آئين نامه نحوه پرداخت وام ضروري به مستخدمين وزارت اموزش و پرورش


شماره 35236 18/7/1362
هيات وزيران در جلسه مورخ 10/7/1362 بنا به پيشنهاد شماره 1/29940/ ت ع مورخ 10/6/1362 وزارت اموزش و پرورش ، آئين نامه نحوه پرداخت وام ضروري به مستخدمين وزارت اموزش و پرورش موضوع تصويبنامه شماره 68600 مورخ 3/2/1362 را بشرح زير اصلاح و تصويب نمودند:
1 ـ تبصره يك از ماده دو بصورت زير اصلاح گردد :
تبصره 1 ـ معاون اداري ، مالي و امور مجلس رئيس هيات مديره، ذحساب و مدير كل امور مالي خزانه دار و مدير كل امور اداري و تعاون مدير عامل صندوق خواهند بود.
2 ـ تبصره دو از ماده دو بصورت زير اصلاح گردد :
تبصره 2 ـ نظارت بر انجام امور مالي صندوق مركزي بعهده رئيس هيات مديره ، خزانه دار و مدير عامل صندوق ميباشد و اسناد مالي مربوطه به امضاي خزانه دار و يكي از امضاهاي رئيس هيات مديره و يا مدير عامل خواهد بود.
3 ـ ماده 5 ـ بصورت زير اصلاح گردد:
اعتبارات اختصاصي صندوق مركزي و همچنين وجوه حاصل از ساير منابع در صندوق با امضاي خزانه دارو يكي از امضاهاي رئيس هيات مديره و يا مدير عامل صندوق در حساب مخصوص تحت عنوان حساب صندوق وام ضروري در شعبه اي از بانك ملي ايران افتتاح وجوه مربوطه بحساب مذكور واريز و توزيع اعتبارات (كمكها) از حساب مزبور پرداخت ميشود.
4 ـ ماده 8 بصورت زير اصلاح ميشود:
هر يك از شعب صندوق مكلف است در بانك ملي محل حسابي تحت عنوان وام ضروري فرهنگيان افتتاح و كليه وجوه مربوطه بايد بحساب مذكور واريز گردد و برداشت از آن با امضاي خزانه دار و يكي از امضاء هاي رئيس هيات مديره و يا مدير عامل صندوق مقدور خواهد بود.
نخست وزير ـ مير حسين موسوي

:شماره انتشار آيين نامه :نوع قانون
:تاريخ ابلاغ 1362/07/10 :تاريخ تصويب
:موضوع وزارت آموزش و پرورش
:دستگاه اجرايي


Copyright © 2003 Tehran Justice Administration. All rights reserved.


صفحه اصلي

بانك قوانين كشور

بانك مقالات حقوقي

فرم درخواست

درباره

ارتباط با ما

دادگستري استان تهران