رسيدگي محكمه استيناف محدود به تقاضائي است كه ازمحكمه صورت گرفته است


راي محكمه عالي انتظامي قضات
350-درموردتقاضاي انحصاروراثت وصيتنامه منتسب به مورث پس از آگهي وانقضاءمدت قانوني ابرازشده ومحكمه به لحاظ اينكه ابرازآن پس از گذشتن مدت مقرره بوده بعلاوه رسيدگي آن راجع به محكمه بدايت است قراررد آن راداده وازآن قراراستيناف خواسته شده حاكم دادگاه قرارمزبوررااز لحاظ اينكه تحريروتنظيم وصيت نامه ابرازيه قبل ازوضع قانون متاخرشامل اسنادي كه قبلاتنظيم يافته است نمي شودقرارمزبوررافسخ كرده وبدون اينكه تقاضائي ازآن محكمه دراين باب شده باشدوارددررسيدگي به صحت وسقم وصيت نامه مزبورشده است ،چون اصولاهرمحكمه كه استينافابه قراري رسيدگي كند مي بايست رسيدگي خودرامحدودبه دايره قرارنموده وحق تخطي ازآن رانخواهد داشت ومشاراليه قبل ازآنكه طبق مراسم مقرره تقاضائي ازاودراين باب شده باشدحق دخالت ورسيدگي به آن رانداشته است .
حكم شماره 4035-24ارديبهشت 1326

مرجع :
مجموعه موازين قضائي محكمه عالي انتظامي قضات
تدوين :موسي شهيدي
چاپ دوم سال 1330
چاپخانه علمي

7

4035 :شماره انتشار :نوع قانون
:تاريخ ابلاغ 1326/02/24 :تاريخ تصويب
:موضوع :دستگاه اجرايي


Copyright © 2003 Tehran Justice Administration. All rights reserved.


صفحه اصلي

بانك قوانين كشور

بانك مقالات حقوقي

فرم درخواست

درباره

ارتباط با ما

دادگستري استان تهران