ابطال اجرائيه مربوط به تعهد خدمتتاريخ 5/5/65 كلاسه پرونده 64/683 شماره دادنامه 220
مرجع رسيدگي شعبه 27 دادگاه حقوي يك تهران بتصدي آقاي پويا
خواهان : خانم مليحه آهن خواه با وكالت آقاي احمد ذوالقدر
خوانده : دانشگاه تهران
خواسته : ابطال اجرائيه
گردشكار: خواهان دادخواستي بخاسته فوق باستناد مدارك پيوست بطرفيت خوانده بدادگاههاي عمومي تهران تقديم نموده كه پس از ارجاع باين شعبه و ثبت بكلاسه فوق و جري تشريفات قانوني دادگاه در وقت مقرر بتصدي امضاء كننده ذيل تشكيل است پس از بررسي محتويات پرونده و ملاحظه نظر آقاي مشاور ختم رسيدگي را اعلام و بشرح زير مبادرت بصدور راي مينمايد:

راي دادگاه
مندرجات پرونده اجرائي حاكي از آنستكه دانشگاه تهران به اين ادعا كه خانم مليحه آهن خواه به تعهد خود مبني بر استخدام در مراكز دانشگاهي تهران معادل سالهاي تحصيلي عمل ننموده تقاضاي صدور اجرائي براي وصول مبلغ 2880000 ريال را نموده و دايره پنجم اجراي ثبت تهران نيز طي اجرائيه صادره و بكلاسه الف /5-9305 دستور صدرو اجرائيه را صادر نموده است 0
ادعاي خواهان در دادخواست تقديمي اينست كه پس از فارغ التحصيل شدن بعلت اينكه محل كار همسرش در شهرستان شيراز بوده درخواست مينمايد كه محل انجام خدمت تعهدي وي در دانشگاه شيراز انجام شود و اين درخواست مورد قبول دانشگاه تهران واقع شده و لذاموردي براي صدور اجرائيه بجهت مذكور در فوق نبوده است 0
نظر به اينكه مندرجات نامه شماره 29931/3-22/5/1262 معاونت اداري مالي دانشگاه تهران خطاب به دانشگاه شيراز حاكي ازآن است كه دانشگاه تهران موافقت خود را با انجام خدمت تعهدي در آن دانشگاه بشرط امكان پذير بودن استخدامش اعلام كرده است و نظربه اينكه دانشگاه شيراز طي نامه شماره 9-450-30/5/1362 موافقت خود را با استخدام نامبرده به دانشگاه تهران اعلام و سپس بر طبق حكم صادره وي را به استخدام رسمي در آورده است لذا با توجه به مراتب فوق اعلام موافقت خوانده با انجام تعهد خدمت خانم آهن خواه در دانشگاه شيراز واسختدام رمسي وي در آن دانشگاه موضوع عدم انجام تعهد منتفي بوده و با اين وصف موردي براي تضاضاي صدور اجرائيه مجدد نبوده و اعتراض خواهان وارد بوده و به استنادمواد 4و7 قانون اصلاح بعضي از مواد قانون ثبت و قانون دفاتر اسناد رسمي مصوب 27/6/1322 حكم به بطلان دستور اجراي اجرائيه فوق و اعاده آن قسمت از عمليات اجرائي انجام شده بحالت قبل از اجرا را صادر و اعلام ميدارد راي صادره حضوري و قطعي است 0
رئيس شعبه 27دادگاه حقوقي يك تهران - مجتبي پويا

220 :شماره انتشار آراء و نظريات :نوع قانون
:تاريخ ابلاغ 1365/05/05 :تاريخ تصويب
:موضوع :دستگاه اجرايي


Copyright © 2003 Tehran Justice Administration. All rights reserved.


صفحه اصلي

بانك قوانين كشور

بانك مقالات حقوقي

فرم درخواست

درباره

ارتباط با ما

دادگستري استان تهران