزير آموزش و پرورش خواهد رسيد.
موضوع : آئين نامه تشكيل مجلس دانش آموزي در ششصد و هفتاد و دومين جلسه شوراي عالي آموزش و پرورش مورخ 23/12/80 به تصويب رسيد. صحيح است ، به مورد اجرا گذاشته شود.
رئيس شوراي عالي و وزيرآموزش وپرورش - مرتضي حاجي


16634 :شماره انتشار آيين نامه :نوع قانون
1381/01/21 :تاريخ ابلاغ 1380/12/23 :تاريخ تصويب
:موضوع :دستگاه اجرايي


Copyright © 2003 Tehran Justice Administration. All rights reserved.


صفحه اصلي

بانك قوانين كشور

بانك مقالات حقوقي

فرم درخواست

درباره

ارتباط با ما

دادگستري استان تهران