خواسته بايد منجز باشد ودرغيراينصورت دادگاه مجاز به رد عرضحال ميباشد.


راي محكمه عالي انتظامي قضات
338-درصورتيكه مدعي درتقاضاي خودازمحكمه درموضوع مدعي به خودمردد باشدومنجزاازمحكمه امربخصوصي راتقاضاننمايددراين صورت عرضحالش تخلف نيست .
حكم شماره 52-23مهر1306

مرجع :
مجموعه موازين قضائي محكمه عالي انتظامي قضات
تدوين :موسي شهيدي
چاپ دوم سال 1330
چاپخانه علمي

7

52 :شماره انتشار :نوع قانون
:تاريخ ابلاغ 1306/07/23 :تاريخ تصويب
:موضوع :دستگاه اجرايي


Copyright © 2003 Tehran Justice Administration. All rights reserved.


صفحه اصلي

بانك قوانين كشور

بانك مقالات حقوقي

فرم درخواست

درباره

ارتباط با ما

دادگستري استان تهران