آئين نامه حفاظتي مولد بخار و ديگهاي آب گرم


شماره 69082 15/11/1362

ماده 1 ـ تعاريف
الف ـ مولد بخار يا ديگ بخار به دستگاه يامحفظه بسته اي اطلاق ميشود كه در آن بخار با فشار بيشتر از فشار هواي خارج توليد ميگردد.
ب ـ مولد بخار با فشار قوي متوسط به آن نوع از مولدهاي بخار اطلاق ميشود كه در آن حد اعلاي فشار موثر مجاز بيش از يك كيلو گرم بر سانتيمتر مربع (پانرده پاوند بر اينچ مربع) باشد.
ج ـ مولدهاي بخار با فشار ضعيف منحصرا به آن قسم از مولدهاي بخار اطلاق ميگردد كه فشار موثر مجاز آن از يك كيلو گرم بر سانتيمتر مربع (پانزده پاوند بر اينچ مربع ) تجاوز ننمايد.
د ـ ديگهاي اب گرم به آن نوع از دستگاههاي گرم كننده اب اطلاق ميگردد كه فشار موثر داخلي آن از 10 كيلوگرم بر سانتمتر مربع (150 پاوند بر اينج مربع) تجاوز نكند و يا در صورت فشار بيشتر درجه حرارت اب از 120 درجه سانتيگراد (250 درجه فار نهايت ) بيشتر نباشد در هر حال نبايد در آن بخار اب توليد شود.
هـ ـ مقصود از فشار موثر داخلي يكدستگاه تحت فشار اضافه داخل آن نسبت به هواي خارج مي باشد.
و ـ واحدهاي اندازه گيري فشار در مولدهاي بخار و ديگهاي اب گرم عبارتند از : اتمسفر (كيلو گرم بر سانتيمتر مربع ) پاوند بر اينچ مربع ـ بار و نيوتن بر ميليمتر مربع
فصل اول ـ اصول كلي
بخش يك ـ چگونگي ساختمان
ماده 2 ـ مولد بخار و لوازم مربوطه بايد طوري طرح و ساخته شود كه اولا براي كار مورد نظر مناسب باشد و ثانيا داراي مقاومت كافي در مقابل فشارهاي داخلي كه تحت آن قرار خواهد گرفت باشد.
ماده 3 ـ علاوه بر مولد بخار ، لوازم و اتصالات مربوطه نيز بايد از مصالح مناسب و مرغوب و بدون عيب وبا وزن و ضخامت كافي بر طبق مشخصات فني و استانداردهاي شناخته شده و معتبر ساخته شده باشد.
بخش 2 ـ لوحه شناسايي
ماده 4 ـ هر مولد بخار بايد داراي لوحه فلزي نصب شده شامل اطلاعات زير باشد:
الف ـ نام موسسه سازنده.
ب ـ شماره رديف موسسه سازنده
ج ـ سالي كه ساخته شده است.
د ـ حداكثر فشار موثر مجاز
هـ ـ فشار ازمايش هيدرواستاتيك .
و ـ استانداردي كه ديگ اب گرم يا مولد بخار براساس آن ساخته شده است.
ز ـ نوع سوخت.
ماده 5 ـ لوحه شناسايي بايد در جلو ديگ و يا در محلي كه بسهولت قابل رويت باشد نصب گردد و علاوه بر اين مشخصات مندرج در لوحه شناسايي بايد در محل مناسب ديگري نظير اطراف دريچه ادم رو ، حك گردد.
بخش 3 ـ مدارك و مشخصات مولد بخار
ماده 6 ـ هر مولد بخار بايد داراي گواهينامه اي كه شامل كليه مدارك و مشخصات فني كه از طرف سازنده بكار رفته و همچنين محاسبات فني و ابعاد و اطلاعاتي كه با لوحه شناسايي تطبيق نمايد باشد.
بخش 3 ـ مدارك و مشخصات مولد بخار
ماده 6 ـ هر مولد بخار بايد داراي گواهينامه اي كه شامل كليه مدارك و مشخصات فني كه از طرف سازنده بكار رفته و همچنين محاسبات فني و ابعاد و اطلاعاتي كه با لوحه شناسايي تطبيق نمايد باشد.
ماده 7 ـ گواهينامه مذكور در ماده 6 بايد شامل كليه ازمايش هايي (مخرب و غير مخرب)كه در حين ساختمان مولد بخار روي مصالح و خود آن بعمل امده است، باشد.
ماده 8 ـ گواهينامه مذكور بايد در تمام مدت در كارخانه نگهداري و در صورت مطالبه بازرسان كار ارائه گردد.
بخش 4 ـ بازرسي
ماده 9 ـ مولد بخار بايد از داخل و خارج بوسيله بازرسان بصير كه از طرف مقام صلاحيتدار اجازه داشته باشند بترتيب زير بازرسي گردد :
الف ـ بعد از تصويب و قبل از انكه بكار انداخته شود.
ج ـ پس از هر نوع تعمير اساسي يا تجديد ساختمان و قبل از راه اندازي مجدد.
د : منظما در فواصل كمتر از 12 ماه.
ماده 10 ـ هر موقع كه از طرف مقام صلاحيتدار دستور بازرسي داخل مولد بخار صادر شود مالك يا بهره بردار موظف است براي موعد تعيين شده دستگاه را تخليه و سرد باز و شستشو نمايد.
ماده 11 ـ در مورد مولدهاي بخار با اجاق داخلي لازم است براي تسهيل عمل بازرسي قطعات شبكه و همچنين مقداري از اجرهاي نسوز دور دهانه و قطعات ديگري كه مزاحم بازرسي مورد نظر باشد برداشته شود.
ماده 12 ـ براي ازمايش اب سرد (هيدروستاتيك) فشار ازمايش نبايد از يك برابر و نيم حداكثر موثر مجاز مولد بخار تجاوز نمايد و اين ازمايش طبق ترتيباتي كه از طرف مقام صلاحيتدار داده ميشود بايد صورت گيرد.
علاوه بر ازمايش هيدوستاتيك لازمست قسمتهايي كه در انها قطعات تقويتي جوشكاري شده و در ازمايش فوق معايب انها معمولا ظاهر نميگردد از طريق سوراخهايي كه به اين منظور در قطعات تقويتي تعبيه گرديده ازمايش لازم بعمل ايد.
ماده 13 ـ براي ازمايش هيدروستاتيك لازم است سوپاپ هاي اطمينان برداشته شده و محل انها بوسيله در پوش با مقاومت كافي مسدود گردد.
ماده 14 ـ پس از ازمايش اب سرد طبق ماده 12 بايد مجددا سوپاپهاي اطمينان را سوار نموده دستگاه را با فشار عادي مربوطه براي مطمئن شدن از صحت كار سوپاپهاي اطمينان ازمايش نمود.
ماده 15 ـ چنانچه در اثر بازرسي معلوم گردد كه بكار انداختن دستگاه اطمينان بخش نيست و يا انكه دستگاه مجهز به لوازم حفاظتي كامل نبوده و يا اين لوازم بنحوه صحيح تنظيم و ترتيب داده نشده تا زمانيكه نقائص فوق الذكر مرتفع نگردد بكار انداختن دستگاه ممنوع خواهد بود.
ماده 16 ـ در صورتيكه در ضمن بازرسي معايب و فرسودگيهايي مشاهده گردد كه احتمال انفجار دستگاه برود لازم است فشار مجاز دستگاه را به حد كافي تقليل دهند تا از امكان خط احتمالي جلوگيري شود و اين قبيل فشار بايد با رعايت مدت كاركرد و ميزان فرسودگي دستگاه تعيين گردد.
ماده 17ـ نكاتي كه در حين بازرسي بايد رعايت شوند عبارتند از:
الف ـ استداد شعله بايد در محور كوره قرار گيرد.
ب ـ دستگاههاي تنظيم كننده سطح اب در وضعيت پآئين و بالا بايد به نحوه مطلوب عمل نمايد.
ج ـ حصول اطمينان از احتراق كامل.
د ـ حصول اطمينان از صحت كار كليه سيستمهاي خودكار.
هـ ـ انجام ساير ازمايشهاي ضروري.
ماده 18 ـ ولتاژ چراغهاي الكتريكي دوره گرد يا ابزارهاي برقي دستي كه براي بازرسي يا تعميرات مولد بخار بكار برده ميشود نبايد از 25 ولت تجاوز كند ( به استثناي دستگاه جوشكاري الكتريكي ).
فصل دوم
مولدهاي بخار با فشار متوسط و قوي
بخش يك ـ مركز توليد بخار (ديگخانه)
ماده 19 ـ مركز توليد بخار با فشار قوي و متوسط لازم است در محل جداگانه اي بفاصله لااقل سه متر از بناهاي ديگر بوده و با مصالح غير قابل اشتغال ساخته شده باشد. محل مذكور و نحوه نصب مولد بخار بايد قبلا به تاييد مقام صلاحيتدار رسيده باشد.
ماده20 ـ بالا و اطراف مولد بخار لازم است دور از مواد سوختني بوده و هيچگونه استفاده اي براي گذاردن و انبار كردن اشياء از آن بعمل نيايد.
ماده 21 ـ چنانچه در مجاورت مركز توليد بخار محلي بايد كه در آن مواد قابل انفجار و يا سريع الاشتغال بهر نحوي وجود داشته و يا توليد شود لازم است ديوار حد فاصل دو قسمت كامل و مقاوم و بدون هرگونه منفذ و معتبر و بريدگي باشد.
ماده 22 ـ در ديگخانه و همچنين در محلهاي زير اب ـ خاكستردان و معابر لوله هاي بخار تحت فشار و هر محل ديگري كه خطر محصور شدن كارگران هنگام انفجار دستگاهها در بين باشد لازم است لااقل دو راه خروج بدون هرگونه مانع وجود داشته باشد.
ماده 23 ـ براي دسترسي مطمئن و راحت به شيرها و ستونهاي ابنما و وسايل تنظيم و ساير متعلقات مولد بخار لازمست سكوهاـ راهروها و پلكانهايي ساخته شده باشد كه از فلز يا مصالح غير قابل اشتغال بوده و خطر لغزيدن كارگران در انها وجود نداشته باشد.
ماده 24 ـ سكوهاي راهرو كه در بالا و يا كنار يكدسته مولد بخار ساخته شده باشد لازم است داراي لااقل دو پلكان باشد كه حتي الامكان از يكديگر دور باشند.
ماده 25 ـ ديگخانه بايد بقدر كافي وسيع و مرتفع باشد و براي سهولت نصب و عمل شيرها و وسايل اطمينان و منضمات لازم است سقف آن لااقل 15 سانتي متر از بالاي مرتفع ترين شير و منضمات آن بلندتر و نير 80/1 متر از كف مرتفع ترين سكوهاي راهرو بالاتر باشد.
ماده 26 ـ چاله كانال معبر لوله ها و محل خاكستر و غير لازم است پوشيده يا بوسيله پاگير كوتاه و نرده هاي فلزي محكم با ارتفاع مناسب محصور شود.
ماده 27 ـ پي ريزي و پايه سازي و قطعات تكيه گاه مولدهاي بخار بايد طوري محاسبه و ساخته شده باشند كه اولا در مقابل فشار حاصل از حداكثر وزن دستگاه هنگام ازمايشهاي اب سرد و همچنين كشش و فشارهاي مربوط به انبساط و انقباض حرارتي مقاومت نمايد. ثانيا طور به يكديگر مرتبط و متصل شده باشند كه وضع نسبي انها محفوظ بماند. ضمنا براي ديگهاي افقي با طول زياد استفاده از غلطك در زير پايه هاي يكي از دو سرديگ جهت سهولت عمل انبساط و انقباض و جلوگيري از تغيير حالت ضروري است.
ماده 28 ـ چنانچه مولد بخار روي پايه و تكيه گاههاي فولادي سوار شده باشند پايه ها و تكيه گاهها بايد طوري ترتيب داده و يا عايق شوند كه گرماي كوره نتواند مقاومت انها را تقليل دهد.
ماده 29 ـ طرز نصب لوله هاي مولد بخار بايد طور باشد كه با پيش بيني نمودن غلاف ها و بست هاي فراخ عمل انقباض و انبساط
لوله ها به اساني صورت گيرد.
ماده 30 ـ پايه هاي مولدهاي بخار ايستاده مي بايستي بوسيله قطعات فولادي به زمين مهار شده باشند.
ماده 31 ـ بدنه ابگير مولدهاي بخار لازم است لااقل 30 سانتي متر با زمين فاصله داشته و زير آن قابل بازديد باشد.
بخش دوم ـ دريچه هاي بازديد و انفجار
ماده 32 ـ كليه مولدهاي بخار و متعلقات انها مي بايستي بر حسب مورد ازمايش و نظافت باشند ( به استثناي بعضي انواع مخصوصي كه احتياج به چنين دريچه هايي ندارند.)
ماده 32 ـ دريچه هاي ادم و لازم است داراي وسعت كافي و لااقل به اندازه هاي زير باشد:
اقطار به 30 و 40 سانتيمتر براي دريچه هاي بيضي شكل و قطر 40 سانتي متر براي دريچه هاي دايره اي شكل .
ماده 34 ـ دريچه هاي دست رو بايد داراي ابعاد كافي براي دخول يكدست بوده و لااقل به اقطار 90 ميليمتر باشد.
ماده 35 ـ درب اتشخانه هايي كه بوسيله دست تغذيه مي شوند و كوچكترين بعد اجاق انها 60 سانتي متر يا بيشتر است بايد داراي شكل مناسب و اندازه كافي جهت ريختن سوخت عمليات مربوطه بوده و ابعاد آن كمتر از اندازه هاي زير نباشد:
30 سانتيمتر در 40 سانتي متر براي دريچه هاي بيضي شكل و مستطيل و 40 سانتي متر قطر براي دريچه هاي مدور.
ماده 26 ـ دريچه هاي بازديد و اتشدان در مولدهاي بخار كه در ارتفاع كمتر از دو متر از كف ديگخانه يا از سطح كار نصب شده و معمولا در موقع روشن بودن مولد از انها استفاده مي شود لازم است از خارج به داخل باز شود.
روشن بودن مولد از انها استفاده ميشود لازم است از خارج به داخل باز شود.
ماده 37 ـ اتشخانه مولدهاي بخار با سوخت مايع ـ پودر ذغال و يا گاز لازم است داراي يك يا چند دريچه انفجار در بالاترين نقطه فضاي احتراق باشد و چنانچه دريچه در ارتفاع كمتر از دو متر از كف يا سطح كار قرار گرفته باشد لازم است جلو آن حائل هاي سپر مانند براي حفاظت كارگران نصب نمايند.
بخش 3 ـ سوپاپهاي اطمينان
ماده 38 ـ هر مولد بخار بايد لااقل مجهز بيك سوپاپ اطمينان با رعايت شرايط زير باشد :
الف ـ روي بدنه آن نصب شود.
ب ـ مستقيما و بلاواسطه به ديگ مربوط باشد.
ج ـ مابين آن و مولد بخار و همچنين پس از آن تا دهانه خروج بخار هيچگونه مانع و شير ديگري قرار نگيرد.
ماده 39 ـ سوپاپ يا سوپاپهاي اطمينان بايد جمعا بتوانند مقدار بخار اضافي را در حداكثر بار براحتي تخليه نمايند.
ماده 40 ـ جنس نشيمن و صفحه سوپاپهاي اطمينان بايد از مواد مناسبي كه در مقابل خوردگي و زنگ زدگي مقاومت دارند ساخته شده و نشيمن مزبور طوري به بدنه سوپاپ محكم شده باشد كه كنده شدن آن ممكن نباشد.
ماده 41 ـ سوپاپهاي اطمينان بايد با رعايت شرايط زير ساخته و نگهداري شوند.
الف ـ خرابي بعضي از قطعات مانع خروج ازاد كامل بخار اضافي از سوپاپ نگردد.
ب ـ در اثر عمل سوپاپ هيچگونه ضربه اي كه مزاحم براي خود سوپاپ يا مولد باشد ايجاد نگردد.
ج ـ صفحه سوپاپ روي نشيمن بچرند.
ماده 42 ـ سوپاپهاي اطمينان بايد :
الف ـ بطور روان و بدون ضربه كار كند.
ب ـ پلمپ گرديده يا بطريقي حفاظت شود كه اشخاص غير مجاز نتوانند آن را از تنظيم خارج نمايند.
ج ـ مجهز به وسائل لازم براي برداشتن آن در مواقع ازمايش مولد باشد.
ماده 43 ـ دهانه هاي تخليه بخار سوپاپ هاي اطمينان و يا منتهي اليه لوله تخليه انها بايد به ارتفاع كافي و بالاتر از محل كار كارگران قرار داده شده باشد بطوريكه ارتفاع انها از كف زمين يا سكو كمتر از سه متر نباشد.
ماده 44 ـ چنانچه براي تخليه بخار لوله اي به قسمت خروجي سوپاپهاي اطمينان متصل شود بايد:
الف ـ سطح مقطع داخلي لوله كمتر از سطح مقطع دهانه خروجي سوپاپهاي اطمينان نباشد.
ب ـ داراي مجراي فاضل اب باز به منظور تخليه ازاد بخارهاي تقطير شده و جلوگيري از جمع شدن اب بروي سوپاپ اطمينان باشد.
ماده 45 ـ وقتي كه خفه كن روي سوپاپهاي اطمينان بكاربرده شده لازم است :
الف ـ داراي مقطع خروجي كافي باشد تا فشار مخالفي كه ايجاد ميكند مزاحم عمل صحيح سوپاپ اطمينان نگردد.
ب ـ طوري ساخته شود كه معبر بخار در نتيجه رسوبات حاصله تنگ نشود.
ج ـ صداي خروج بخار بسهولت بگوش متصدي ديگ برسد.
ماده 46 ـ بخار داغ كن (سوپر هيتر) هائيكه مجزا از مولد بخار نصب شده باشند لازم است مجهز به يك يا چند سوپاپ اطمينان نزديك دهانه خروجي باشند . چنانچه بخار داغ كن بلافاصله متصل به لوله رابطي (كلكتور ) بوده و جريان دائم بخار در آن بر قرار باشد ممكن است سوپاپ هاي اطمينان را در هر نقطه از كلكتور قرار دهند.
ماده 47 ـ چنانچه مولد بخار داراي پيش گرم كن اب (اكونومايرز) باشد لازم است اين قسمت نيز مجهز به يك سوپاپ اطمينان طبق شرايط ( مواد 39 و 40 ) باشد.
بخش 4 ـ شيرهاي قطع جريان بخار
ماده 48 ـ در مسير هر لوله انشعاب بخار از مولد بخار بايد شيرهاي سد كننده بخار وجود داشته باشد كه حتي المقدور در دسترس نصب شده باشد (باستثناي انشعابات دريچه اطمينان و بخار خشك كن).
ماده 49 ـ شيرهاي سد كننده اصلي مولد بخار بايد مجهز به وسايل فرمان سريع و مناسب طبق شرايط زير باشد:
ميله شيرهاي مذكور بايد به ميزان كافي طويل باشند به نحويكه بتوان از داخل ديگ خانه و يا خارج آن شير را با وسايل مكانيكي (چرخ دنده و زنجير) باز و بسته نمود و در صورتيكه باز كردن و بستن شيرهاي فوق الذكر از خارج و از فاصله دور فرمان داده شود (تله كماند ) بايد يك وسيله دستي نيز به اين منظور در محل محفوظ پيش بيني شود تا در موقع از كار افتادن دستگاه تله كماند مورد استفاده قرار گيرد.
ماده 50 ـ موقعي كه دو يا چند مولد بخار به يك لوله اصلي متصل باشند بايد روي لوله انشعاب اصلي مولد بخاريكه دريچه ادم رو دارد و شير سد كننده قابل قفل كردن كه بين انها يك قطره گير نصب شده وجود داشته باشد لوله فاضل اب قطره گير بايد داراي مقطع كافي بوده و جريان اب در آن ازادانه انجام گرفته و قابل رويت باشد.
ماده 51 ـ در هر مورد كه بعد از شير سد كننده خطر تقطير بخار وجود داشته باشد بايد يك قطره گير با لوله فاضل اب مناسب نصب گردد.
بخش 5 ـ لوله هاي منبع اپ پركن مولدهاي بخار
ماده 52 ـ قطر لوله هاي اتصال مولدهاي بخار به منبع اب پركن هاي مربوطه نبايد از 25 ميليمتر (يك اينچ) كمتر باشد و لازم است مسير آن حتي المقدور كوتاه و مستقيم گرفته شود.
ماده 53 ـ در مولدهاي بخار افقي لوله دار با برگشت شعله لازم است لوله هايي كه بخار را از مولد به بالاي منبع اب پركن مي برد از روي استوانه ديگ و يا از بالاي صفحه هاي جلو و عقب استوانه گرفته شود و لوله اي كه اب را از منبع اب پركن به مولد مي رساند لااقل پانزده سانتي متر پآئين تر از محور استوانه وارد شود.
ماده 54 ـ در مولدهاي بخار با اجاق داخلي ورود اب بايد در
نقطه اي كه لااقل 15 سانتي متر زير پآئين ترين سطح اب يا نزديك آن باشد بعمل ايد.و در هر حال بيش از 45 سانتيمتر بالاتر از سقف اتشخانه باشد.
ماده 55 ـ در هر جا كه خم يا زانويي در لوله هاي ابرسان وجود داشته باشد لازم است براي سهولت تنظيف و گرفتن حجم اب بجاي زانو ، چهار راه يا سه راه بكار برده شود.
ماده 56 ـ منبع هاي اب پركن لازم است مجهز به يك شير زير اب (تخليه) كه با لوله به محل مناسبي منتهي ميشود باشد.
ماده 57 ـ روي لوله هاي اتصال مابين مولد بخار و منبع اب پركن هيچگونه انشعابي به غير از انچه ذيلا گفته مي شود مجاز نيست .
تنظيم كننده بخار ـ تنظيم كننده تغذيه اب ـ زير اب ـ فشار سنج و وسائلي كه مانع فرار فوق العاده اب يا بخار شود.
بخش 6 ـ فشار سنج
ماده 58 ـ هر مولد بخار لازم است مجهز به يك فشار سنج بخار بوده و در محلي نصب شود كه :
الف ـ محفوظ از لرزش باشد
ب ـ وضع آن براحتي قابل تنظيم باشد.
ج ـ قرائت آن از محلي كه معمولا متصدي دستگاه در مقابل يا در پهلوي مولد مي بايست اسان و بدون مانع باشد.
ماده 59 ـ اتصال فشار سنجهاي بخار بايد به قسمت بخار مولد يا لوله اتصال بخار منبع اب پركن بوسيله يك سيفون به مشخصات ذيل بعمل ايد :
الف ـ قطر كافي بطوريكه لوله فشار سنج هميشه مملو از اب باشد.
ب ـ جدا كردن آن از دستگاه ميسر نباشد مگر :
1 ـ بوسيله يك شير سماوري دسته داري كه دسته آن در موقع باز بودن شير بموازات لوله رابط قرار گيرد.
2 ـ در مورد مولدهاي بخار با فشار 35 كيلوگرم بر سانتي متر مربع يا بيشتر بوسيله يك شير فلكه اي كشويي يا سوپاپي .
ماده 60 ـ صفحه مدرج فشار سنج بايد داراي مشخصات زير باشد :
الف ـ اندازه صفحع و حروف و علامات انطوري باشد كه تقسيمات ارقام و عقربه براحتي لااقل از فاصله چهارمتري براي شخصيكه ديد طبيعي دارد قابل تشخيص باشد.
ب : لااقل براي فشار معادل يك برابر و نيم و بلكه دو برابر فشار مجاز مولد بخار ساخته و مدرج شده باشد و صفحه مربوطه طوري نصب گردد كه عقربه در موقع كار عادي در وضع قائم قرار گيرد.
ج ـ حداكثر فشار مجاز به رنگ قرمز روي صفحه مدرج نشان داده شود.
ماده 61 ـ كليه فشار سنجهايي كه در مركز يا ديگ خانه نصب ميشوند از يك نوع و داراي صفحات متحد الشكل باشند.
ماده 62 ـ هر مولد بخار بايد داراي محل انشعاب مخصوص جهت يك فشار سنج ازمايشي با شير قطع كننده باشد بدين منظور :
روي مولد بخار يك شير سه راه گذشته مي شود كه روي يك انشعاب آن فشار سنج اصلي ورودي انشعاب ديگر شير قطع كننده براي نصب فشار سنج ازمايشي قرارداده ميشود.
بخش 7 ـ وسائل اب نما
ماده 63 ـ هر مولد بخار بايد داراي يك يا ترجيحا دو اب نما باشد و در اين اب نماها مراتب و شرايط زير رعايت شود .
الف ـ طوري قرار گيرد و يا با وسايلي مجهز شود كه به سهولت توسط متصدي مربوطه قابل روئت باشد.
ب ـ در بالا و پآئين داراي شير زود بند باشد كه بسهولت بتوان در صورت شكستن شيشه آن را از روي زمين بست.
ج ـ مستقيما به بدنه مولد بخار توسط لوله هايي كه قطر داخلي انها كمتر از 12 ميليمتر (يك دوم اينچ) نباشد متصل گردد.
د ـ مجهز به شير تخليه بوده و فاضلاب آن در محلي بدون خطر هدايت شود.
هـ ـ مجهز به شيشه مسلح يا حفاظت مناسب ديگري باشد تا كارگران را در صورت شكستن شيشه و پرتاب ذرات آن و يا خارج اب و بخار داغ حفظ نمايد بدون انكه موجب اشكال خواندن و ديدن سطح اب گردد.
ز ـ لازم است حد مجاز سطوح پآئين و بالاي اب توسط
علامت هايي روي لوله اب نما مشخص گردد.
ماده 64 ـ اب نماها بايد طوري نصب و مستقر گردد كه چنانچه سطح اب در پآئين ترين نقطه قابل رويت برسد هنوز اب به ميزان كافي در ديگ براي جلوگيري از خطرات احتمال وجود داشته باشد.
بخش 8 ـ شيرهاي كنترل سطح اب
ماده 65 ـ الف : مولد بخار بايد لااقل مجهز به سه شير كنترل سطح اب باشد و اين شيرها در همان ارتفاع حدفاصل قسمت تحتاني و فوقاني شيشه اب نماها نصب شده باشند.
ب : وقتي كه مولد بخار مجهز به دو اب نما با اتصلات مستقل بوده و فاصل افقي انها از يكديگر كمتر از هفتاد سانتيمتر نباشند در اين صورت نصب شيرهاي كنترل سطح اب اختياري خواهد بود.
ج : شيرهاي كنترل سطح اب براي مولدهايي كه مجهز به سيستم كنترل خودكار سطح اب مي باشند و همچنين مولدهاي كوچك و كمتر از 120 ليتر حجم لزومي ندارد ولي اين قبيل مولدها بايد مجهز به يك شير ازمايشي در پآئين ترين سطح مجاز اب باشند بطوريكه هر وقت باز كنند اب از آن جاري شود.
د ـ مولدهاي بخار نوع لكوموتيو كه بيشتر از 90 سانتي متر قطر نداشته باشند و همچنين براي مولدهاي بخار از نوع اجاق داخلي و لوله عبور دود افقي كه سطح حرارتي انها از 5 متر مربع متجاوز نباشد فقط دو شير كنترل سطح اب لازم است.
ماده 66 ـ شيرهاي كنترل سطح اب كه بالاتر از سطح زمين و يا محل و دورتر از دسترس واقع شده اند بايد مجهز به وسايل زير باشند :
الف ـ دسته يا زنجيري كه بطور دائم به انها متصل بوده و بتوان شيرها را از پئين باز و بسته نمود.
ب ـ وسائل مناسب براي حفاظت كارگر در مقابل ريزش اب يا بخار در حين باز كردن انها.
بخش 9 ـ فشنگ فوزيبل
ماده 67 ـ فشنگهاي فوزيبل مولد بخار كه بعنوان وسيله اضافي براي اعلام خطر كم شدن سطح اب بكار ميرود بايد در فواصلي كه از 12 ماه تجاوز نكند تعويض گردد و پوسته فشنگ نبايد مجددا مورد استفاده قرار گيرد.
ماده 68 ـ درمولدهايي كه فشار انها از 5/17 كيلو گرم بر سانتيمتر مربع زيادتر باشد نبايد فشنگ فوزيبل بكار برد.
ماده 69 ـ فشنگهاي فوزبيل در مولدهاي بخار كه با اتش كوره عمل ميكنند بايد در بالاترين نقطه كوره كه در معرض حرارت مستقيم باشند نصب گردند.
ماده 70 ـ در صورتيكه در مولدهاي بخار فشنگ فوزيبلي بكار رود كه با بخار عمل ميكند بايد اين فشنگ در همان سطحي قرار گيرد كه معمولا فشنگ فوزيبل اتشي نصب ميشود.
بخش 10 ـ سيستم كنترل خودكار سطح اب
ماده 71 ـ مولدهايي كه بعد از تصويب اين آئين نامه ساخته و نصب مي شوند بايد مجهز به دو دستگاه سيستم خودكار (الكتريكي يا الكترونيكي ) كنترل سطح اب باشد بطوري كه بتوانند مراحل زير را كنترل نمايند.
الف : روشن كردن پمپ تغذيه جهت تامين كمبود اب و خاموش كردن آن بعد از تامين اب لازم.
ب : در صورتيكه پمپ تغذيه اب روشن نشده و سطح اب مولد از حد بخار پآئين ت برود مشعل قطع گردد.
ج : چنانچه پس از قطع سوخت با هم پمپ عمل ننمايد منجر به قطع و خاموش نمودن كل سيستم مشعل گردد.
بخش 11 ـ زير اب يا لوله هاي تخليه مولدهاي بخار
ماده 72 ـ هر مولد بخار بايد حداقل مجهز به يك لوله تخليه يا زير اب باشد كه به پآئين ترين سطح اب ديگ مربوط بوده و روي آن يك شير نصب شود تا بوسيله تمام اب ديگ را خارج نمود.
ماده 73 ـ در صورتيكه چند مولد بخار در يك محل نصب شده باشند و لوله هاي تخليه انها يه بك مجراي مشترك متصل باشد هر يك از لوله هاي تخليه ديگ ها بايد مجهز باشد به :
دو شر كه به اهستگي باز شود.
يا يك شير اهسته و يك شير تند بازشو.
يا يك شير تخليه كه توسط كليد مخصوص بازو بسته شود و اين كليد يگانه كليد تمام شيرهاي تخليه مولدها بوده تا فقط موقعيكه شير بسته باشد بتوان كليد را برداشت.
ماده 74 ـ شيرهاي زيرين لوله هاي تخليه در مولد بخار بايد از هر گونه مانع يا حفرهايي كه امكان جمع شدن روسوبات را دارد و مانع جريان گردد عاري باشد.
ماده 75 ـ وقتيكه لوله هاي تخليه مولدهاي تخليه مولدهاي بخار در معرض حرارت مستقيم كوره قرار گيرد بايد انها را بوسيله مواد نسوز طوري عايق نمود كه در ضمن به اساني قابل بازرسي باشد.
ماده 76 ـ محل ريزش اب لوله هاي تخليه مولدهاي بخار بايد طور انتخاب گردد كه خطري براي كارگران نداشته باشد و همچنين
لوله هاي تخليه نبايد به فاضلاب مستراح مربوط گردد مگر انكه قبلا از مخازن تخليه مولد بخار عبور داده شود.
ماده 77 ـ در صورتيكه مخازن تخليه براي مولدهاي بخار بكار رود اين مخازن بايد داراي وسائل زير باشد.
الف ـ لوله هاي هواكش كه شير يا سوپاپي نداشته و سطح مقطع آن طور باشد كه از زياد شدن فشار در مخزن جلوگيري نمايد .
ب ـ مخزن طوري نصب گردد كه كليه قسمتهاي آن را بتوان بسهولت بازرسي كرد.
بخش 12 ـ ابرساني مولدهاي بخار
ماده 78 ـ در صورتيكه تغذيه مولدهاي بخار تماما از بخار تقطير شده بعمل نيايد لازم است براي تامين كمبود از ابهاي مناسبي كه سبك و تصفيه كرده باشند مصرف نمايند تا از خوردگي جدار مولدهاي بخار و ايجاد رسوب جلوگيري شود. همچنين مي بايستي در مولدهاي بخاري كه از اب تقطير شده و برگشتي استفاده ميگردد در مسير تغذيه اب به ديگ دستگاه جذب گازهاي محلول در اب نصب گردد.
ماده 79 ـ انتهاي لوله هاي ابرساني بايد داراي شرايط زير باشد:
الف ـ طوري نصب شود كه اب ورودي در هيچ حال مستقيما به سطوحي كه در معرص تشعشع اتش يا تماس با گاز در درجات حرارت زياد مي باشند برخورد ننمايند و همچنين اين برخورد نزديك به اتصلات پرچ (يا جوش) شده پوسته كوره يا اتصالات پرچ (يا جوش) شده جدار ديگ صورت نگيرد.
ب ـ در صورت لزوم موانع سپر مانندي براي انحراف جريان اب از اتصالات پرچ ( يا جوش) شده تعبيه نمايند.
ماده 80 ـ لوله هاي ابرساني مولدهاي بخار بايد به يك شير يك طرفه ( يا سوپاپ سد كننده ) مجهز بوده و بين آن و مولد بخار شير ديگري نصب گردد.
ماده 81 ـ در صورتيكه تعداد و يا چند مولد بخار از منبع مشتركي اب بگيرند هر يك از انشعابات لوله هاي ابرساني نيز بايد داراي شيري باشند كه بين شير كنترل يك طرفه و منبع ابرساني نصب شده باشند بنحوي كه مانع جريان اب از مولدي به مولد ديگر گردد.
ماده 82 ـ وقتي كه مولدهاي بخار مجهز به دو دستگاه ابرساني باشند بايد براي هر يك از انها شرايط مندرج درمواد 78 تا 81 رعايت شود.
ماده 83 ـ وقتي كه پيش گرم كن و يا دستگاههاي ديگر گرم كننده اب ورودي مستقيما بدون واسطه يك شير متصل به مولد بخار باشد در اين صورت شيرهاي كنترل يك طرفه بايد قبل از پيش گرم كن و يا گرم كننده اب نصب گردد.
ماده 84 ـ در موارديكه دستگاه گرم كننده اب از نوع روباز بوده و يا بخارهاي خروجي يك ماشين بخار گرم شود لازم است يك وسيله جدا كننده روغن روي لوله خروج بخار ماشين نصب شود تا مانع اختلاط روغن با اب گردد.
ماده 85 ـ مولدهاي بخاريكه بيش از 25 متر مربع سطح حرارتي دارند بايد لااقل داراي دو دستگاه ابرساني مجهز به وسائل محرك مستقل باشند كه دبي هر يك از انها معادل دو برابر قدرت تبخير مولد بوده باشد.
ماده 86 ـ در واحدهايي كه از مولد بخار استفاده مي نمايند لازم است ازمايشها و كنترلهاي لازم را روي اب مصرفي و اب تصفيه شده خروجي دستگاه سختي گير و نيز اب داخل ديگ مستمرا بعمل اورده و نتيجه در فرمهاي مخصوص مولدهاي بخار ضبط و نگهداري شود.
ماده 78 ـ براساس ازمايشات فوق بايد مواد شيميايي لازم طبق نظر متخصصين در زمانهاي مناسب به اب ديگ افزوده گردد.
بخش 13 ـ پيش گرم كن اب
ماده 88 ـ پيش گرمكن هايي كه روي مولدهاي بخار بكار ميرود بايد داراي تجهيزات زير باشند :
الف ـ دماسنج براي تعيين درجه حرارت اب ورودي و خروجي پيش گرمكن .
ب : دريچه تنظيم كننده ميزان خروج دود و خروجي پيش گرمكن.
ج : دهانه هاي دست رو روي كلكتورها در مقابل هريك از لوله ها به منظور خارج ساختن و رسوبات جمع شده در داخل ان.
د ـ يك سوپاپ اطمينان
ماده 89 ـ اطاق پيش گرمكن ها بايد داراي دريچه هاي تهويه اي باشند كه بوسيله انها جريان هوا در فضاي دور پيش گرم سهل گردد و همچنين داراي دريچه هاي انفجار باشد كه در مواقع انفجار و ازديابي موقع فشار داخل اطاق بطرف خارج باز گردد. اين
دريچه ها بايستي در ارتفاع حداقل دو متر از پاگرد باشند.
بخش 14 ـ دستگاه خودكار مكش دود
ماده 90 ـ تنظيم كننده هاي خودكار ورودي هوا و خروجي دود در مولدهاي بخار بايد طوري تعبيه شده باشند كه در موقع خراب شدن و يا از كارافتادن مكانسيم خودكار انهاز از بسته شدن مجراي خروجي دود باز شدن مجراي ورودي هوا جلوگيري بعمل ايد.
بخش 15 ـ سيستم هاي سوخت رساني مولدها
ماده 91 ـ در مولدهاي بخار با سوخت گاز بايد هر سوخت پاش (مشعل) به وسايل مجهز باشد:
الف ـ يك شير مخصوص به منظور قطع سريع گاز.
ب ـ يك مجراي قابل تنظيم ورود گاز و يا مجرايي كه دهانه آن بر حسب احتياج قابل تعويض باشد.
ج ـ يك سد كننده قابل تنظيم هواي مورد نياز كه بتواند بطور كامل ورود هوا را قطع كند . اين سد كننده بايد داراي ضامن فنري و يا پيچي باشد كه از باز شدن بي مورد آن جلوگيري كند.
د ـ يك لوله مخلوط كننده هوا و گاز كه طولش لااقل 6 برابر كوچكترين قطر آن باشد.
هـ ـ شعله كوچك دائمي (گيرانه)
و ـ تا حدود امكان يك تنظيم كننده خودكار ورود گاز كه با فشار بخار عمل كند و بنحوي ساخته شود كه در موقع خرابي آن بخار به داخل اطاق سوخت و يا لوله هاي ورودي گاز نفوذ ننمايد.
ماده 92 ـ مولدهاي بخاري كع با سوخت كار ميكند نبايد در محوطه محصور نصب شود مگر اينكه محوطه مذكور مجهز به وسايل تهيوه دائم باشد تا از جمع شدن گاز در آن جلوگيري بعمل ايد.
ماده 93 ـ در مورد مولدهاي بخار ذغال سوز كه بطور خودكار تغذيه ميشوند كليه قسمتهاي متحرك كه احتمال برخورد با كارگر دارند و ايجاد خطر مي نمايند بايد به وسايل لازم طبق مقررات مربوط به اين موضوع حفاظت شده باشند.
بخش 16 ـ اتو كلاوهايي كه مستقيما با شعله گرم ميشوند
ماده 94 ـ اتوكلاوهايي كه مستقيما با شعله گرم ميشوند بايد مجهز به يك ترمو كوپل الكتريك باشند كه در داخل وكف اتو كلاو جوش شده باشد تا موقعيكه حرارت اتو كلاو از حد مجاز تجاوز كند سبب قطع سوخت اتوكلاو گردد.
فصل سوم
مولدهاي بخار با فشار كم و ديگهاي اب داغ
بخش 1 ـ فشار و درجه حرارت
ماده 95 ـ مولدهاي بخار با فشار كم كه در اين فصل مورد بحث ميباشد انهايي هستند كه بخار حاصله صرفا براي گرم كردن بكار برده شود و فشار موثر بخار از يك اتمسفر ( يك كيلو گرم سانتيمتر مربع ) تجاوز ننمايد. ديگهاي اب گرم مورد بحث در اين فصل نيز ديگهايي هستند كه درجه حرارت اب گرم توليدي از 120 درجه سانتي گراد بيشتر نباشد.
در غير اين دو حالت و در صورت تجاوز فشار يا درجه حرارت از حدود فوق الذكر مولد يا ديگ مشمول مقررات فصل دوم (مولدهاي بخار با فشار قوي و متوسط) بوده و جنس ساختماني انها نمي تواند از چدن باشد.
بخش 2 ـ دريچه هاي بازديد
ماده 96 ـ مولدهاي بخار با فشار كم از ورقه فولاد ساخته شده باشند بايد داراي دريچه بازديد ابدم رو و دريچه شستشو (دريچه دست رو) براي تميز كردن باشد تا بوسيله انها بازرسي داخلي و رسوب گيري امكان پذير گردد ولي در مورد مولدهاي كوچك كه ورود كارگر غير ممكن است ميتوان از تعبيه دريچه ادم رو صرفنظر كرد.
ماده 97 ـ دريچه ادم رو جهت بازديد و يا دريچه هاي شستشو كه در سر و يا جدا مولدهاي بخار استوانه اي فولادي تعبيه ميشود بايد طبق مشخصات مواد 33 ـ 34 و 35 از مقررات بخش 2 فصل دوم باشد مگر در مورد ديگهاي نوع لوكوموتيو يا مولدهاي با اجاق خارجي و انواع ديگري كه ساختمان انها اجازه تعبيه دريچه هاي ادم رو را نميدهد.
ماده 98 ـ مولدهاي بخار با فشار كم و ديگهاي اب گرم كه از چدن ساخته شده اند بايد داراي دريچه هاي شستشوي مناسب جهت رسوب گيري باشند.
بخش 3 ـ سوپاپ اطمينان
ماده 99 ـ مولد بخار با فشار كم بايد لااقل مجهز به يك سوپاپ اطمينان يا وسيله ايمني ديگر جهت تخفيف فشار زائدي كه احيانا ايجاد شود باشد.
اين وسايل لازم است قبلا از نظر ساختماني و درستي عمل مورد ازمايش قرار گيرد.
ماده 100 ـ سوپاپهاي اطمينان بايد با مقررات مواد 38 تا 45 بخش 3 فصل دوم وفق داده از پلمپ گردد ضمنا طوري تنظيم شوند كه بخار را در فشاري كمتر از يك كيلو گرم بر سانتيمتر مربع تخليه نمايد . پلمب بايد طوري به سوپاپ اطمينان متصل گردد كه نتوان آن را بدون شكستن پلمپ از دستگاه جدا نمود.
بخش 4 ـ سوپاپ اطمينان فشار اب
ماده 101 ـ هر ديگ اب داغ بايد لااقل مجهز به يك سوپاپ اطمينان يا مخزن انبساط باشد.
ماده 102 ـ سوپاپهاي اطمينان فشار اب براي ديگهاي اب داغ بايد طوري تنظيم شده باشد كه در فشارهاي مساوي يا اندكي كمتر از فشار موثر مجاز ديگ باز گردد.
ماده 103 ـ در سوپاپ هاي اطمينان فشار اب استعمال ديافراگم و نشمين هاي لاستيكي يا اجناس مشابه كه در اثر اب داغ يا بخار پوسيدگي و يا خرابي پيدا كند و از كار بيفتد ممنوع است.
ماده 104 ـ سوپاپ هاي اطمينان فشار اب بايد طوري قرار گيرد كه خطر سوختگي براي افراد ايجاد نكند با بوسيله لوله بخارج ادامه پيدا كند.
ماده 105 ـ در صورتيكه در لوله ورودي اب مولد بخار با فشار كم يا ديگ اب شير سد كننده نصب شده باشد لازم است شير سد كننده ديگري در لوله خروجي نصب گردد.
ماده 106 ـ در صورتيكه دو يا چند مولد بخار با فشار كم و يا ديگ اب داغ به لوله يا شبكه مشترك متصل باشد لازم است در لوله هاي ورود و خروج هر كدام شيرهاي سد كننده اي وجود داشته باشد.
بخش 6 ـ منبع اب پركن (منبع انبساط)
ماده 107 ـ منبع هاي اب پركن مولدهاي بخار با فشار كم يا ديگهاي اب داغ تابع همان مقررات مواد بخش 5 از فصل دوم مربوط به مولدهاي بخار با فشار متوسط و قوي مي باشد.
بخش 7 ـ فشار سنج
ماده 108 ـ هر مولد بخار با فشار كم بايد مجهز به يك فشار سنج بخار باشد كه ساختمان و نصب آن با مقررات مواد بخش 6 از فصل دوم مربوط به مولدهاي بخار با فشار زياد و متوسط تطبيق نمايد.
بخش 8 ـ فشار سنج اب
ماده 109 ـ هر ديگ اب داغ بايد مجهز به يك فشار سنج اب باشد و اين دستگاه طوري به ديگ يا به لوله اصلي خروجي متصل باشد كه جدا كردن آن از ديگ ميسر نباشد مگر بوسيله شير مخصوص خود دستگاه و شير مخصوص فشار سنج روي لوله اي نزديك به آن نصب ميگردد . اين شير داراي دسته گونيا شكل مي باشد كه در موقع باز بودن به موازات لوله اب قرار ميگيرد.
ماده 110 ـ صفحات فشار سنج در ديگهاي اب داغ بايد :
الف ـ لااقل تا يك برابر و نيم حداكثر فشار سنج مجاز درجه بندي شده باشد.
بخش 9 ـ تنظيم كننده سوخت بوسيله فشار بخار
ماده 111 ـ وقتي دستگاه تنظيم سوخت بوسيله بخار فرمان داده شود بايد اين دستگاه طوري تنظيم شده باشد كه مانع بالا رفتن فشار مولد از يك كيلوگرم بر سانتيمتر مربع گردد.
بخش 10 ـ دما سنج
ماده 112 ـ هر ديگ اب داغ بايد مجهز به يك دماسنج با رعايت شرايط زير باشد :
الف ـ طوري نصب شده باشد كه به سهولت بتوان در موقع خواندن فشار ديگ درجه حرارت را نيز خواند.
ب ـ طوري به ديگ مرتبط شود كه هميشه درجه حرارت اب ديگ را تعيين نمايد.
بخش 11 ـ دستگاه تنظيم سوخت بوسيله درجه حرارت
ماده 113 ـ هر ديگ اب داغ بايد مجهز به يك دستگاه تنظيم سوها باشد كه تحت تاثير درجه حرارت اب عمل نمايد اين دستگاه ميزان سوخت را طوري تنظيم مي نمايد كه درجه حرارت اب نتواند از 120 درجه سانتيگراد تجاوز نمايد.
بخش 12 ـ اب نماي شيشه اي
ماده 114 ـ هر مولد بخار با فشار كم بايد مجهز به يك يا چند دستگاه اب نماي شيشه اي باشد بطوريكه :
الف ـ در قسمت پآئين يك شير براي تسهيل تميز كردن در نظر گرفته شود.
ب ـ از نظر ساير شرايط با مقررات بخش 7 از فصل دوم مربوط به مولدهاي بخار با فشار متوسط و قوي تطبيق نمايد.
بخش 13 ـ شيرهاي كنترل سطح اب
ماده 115 ـ هر مولد بخار با فشار كم بايد داراي دو يا چند شير كنترل سطح اب باشد بطوريكه:
الف ـ در بالاترين و پآئين ترين سطح مجاز اب ديگ نصب گردد.
ب ـ با مقررات مواد بخش 8 از فصل دوم مربوط به مولدهاي بخار با فشار متوسط و قوي تطبيق نمايد.
بخش 14 ـ سيستم لوله هاي ديگ
ماده 116 ـ شبكه لوله كشي بايد طوري نصب گردد كه
الف ـ خطر يخبندان لوله ها در بين نباشد.
ب ـ لوله انبساط مربوطه بطور تصادفي بسته نشود.
بخش 15 ـ زير اب و تاسيسات تخليه ديگ
ماده 117 ـ هر مولد بخار با فشار كم يا ديگ اب داغ بايد داراي زير اب جداگانه با لوله و شير تخليه باشد كه با مقررات مواد بخش 10 از فصل دوم مربوط به مولدهاي بخار با فشار زياد و متوسط تطبيق نمايد.
بخش 16 ـ لوله هاي ابرساني
ماده 118 ـ اب ورودي نبايد مستقيما بر روي قسمتهايي كه در معرض تابش مستقيم حرارت كوره قرار دارند جاري گردد.
ماده 119 ـ در جائيكه ابرساني كلي يا كمبود اب مولد بخار يا ديگ اب داغ بوسيله يك شبكه تحت فشار تامين شود لازم است اين شبكه به دستگاه ابرساني ديگ مربوط گرديده و مستقيما بخود ديگ متصل نگردد.
ماده 120 ـ در مولدهاي بخار با فشار كم و ديگهاي اب داغ ابگيري نبايد از مجاري اي كه براي منبع اب پركن يا شيشه هاي ابنما يا شيرهاي كنترل سطح اب تعبيه شده صورت پذيرد.
بخش 17 ـ دستگاههاي خود كار ابرساني و قطع سوخت
ماده 121 ـ هر مولد بخاربا دستگاه سوخت گيري خود كار بايد مجهز به دستگاه خود كار ابرساني با وسيله خودكار قطع سوخت باشد بطوريكه وقتي سطح اب داخل مولد يا ديگ به پآئين ترين حد مجاز رسيد:
الف ـ سوپاپ يك طرفه اب گيري نتواند از طريق محفظه شناور اب ر بداخل ديگ برساند.
ب ـ دستگاه بطور خودكار يكي از سه عمل زير را انجام دهد :
1 ـ سوخت را قطع كند.
2 ـ اب به مقدار لازم به ديگ برساند.
3 ـ همزمان با قطع سوخت اب گيري نمايد.
فصل چهارم بهره برداري و مراقبت مولدهاي بخار و ديگهاي اب داغ
بخش 1 ـ كليات
ماده 122 ـ مولدهاي بخار اعم از اينكه تغذيه سوخت انها بطور دستي يا خودكار بايد مادميكه در جريان بهره برداري هستند بايد همواره تحت نظارت صحيح و مناسب قرار داشته باشند.
ماده 123 ـ كاركنان و متصديان بهره برداري و مراقبت مولدهاي بخار و ديگهاي اب داغ بايستي داراي صلاحيت كافي و صاحب تجارب و معلومات فني باشند.
ماده 124 ـ فقط كاركنان مامور رسيدگي و تعمير ديگ و كسانيكه مستقيما با قسمت توليد نير ارتباط دارند و اشخاصي كه در معيت افراد مجاز و صلاحيتدار هستند حق ورود به ديگخانه را دارند.
بخش 2 ـ مقدمات براي راه اندازي مولدها
ماده 125 ـ قبل از انكه مولدهاي بخار جديد يا تعمير شده مورد استفاده قرار گيرند بايد داخل و خارج انها كاملا معاينه شوند بطوريكه اطمينان حاصل شود كه :
الف ـ كسي در داخل دستگاه نباشد.
ب ـ هيچگونه ماده خارجي و ابزار در آن باقي نمانده باشد.
ج ـ كليه لوازم و ضمائم لوله كشي ها كاملا اماده بكار باشند.
د ـ كليه دهانه ها و مجاري تخليه و دريچه هاي بازديد بسته باشند.
هـ ـ لوله هاي مربوط به دريچه هاي اطمينان ـ فشار سنج هاي بخار و همچنين لوله هاي مربوط به منبع ابرساني باز باشند.
ماده 126 ـ قبل از بازكردن شيرهاي ابرساني براي پر كردن مولد شير تخليه هوا بايد باشد تا هواي موجود به اساني تخليه گردد.
ماده 127 ـ قبل از روشن كردن اجاق بايد ديگ را تا سطح مجاز توليد بخار يا بالاتر از آن از اب پر نموده باشند.
بخش 3 ـ گرم كردن مولدهاي بخار و ديگهاي اب داغ
ماده 128 ـ گرم كردن مولدها همواره بايد به اهستگي و ملايمت و بدون مصرف سوخت زياد صورت گيرد . رعايت اين موضوع مخصوصا در مورد مولدهاي بخار نو يا مولدهايي كه به تازگي نصب شده باشند لازم است بنحوي كه همه قسمتها بطور يكنواخت گرم شده و از اثرات انبساط ناشي از گرم شدن شديد جلوگيري بعمل ايد.
ماده 129 ـ قبل از اتش كردن اجاق ، دستگاههاي تنظيم ورود هوا و خروج دود بايد باز باشد.
ماده 130 ـ در صورتيكه چند مولد بخار به دودكش مشتركي متصل باشند وقتي كه يكي از اين مولدهاي را بخواهند روشن كنند بايد كليه دريچه هاي و تنظيم كننده هاي دود و هواي مولدهاي خاموش مربوط به اين دودكش بسته باشد.
ماده 131 ـ اگر ذغال يا چوب بعنوان سوخت در مولدهاي مصرف شود بايد از بكار بردن سوختهاي مايع يا ساير مواد قابل اشتعال كه موجب انفجار يا پس زدن شعله ميگردد خودداري شود.
ماده 132 ـ چيدن و اماده كردن اتش گيرانه هاي مقدماتي در مولدهايي كه مصرف چوب كه مصرف چوب يا ذغال داشته و تحت تعمير يا خارج از سرويس هستند بايد ممنوع شود تا از خطرات احتمالي براي كارگران در صورت روشن شدن اجاق قبل از انكه مولد اماده بكار باشد جلوگيري بعمل ايد.
ماده 133 ـ قبل از روشن كردن اتش در مولدهاي با سوختهاي نفتي، لازم است اتش كار شخصا اطمينان حاصل كندكه :
الف ـ در كف اجاق و اطراف سوخت پاشها يا در جلو دستگاه ، مواد نفتي وجود نداشته باشد.
ب : به منظور خارج ساختن هرگونه بخار يا گازي كه ممكن است موجب انفجار گردد فضاي اطاق بخوبي تهويه شده باشد.
ماده 134 ـ در صورتيكه نفت ـ گاز ـ گرد ذغال يا پوشال و امثال آن بعنوان سوخت در مولد مصرف شود بايد:
الف ـ صفحات تانظيم خروج دود به اندازه كافي باز شوند تا عمل مكش به ارامي انجام گرفته و در ضمن از پس زدن شعله جلوگيري شود.
ب ـ در صورتي كه سوخت پاش مجهز به گيرانه دائم يا وسيله خودكار لازم براي اتش زدن نباشد توسط مشعل هاي دستي كه دسته انها به اندازه كافي طويل باشد وزن گردد.
ماده 135 ـ در صورتيكه اجاق داراي بيش از دو سوخت يا پاش گار يا نفت باشد لازم است ابتدا سوخت پاشي كه در وسط قرارداد روشن شود.
بخش 4 ـ شروع بهره برداري از مولدها
ماده 136 ـ وقتي مولد گرم شد بايد :
الف ـ سطح اب شيشه هاي اب نما بوسيله شيرهاي كنترل سطح اب ازمايش شود.
ب ـ شير تخليه هوا پس از چند دقيقه خروج بخار دسته بسته شود.
ج ـ زير اب از نطر وجود نشت مورد بازديد قرار گيرد.
د ـ فشار بخار را به اهستگي افزايش دهند.
ماده 137 ـ براي وارد ساختن بخار در لوله ها و اتصالات سرد بايستي شيرهاي مربوطه به اهستگي باز شوند تا حرارت انها بتدريج بالا رود.
ماده 138 ـ وقتي فشار بخار در مولد بميزان فشار لازم (فشار كار) رسيد لازم است:
الف ـ سوپاپهاي اطمينان با دست امتحان شوند.
ب ـ لوله خروجي دود بين مولد و دودكش اصلي بايد كاملا باز باشد.
ج ـ شير سد كننده ما بين مولد بخار و لوله هاي اصلي بعدي به اهستگي باز شود و چنانچه از شير يك طرفه استفاده ميشود شير بخار بايد بنحوي باز شود كه صفحه شير به اهستگي بالا رود و در جائي كه از شير يك طرفه استفاده نمي شود شير سد كننده بخاز با نهايت اهستگي باز گردد تا فشار مولد بخار با فشار ساير مولدهايي كه در مدار قرار دارند برابر شود.
ماده 139 ـ شيرها ـ ابنماها ـ فشار سنج ها ـ لوله ها و نيز كليه متعلقات مولد بايد در تمام مدت بهره برداري تحت مراقبت قرار گيرند و نتايج بازديد در فرمهاي مخصوص كتبا ضبط و نگاهداري گردد.
ماده 140 ـ صفحات مدرج و شيشه هاي وسايل اندازه گيري فشار ـ شيشه هاي ابنما و دماسنج ها بايد تميز و قابل روئت نگهداري شوند.
بخش 5 ـ مراقبت از اتش مولدهاي بخار
ماده 141 ـ وضع احتراق سوخت مولدهايي كه در كار هستند بايد حتي الامكان منظم و ثابت باشد.
ماده 142 ـ اگر شعله برگشت نمايد سوخت اجاق بايد كاملا قطع شود قبل از اتش كردن مجدد بايد اجاق را كاملا تهويه نمود.
ماده 143 ـ در مورد سوخت ذغالي ، و تغذيه دستي سوخت ، متصديان مربوطه بايد :
الف ـ قبل از ريختن سوخت جديد و يا بهم زدن سوخت داخل اجاق اطمينان حاصل كنند كه دريچه هاي دود باز شود.
ب ـ در موقع باز كردن دريچه اجاق پشت آن به قسمتي بايستند كه در اثر برگشت شعله به متصديان مربوطه اسيبي نرسد.
ماده 144 ـ وقتي كه مقدار زيادي ذغال يك جا در اجاق ريخته ميشود بايد در وسط آن منافذي تعبيه گردد كه گازهاي حاصله بسهولت از آن گذشته و مشتعل شوند تا برگشت شعله ايجاد نشود.
ماده 145 ـ سيخهاي بهمزن اتش نبايد روي كف ديگخانه يا در فاصله بين مولدها گذاشته شود بلكه بايد انها را در محل مخصوص طوري قرار داد كه قسمتهاي داغ آن در دسترس نباشد.
ماده 146 ـ وقتي كه مولدها داراي گيرانه باشند و دائما كار ميكنند بايد در هر بست كار لااقل يكمرتبه دوده گيري شوند.
ماده 147 ـ موقعي كه بخواهند موقتا كوره را بدون استفاده روشن نگهدارند (زنده ( لازم است كه :
الف ـ دريچه هواكش خاكستردان را كاملا ببندند.
ب ـ دريچه اتشخانه كمي با باشد بطوريكه مختصر هوايي به بالاي سوخت برسد.
ج ـ دريچه هاي كشويي دودكش براي كشش و تخليه گازها كمي باز باشند.
ماده148 ـ سوخت پاشهاي مواد نفتي يا گاز جز در مواردي كه به شيرها و وسايل تنظيم خودكار هستند و در موقع خاموشي ورود سوخت را بكلي مي بندند لازم است:
الف ـ مراقبت بعمل ايد كه در موقع پاشيدن يا گاز شعله وجود داشته باشد.
ب ـ چنانچه سوخت پاشي احيانا متوقف گردد بايد شير ورودي سوخت فورا بسته شود و فضاي داخل كوره و مجاري مربوطه قبل از اشتعال مجد تهويه كامل گردد.
ماده 149 ـ موقعي كه بخواهند ميزان حرارت را در يك كوره با مواد نفتي يا گاز يا گرد ذغال تغيير دهند لازم است كه :
الف ـ قبل از زياد كردن مقدار سوخت كشش هوا را زياد نمايند.
ب ـ قبل از كم كردن كشش هواي ميزان سوخت را كم نمايند
ب ماده 150 ـ دريچه هاي اطمينان يا دريچه هاي انفجاري لازم است هميشه به وضع ازاد و اماده بكار نگهداري شوند و لااقل هر 24 ساعت يك بار ازمايش گردند.
ماده 151 ـ در صورتيكه مولد داراي كاربرد ويژه اي نيز باشد (مانند ري كاوردي بويلر و غيره) سوخت بايد از نظر غلظت درجه حرارت و رطوبت هر ساعت مورد ازمايش قرار گيرد و مراتب در فرمهاي مربوطه يا دفاتر مخصوصي درج گردد.
ماده 152 ـ در سيستمهاي گازسوز بايد توجه مخصوص بعمل ايد كه در هيچيك از لوله ها اتصالات و شيرهاي گازرساني نشست گار وجود نداشته باشد.
ماده 153 ـ در مولدهايي كه با نفت مشعل يا مازوت كار ميكنند و طبعا پيش گرم كن سوخت مورد استفاده قرار مي گيرد متصديان مربوطه بايد اگاهيهاي لازم را در اين زمينه داشته باشند.
ماده 154 ـ تدابير لازم به منظور محفوظ نگاهداشتن سوخت از الوده شدن به مواد خارجي كه يكي از عوامل ايجاد دود سخت و كك در جلو كوره مي باشد اتخاذ نمايند.
بخش 6 ـ سطح اب
ماده 155 ـ به منظور اطمينان از نگاهداري صحيح سطح اب در مولد بخار متصدي مربوطه لازم است :
الف ـ در ابتداي هر پست و همچنين چند دفعه در ضمن پست سطح اب را بوسيله شيشه ابنما و شيرهاي كنترل سطح اب رسيدگي نمايد و شيرهاي شستشوي ابنما را باز كند تا از ارتباط صحيح
لوله ها اطمينان حاصل نمايد.
ب ـ سطح اب را در شيشه هاي اب نما دائما مورد نظر قرار دهد.
ماده 156 ـ شيشه هاي اب نما را بايد تميز نگاهداري و در صورت احتياج آن را تعويض نمايند بطوريكه سطح اب بسهولت تشخيص داده شود و پس از نصب شيشه جديد و قبل از راه دادن اب مختصري آن را توسط بخار گرم نمايند.
( براي تميز كردن شيشه ابنما بايد آن را از محل نصب جدا نمود)
ماده 157 ـ موقعي كه سطح اب در شيشه ابنما ديده نشود و يا باز كردن شير كنترل سطح اب معلوم گردد كه سطح اب پايين افتاده لازم است فشار و نيروهاي وارده بمولد بطور تدريجي كاسته شود بهيچ وجه درصدد نباشند كه با زياد كردن اب ورودي سطح اب را دفعتا بالا بياورند و يا دريچه هاي اطمينان را به منظور تخفيف فشار باز نمايند.
بخش 7 ـ تخفيف فشار و خارج كردن مولدهاي بخار از سرويس
ماده 158 ـ براي پآئين اوردن بدون خطر فشار مولد بخار در موقع بدون خطر فشار مولد بخار در موقع پآئين رفتن سطح اب و يا ضرورتهاي ديگر بايد نكات زير رعايت شود :
الف ـ فورا سوخت قطع شود.
ب ـ موقعي كه از گازهاي زائد يا پس مانده دستگاههاي ديگر استفاده بعمل ايد انها را در صورت امكان از مسر ميان برد رد كرده و مستقيما ميان بر رد كرده و مستقيما داخل دودكش نمايند.
ج ـ تمام دريچه هاي ورود هوا بسته شود.
د ـ در مورد اجاقهاي با ذغال سنگ ، خفه كن و هواكش زير اجاق بسته شود و اتش ر بپوشاند.
هـ ـ درمورد مصرف سوخت مايع ـ گاز و خاكه ذغال ، خفه كن ها و دريچه هاي تنظيم هوابسته شود و با دزن هاي كمك دم دودكش از كار انداخته شود.
ماده 159 ـ پس از انكه مولد خنك شد و از فشار افتاد بطوريكه هيچ فشاري نداشته باشد شيرهاي ابرساني بطور ملايم بسته شده و مولد را از سرويس جدا كننده و دقيقا آن را مورد بررسي قرار دهند تا علت پآئين افتادن سطح اب معلوم گردد و دقت نمايند مبادا صدمات ديگري نيز وارد شده باشد و در هر حال اقدام به تنظيم و يا تعميرات لازم بنمايند .
بخش 8 ـ كف كردن و سر رفتن اب
ماده 160 ـ چنانچه اب در مولدهاي بخار كف كننده و همراه بخار داخل لوله هاي مصرف گردد لازم است :
الف ـ شير اصلي خروج بخار را ببندند ، اتش را تنظيم كنند و شير تخليه هم سطح اگر وجود داشته باشد با نمايند.
ب ـ چنانچه اب بقدر كافي در مولد وجود داشته باشد شير زير اب را چندين مرتبه موقتا باز و بسته كردن اب تازه متناوبا وارد نمايند بطوريكه قسمتي از اب ديگ تعويض شود . چنانچه تدابير فوق موثر واقع نگردد موند را از بهره برداري خارج نمايند تا اصلاحات لازم بعمل ايد.
ماده 161 ـ چنانچه اثار وجود روغن در مولد ديده شود در صورتيكه شيرتخليه هم سطح اب وجود داشته باشد بايد انرا باز كنند تا روغن هاي گسترده خارج شود و چنانچه از اين عمل نتيجه گرفته نشد بايد هر چه زودتر و با احتياط لازم دستگاه را خاموش نموده و داخل مولد را با محلول سودا بشويند.
بخش 9 ـ پيش گرم كن اب
ماده 162 ـ شير خروجي پيش گرم كن اب كه رابط بين آن و مولد بخار است پيوسته بايد باز باشد ولي چنانچه بسته بودن آن اقتضا نمايد لازم است :
الف ـ خفه كن دودكش بسته باشد.
ب ـ پيش گرم كن تخليه شده باشد.
ج ـ شير زير اب آن در حالت باز قفل شده باشد.
بخش 10 ـ زير اب زدن مولدها
ماده 163 ـ موقع زير اب زدن مولد لازم است :
الف ـ ابتدا شير زير اب بطور ملايم نيم باز شود.
ب ـ بعد از انكه در حدود 25 ميليمتر سطح اب پآئين امد تدريجا تمام آن را باز كنند بطوريكه كليه گل و لاي و رسوبات بتواند خارج شود.
ج ـ پس از انكه 10 سانتيمتر سطح اب پآئين امد شير ار بطور ملايم ببندند.
ماده 164 ـ شير زير اب مولدها لااقل هر 24 ساعت يك بار و بلكه در هر نوبت كار كاملا باز گردد.
ماده 165 ـ وقتي كه لوله زير اب مولد در عين حال داراي يك شير معمولي و يك شير تند بازشو باشد شير بايد ابتدا باز گردد و فقط وقتي بسته شود كه شير معمولي كاملا بسته شده باشد.
ماده 116 ـ متصديان مولدها به هيچ وجه مجاز نيستند زير اب بيشتر از يك ديگ را در يك زمان باز كنند و نيز قبل از بستن مجدد زير اب نبايد محل كار را ترك كنند.
ماده 167 ـ در موقع زير اب زدن اگر مسئول مولد نتواند شخصا سطح آن مولد را دستگاه ابنما بخواند بايد يكنفر را براي كمك به او مامور سازند.
ماده 168 ـ مولدها بايد در هر نوبت كار از نظر اب بندي و ساير معايب بازرسي شود و درصورت وجود معايب با توجه به مقررات مربوطه و كم كردن تدريجي فشار مولد را از بهره برداري خارج نمايند.
بخش 11 ـ تخليه خاكستر
ماده 169 ـ وقتي كه مولدها ذغال بسوزانند بايد خاكستر و مواد زائد زودبزود تخليه شود و اجازه ندهند كه اين مواد در خاكستردان و يا جلوي ديگ جمع شوند.
ماده 170 ـ وقعي كه خاكسترهاي داغ و اب مي زنند بايد كارگران را مطلع نمود تا خود را ازمحيط كار دو نگهدارند و همچنين بايستي از برخورد مستقيم اب با قطعات داغ كوره اجتناب نمايند.
ماده 171 ـ وقتي كه تخليه خاكسترها با مكش انجام ميگرد بايد درهاي انفجار اتشخانه كاملا ازاد و اماده بكار باشند.
ماده 172 ـ وقتي كه تخليه خاكستر با يخار انجام مي گيرد تاسيسات آن بايستي به قسمتي در نظر گرفته شود تا حتي الامكان گرد و خاك زيادي توليد نشود و كارگران نيز بايد مراقبت نمايند كه اب گرم حاصله انها را مصدوم ننمايد.
ماده 173 ـ وقتي كه مجاري خروج خاكستر در تاسيسات خودكار مسدود گردد:
الف ـ دو كارگر بايد مامور باز كردن مجراي مسدود شوند بترتيبي كه يك نفر مشغول و ديگري مراقب او باشد.
ب ـ يك دستگاه تغيير مسير بايد وجود داشته باشد كه از ريزش خاكستر گرم روي كارگر جلوگيري نمايد.
بخش 12 ـ متوقف كردن مولدها
ماده 174 ـ موقعي كه مولدها را براي نظارت يا بازرسي و تعمير و يا تعطيل ميخواهند متوقف كنند فشار بخار را بايد طبق مقررات بخش 7 فصل چهارم كم نمايند.
باستثناء مولدهاي اجاق بسته بماند تا اتش هاي موجود بتدريج سوخته شود.
ب ـ نبايد اتش ها را تخليه نمود مگر در موارد فوري و احتمال خطر.
ج ـ ماداميكه فشار مولد بخار بوسيله باز كردن سوپاپ اطمينان و بستن شير سد كننده به كمتر از 5/3 كيلو گرم بر سانتيمتر مربع نرسيده در بهاي اجاق را نبايد باز كرد.
د ـ ورود اب به مولدهاي بخار مي بايست تا خاموش شدن اتش ادامه پيدا كند.
ماده 175 ـ حتي الامكان قبل از سرد شدن كامل قسمتهاي بنائي شده مولد نبايد اب مولد را تخليه نمود و براي مولدهاي بزرگ تخليه معمولا بايد هشت ساعت پس از تقليل فشار انجام گيرد.
ماده 176 ـ موقعي كه تخليه مولد در فشار جوامكان نداشته باشد تخليه بايد در پآئين ترين فشار ممكنه با رعايت شرايط لازم انجام گيرد.
ماده 177 ـ در حين تخليه مي بايست ورود هوا بداخل ديگ ازاد باشد و در اتمام مدت تخليه مجاري ورود هوا باز بماند و فقط پس از پرشدن مولد و يا هنگام تعطيل آن مجاري بسته شود.
ماده 178 ـ پس از تخليه ديگ مي بايست :
الف ـ دريچه هاي ادم رو و دست ر و ديگ باز شود.
ب ـ مولدها بوسيله اب با فشار كافي شسته شود تا رسوبهاي ازاد از آن خارج شوند.
ج ـ مقدار اب باقيمانده مي بايست با وسايل ممكنه خارج شود.
بخش 13 ـ تميز كردن و تعمير مولدها
ماده 179ـ وقتي كه مولد و لوله هاي بخار تحت فشار هستند تعميرات و همچنين محكم كردن اتصالات فلنج ها و غيره به منظور اب بندي و جلوگيري از نشت بخار و تنظيم انها به هيچوجه نبايد انجام گيرد.
ماده 180 ـ قبل از انكه جهت تميز كردن و يا تعمير اجازه ورود به ديگ داده شود شيرهاي تخليه و ابرساني و مجاري بخار و هر نوع شيشه ديگري كه موجود باشد بسته و قفل شود و تنها كليد آن اتمام كاز نزد تعمير كار باشد و روي ديگ علامت گذاري گردد كه از كارگر در داخل ديگ است .
ماده 181 ـ اگر مولد تحت تعمير و يا در حال تميز كردن جزو يك دسته از مولدهايي است كه حداقل يكي از انها در حال كار است شيرهاي بخار مربوط به مولد تحت تعمير بايد كاملا بسته و قفل گردد و از نظر اب بندي اطمينان بخش باشد.
ماده 182 ـ وقتي كه شيرهاي زير اب چندين مولد به يك مجرا وصل ميشوند شيرهاي تخليه مولدهايي كه در حال كار هستند بايد بسته و قفل شود و روي انها علامت گذاري شود كه (مولد شماره … تحت تعمير است.)
ماده 183 ـ قبل از انكه مولد و تاسيسات مربوطه به اندازه كافي سرد گردد نبايد كارگران اجازه ورود به داخل آن داده شود.
ماده 184 ـ براي تعمير يا پاك كردن و يا هرنوع منظور ديگر به هيچ كارگري نبايد اجازه داد داخل مولد شود مگر انكه كارگر ديگري در خارج مولد در محل دريچه ادم رو و يا ساير دريچه ها براي مراقبت و نگهباني او گمارده شود كه در مواقع لزوم كمك نمايد.
ماده 185 ـ موقعي كه كارگران داخل مولد و يا تاسيسات مربوط به آن ميشوند بايد تدابير احتياطي و ايمني اتخاذ گردد تا در اثر تماس با خاكستر داغ و يا سقوط قطعات سست شده و نيز انفجار حاصله از يخته شدن اب روي خاكسترهاي داغ ، مصدوم و مجروح نگردند.
ماده 186 ـ قبل از ورود به داخل دستگاه لازم است بوسيله فشار هوا داخل اجاق و ديگ را كاملا تهويه نموده، گازهاي مسموم كننده و قابل احتراق را خارج كرده باشند مخصوصا در مواقعي كه براي حل كردن مواد ته نشين شده مواد نفتي بكار برده باشند.
ماده 178 ـ در طول مدت تعمير و يا پاك كردن مولدهاي بخار و مخصوصا در صورت مرطوب بودن هوا لازم است وسائل تهويه مناسب را با سرعت خفيف بكار بيندازد بطوري كه تهويه دائمي بمنظور جلوگيري از نفوذ و نشت گازها و دوده هاي حاصله از دستگاههاي مجازو تامين شود.
ماده 188 ـ كليه افزار هاي دستي و چراغهاي برقي دوره گرد كه كارگران همراه مي برند بدون عيب و سالم و مناسب براي كار مورد نظر باشد.
ماده 189 ـ استفاده از چراغ هاي لحيم كاري در داخل مولدها ممنوع است.
ماده 190 ـ استفاده از چراغ هاي دوره گرد كه توي (حفاظ لوله) نداشته و يا بند انها داراي پوشش هاي عايق ( طبق مقررات و ضوابط مربوطه)كاملا محكم و مطمئن نباشد ممنوع است.
ماده 191 ـ چنانچه براي تعمير يا پاك كردن مولد دستگاه هاي بادي يا بخاري بكار برندلازم است كمپرسور يا مولد بخار انها خارج از مولد تحت تعمير گذاشته شده باشد و لوله هاي اتصال مربوطه مورد بررسي و مراقبت دائمي قرار گيرد.
ماده 192 ـ موقعي كه لوله ها و جدار مولدهاي را با وسايل مكانيكي پاك ميكنند ابزار مربوطه نبايد مدت مديدي در يك محل متمركز شود زيرا ممكن است موجب تضعيف مقاومت فلز گردد.
ماده 193 ـ پس از اتمام عمليات لازم است نكات ذيل دقيقا رعايت شود:
الف ـ كارگري را مامور نمايند داخل مولد را دقيقا بررسي نموده اطمينان حاصل كند كه هيچگونه افزار يا اشيايي مخصوصا كهنه يا نخ و امثال آن جا نمانده باشد.
ب ـ قبل از بستن درب ها و روزنه ها اطمينان حاصل شود كه كليه كارگرها بيرون رفته اند.
بخش 14 ـ تعطيل مولدهاي بخار
مده 194 ـ در مورد مولدهايي كه قرار است به حالت تعطيل درايند پس از انكه تميز كاي و تعميرات و بازديد انجام شد لازم است نكات زير دقيقا رعايت شود:
الف ـ با سوزاندن چوب سفيد يا كاغذ يا دميدن هواي داغ داخل آن را بخوبي خشك كنند تا از زنگ زدگي جلوگيري شود.
ب ـ براي جذب رطوبت هاي بعدي مقداري اهك زنده در حدود 15 كيلوگرم بازاء هر تن بخار توليدي در ساعت در ظروف سفالي در داخل ديگ قرار دهند.
ج ـ كليه اتصالات مولد محكم بسته شود.
د ـ درپوش دريچه ادم رو بجاي خود قرار داده شود.
ماده 195 ـ چنانچه مدت تعطيل طولاني باشد :
الف ـ مولد را در فواصل دو تا سه ماه باز نمود و ذخيره اهك زنده را تجديد نمايند.
ب ـ كليه سطوح گرماده را بوسيله پاشش بخار و يا برس سيمي پاك نموده و يا روغن ماهي مخصوص كه خشك نشود(يا ساير روغن هايي كه به اين منظور ساخته شده) چرب نمايند تا از زنگ زدگي مصون بماند.
ج ـ سطوح خارجي ديگ بخار را كه در مجاورت هوا قرار دارند خصوصا در مناطق گرم و مربوط پس از حذف و تميز كردن سطوح زنگ زده توسط ضد زنگها مقاوم در مقابل حرارت رنگ اميزي كنند و هر ساله مورد بازديد قرار دهند.
د ـ چنانچه دستورات خاصي از طرف سازنده داده شده به دستورات مذكور نيز توجه نمايند.
بخش 15 ـ تجهيزات حفاظتي انفرادي
ماده 196 ـ كارگراني كه در معرض مجروح شدن باشند و به هيچ طرقي جلوگيري از آن ميسر نباشد لازم است مجهز به مسائل حفاظت فردي اضافي طبق آئين نامه مربوطه باشند.
ماده 197 ـ مقام صلاحيتدار مذكور در اين آئين نامه مرجعي است كه وزارت كار و امور اجتماعي صلاحيت آن را تشخيص و تاييد نمايد.
ماده 197 ـ مقام صلاحيت دار مذكور در اين آئين نامه مرجعي است كه وزارت كار و امور اجتماعي صلاحيت آن را تشخيص و تاييد نمايد.
اين آئين نامه مشتمل بر 197 ماده در 9 جلسه شوراي عالي حفاظت فني مورد بررسي قرار گرفت و در جلسه مورخ 20/9/1362 به تصويب نهايي رسيد.
وزارت كار و امور اجتماعي ـ اداره كل بازرسي كار

11372 :شماره انتشار آيين نامه :نوع قانون
1362/12/17 :تاريخ ابلاغ 1362/09/20 :تاريخ تصويب
:موضوع :دستگاه اجرايي


Copyright © 2003 Tehran Justice Administration. All rights reserved.


صفحه اصلي

بانك قوانين كشور

بانك مقالات حقوقي

فرم درخواست

درباره

ارتباط با ما

دادگستري استان تهران