آئين نامه اجرائي تبصره 1 قانون انتقال حق بيمه آن دسته از كارگران مشمول قانون كار كه تحت پوشش آئين نامه استخدامي شركت ملي فولاد ايران قرار ميگيرند و تبديل وضع خدمتي مي يابند


شماره 38262 12/8/1362
وزارت معادن و فلزات
هيات وزيران در جلسه مورخ 1/8/1362 بنا به پيشنهاد شماره 10986 مورخ 6/4/1362 وزارت معادن و فلزات، آئين نامه اجرائي تبصره 1 قانون انتقال حق بيمه آن دسته از كارگران مشمول قانون كار كه تحت پوشش آئين نامه استخدامي شركت ملي فولاد ايران قرار ميگيرند و تبديل وضع خدمتي مي يابند را بشرح زير تصويب نمودند :
1 ـ مستخدميني كه با توجه به مفاد اين آئين نامه مشمول خواهند گرديد عبارت خواهند بود از :
الف ـ شاغليني كه بر حسب وظيفه كار انان در زير زمين انجام ميپذيرد.
ب ـ شاغليني كه بر حسب وظيفه جهت اقدامات كنترل و نظارت و سرپرستي و ارائه خدمات جانبي مكررا در زير زمين رفت و امد مينمايند.
ج ـ شاغلين تعميرگاهها و كارگاهها و قسمتهاي فني و خدماتي روي زمين كه كار انان بنوعي با كار معدن وابسته ميباشد.
هـ ـ شاغلين كليه قسمتهاي خدمات اداري ، مالي و رفاهي و هرگونه شغل ديگري كه وظايف انان بعلت انجام خدمات عمومي در معدن ثابت تلقي گردد.
ز ـ شاغليني كه در قسمتهاي زير زميني معادن در حال تجهيز انجام وظيفه نموده و بكار انان در اتيه احتياج ميباشد.
تبصره ـ تشخيص ثابت بودن شغل و احتياج به خدمات كاركنان در اينده (موضوع بند «ز») با شركت ملي فولاد ايران خواهد بود.
ماده 2 ـ تطبيق وضع كارگري در صورتي انجام خواهد پذيرفت كه در هر كارگاه طرح پرسنلي مربوط بتصويب شركت رسيده و هر يك از كارگران مشمول اين آئين نامه در يكي از مشاغل پيش بيني شده در طرح انجام وظيفه نمايند.
ماده 3 ـ هر يك از مستخدمين با توجه به مفاد اين آئين نامه و شرايط زير تطبيق وضع خواهند يافت.
الف ـ مدت دو سال سابقه كار در واحدهاي معدني ذغال داشته باشند.
ب ـ در هنگام تطبيق وضع كار مستخدم در شغل مربوط از طريق كميته هاي ازمايش تاييد گردد. نحوه انجام ازمايشات و رفتار با مستخدمي كه در ازمايشات مردود ميگردد بموجب دستورالعملي خواهد بود كه از طرف شركت ملي فولاد ايران بتصويب رسيده و بمورد اجرا گذاشته ميشود.
ج ـ تطبيق وضعيت مستخدم منوط به ازمايش پزشكي و تاييد صلاحيت جسمي وي در شغل مربوط خواهد بود. چنانچه مستخدم بعلل پزشكي نتواند عهده دار شغل پيشنهادي گردد در سمت ديگري كه متناسب شغل گردد در سمت ديگري كه متناسب با وضع جسمي وي باشد بكار گمارده خواهد شد. در صورتيكه بعلت محدوديت طرح هاي پرسنلي بكار گماردن اينگونه مستخدمين امكان پذير نگردد بنحو زير عمل خواهد گرديد :
1 ـ چنانچه محدوديت پزشكي مستخدم مربوط به بيماريها و حوادث ناشي از كار باشد نحوه رفتار با اين دسته از كارگران براساس دستورالعملي خواهد بود كه بتصويب شركت ملي فولاد ايران خواهد رسيد.
2 ـ چنانچه محدوديت پزشكي مستخدم مربوط به بيماريها حوادث غير ناشي از كار باشد رفتار باوي مانند مستخدمين موضوع ماده 8 اين آئين نامه خواهد بود.
د ـ اقدام در جهت تطبيق وضعيت هر يك از كارگران مشمول قانون كار با آئين نامه استخدامي شركت منوط به رضايت كارگاه از خدمات وي در صورتيكه كارگر بيش از 20 سال سابقه پرداخت حق بيمه داشته باشد منوط به موافقت كتبي وي ميباشد.
هـ ـ در صورتيكه مدت غيبت غير موجه كارگر در طول يكسال قبل از تطبيق وضع بيش از يك ماه و نيم (متناوب و يا متوالي ) براي كارگران تونلي و بيش از يك ماه براي كارگران خارج از تونل باشد نسبت به تطبيق وضعيت وي اقدام خواهد نخواهد گرديد مگر انكه پس از طي 6 ماه نامبرده بتواند وضعيت غيبت خود را تا حد انتظارات شركت تعديل نمايد.
و ـ تطبيق كارگران با بيش از 45 سال سن انجام نخواهد پذيرفت مگر انكه داراي سوابق خدمت معتبر از لحاظ آئين نامه استخدامي شركت باشد كه در اين صورت بازاء هر سال خدمت معتبر متناسبا به سن مزبور اضافه خواهد شد افرادي كه محدوديتهاي پزشكي ناشي از كار حاصل نموده اند مشروط به داشتن ساير شرايط كار مشمول محدوديت سني مزبور نميباشد.
ز ـ كارگراني كه مدت خدمت انان در مشاغل موضوع ماده 2 اين ايين نام مشاغل سخت و زيان اور شركت ملي فولاد ايران باشد و در اجراي اين آئين نامه در مشاغل غير مشمول اين آئين نامه اشتغال دارند از مفاد اين آئين نامه استفاده خواهند نمود.
ماده 4 ـ تعيين گروه مستخدمين مشمول اين آئين نامه براساس
طرح هاي طبقه بندي شركت در مورد مستخدمين ثابت و شرايط احراز مربوط خواهد بود . پايه مربوط به سنوات قبلي اينگونه مستخدمين با رعايت ميزان دستمزد انان با رعايت ميزان دريافتي كاركنان ثابت مشابه بموجب دستورالعملي خواهد بود كه از طرف شركت بتصويب خواهد رسيد بر انكه براي هرسال خدمت معتبر بيش از يك پايه منظور نگردد.
ماده 5 ـ متوسط حقوق مستخدميني كه براساس اين آئين نامه تبديل وضعيت يافته و قب از مدت سه سال بازنشسته خواهند شد عبارت خواهد بود از متوسط دريافتي مشمول مستمري بازنشستگي سه سال اخر خدمت اعم از هنگامي كه مشمول قانون كار بوده و يا با آئين نامه شركت تطبيق يافته باشند.
ماده 6 ـ هرگاه بهر علت رابطه استخدامي مشمول اين آئين نامه كه تبديل وضع يافته با شركت قطع گردد بنحويكه براساس مفاد آئين نامه استخدامي شركت سهم بازنشستگي مستخدم قابل پرداخت باشد ميزان سهم بيمه مستخدم با كسر درصد مربوط به خدمات درماني كه از طرف سازمان تامين اجتماعي اعلام ميگردد به وي پرداخت خواهد شد.
ماده 7 ـ در صورتيكه با توجه به طرح هاي پرسنلي و مفاد اين آئين نامه تغيير وضعيت تعدادي از كارگران مشمول قانون كار فراهم نگردد و در واحدهاي مختلف شركت و يا در مشاغل موقت واحد مربوط بوجود نيز بوجود انان احتياج نباشد با انان بيكي از طرق زير عمل خواهد گرديد.
الف ـ نسبت به بازخريد انان بازاء هر سال خدمت در شركت با 45 روز دستمزد اقدام ميگردد.
ب ـ بمنظور تامين بيشتر و ايجاد فرصت اشتغال در ساير سازمانها و يا شاغل ازاد، شركت ملي فولاد ايران ميتواند با تقاضاي كارگر نسبت به بازخريد وي اقدام و تا مدت يكسال دستمزد ماهيانه براساس 6 ماه اول دستمزد كامل ماهيانه و 6 ماه دوم دوسوم اخرين دستمزد ماهيانه زمان اشتغال پرداخت نمايد، ضمنا در هر زمان كه اين دسته از كارگران تقاضاي اجراي بند الف را مينمايد شركت پس از كسر كل مبالغ پرداخت شده ماهانه فوق نسبت به پرداخت حق بازخريدي انها براساس بند الف اقدام خواهد كرد.
ماده 8 ـ ما به التفاوت مستمري از كار افتادگان ، بازنشستگان يا بازماندگان شاغلين آن دسته از مشاغل موضوع اين آئين نامه كه در حال حاضر مستمري خود را از سازمان تامين اجتماعي دريافت ميدارند و همچنين آن دسته از كارگران مشاغل مشابهي كه به تشخيص كميسيون پيش بيني شده در ماده واحده مربوط به اين آئين نامه از كارافتاده يا بازنشسته شناخته ميشوند عبارت خواهد بود از تغيير مستمري بلحاظ احتساب سالهاي افزوده شده به سالهاي خدمت كارگران مزبور براساس آئين نامه مشاغل سخت و زيان اور شركت ملي فولاد ايران خواهد بود.
ماده 9 ـ به منظور هماهنگي در اجراي مفاد اين آئين نامه هياتي مركب از سه نفر مستخدمين واجد شرايط با انتخاب مدير عامل شركت انتخاب و اقدامات مربوط به تطبيق وضعيت كارگران در چهارچوب اين آئين نامه نظارت خواهند نمود.
تبصره ـ شركت ميتواند با تصميم هيات مذكور و با ارائه دلايل توجيهي تطبيق وضعيت هر يك و يا گروهي از مستخدمين را به تعويق اندازد.
ماده 10 ـ دستورالعملهاي اجرائي در رابطه با اين آئين نامه توسط مديريت عامل شركت ملي فولاد ايران تصويب و بمورد اجراءگذاشته ميشود.
نخست وزير ـ مير حسين موسوي

:شماره انتشار آيين نامه :نوع قانون
:تاريخ ابلاغ 1362/08/01 :تاريخ تصويب
:موضوع وزارت معادن و فلزات
:دستگاه اجرايي


Copyright © 2003 Tehran Justice Administration. All rights reserved.


صفحه اصلي

بانك قوانين كشور

بانك مقالات حقوقي

فرم درخواست

درباره

ارتباط با ما

دادگستري استان تهران