رد عرضحال استينافي اگر درظرف مدت قانوني بدفتردادگاه صادر كننده حكم تسليم شده باشد تخلف است .


راي محكمه عالي انتظامي قضات
343-ردعرضحال استينافي بعنوان اينكه عرضحال مزبورخارج ازمدت قانوني به دفتردادگاه رسيده درصورتي كه درظرف مدت قانوني بدفتردادگاه صادركننده حكم تسليم شده بوده تخلف است .
حكم شماره 4467-28خرداد1328

مرجع :
مجموعه موازين قضائي محكمه عالي انتظامي قضات
تدوين :موسي شهيدي
چاپ دوم سال 1330
چاپخانه علمي

7

4467 :شماره انتشار :نوع قانون
:تاريخ ابلاغ 1328/03/28 :تاريخ تصويب
:موضوع :دستگاه اجرايي


Copyright © 2003 Tehran Justice Administration. All rights reserved.


صفحه اصلي

بانك قوانين كشور

بانك مقالات حقوقي

فرم درخواست

درباره

ارتباط با ما

دادگستري استان تهران