قانون اضافه نمودن يك تبصره به ماده 34 قانون استخدام نيروهاي مسلح شاهنشاهي


ماده واحده - تبصره زير تحت شماره 3 به ماده 34 قانون استخدام نيروهاي
مسلح شاهنشاهي مصوب سال 1336 اضافه مي شود:
تبصره 3 - افسران و هم چنين كارمندان مشمول مقررات قانون استخدام نيروهاي
مسلح شاهنشاهي مامور به خدمت در ساير وزارتخانه ها و موسسات دولتي در
صورتي كه در رشته تخصصي خود خدمت كرده يا بكنند خدمت آنان به منزله خدمت
در شغل سازماني مذكور در اين ماده تلقي مي گردد.
قانون بالا مشتمل بر يك ماده كه در جلسه روز پنجشنبه چهاردهم دي ماه يك
هزار و سيصد و چهل و شش به تصويب مجلس شوراي ملي رسيده بود در جلسه روز
دوشنبه بيست و سوم بهمن ماه يك هزار و سيصد و چهل و شش شمسي به تصويب
مجلس سنا رسيد.
نايب رييس مجلس سنا - دكتر سيد محمد سجادي:شماره انتشار قانون :نوع قانون
:تاريخ ابلاغ 1346/11/23 :تاريخ تصويب
:موضوع :دستگاه اجرايي


Copyright © 2003 Tehran Justice Administration. All rights reserved.


صفحه اصلي

بانك قوانين كشور

بانك مقالات حقوقي

فرم درخواست

درباره

ارتباط با ما

دادگستري استان تهران